Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Fundacje i stowarzyszenia

Fiskus powinien przyjrzeć się kampanii billboardowej Polskiej Fundacji Narodowej

materiały prasowe
Jeœli działalnoœć Polskiej Fundacji Narodowej okaże się niezgodna ze statutem, to powinna zapłacić podatek dochodowy.

Opisana w ostatnich dniach przez „Rzeczpospolitš" i inne media sprawa kontrowersyjnej kampanii reklamujšcej reformę sšdownictwa może mieć także swoje skutki podatkowe. Organizujšca tę akcję Polska Fundacja Narodowa podlega bowiem przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przewidujš one, że wolne od podatku sš dochody podatników przeznaczone na ważne społecznie cele, w tym na działalnoœć naukowš i oœwiatowš. Jeœli zaœ otrzymane przez fundację œrodki idš na inne cele – powinna zapłacić 19-proc. podatek dochodowy.

Ze statutu Polskiej Fundacji Narodowej, dostępnego w krajowym Rejestrze Sšdowym, wynika, że jej celem jest przede wszystkim promocja polskiej gospodarki. Statut wymienia też m.in. kształtowanie pozytywnego odbioru społecznego inwestycji prowadzonych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. Można tam też znaleŸć „promowanie nowoczesnych metod i narzędzi zarzšdzania, w tym trendów i doœwiadczeń międzynarodowych". Fundacja ma też promować wiedzę o historii, gospodarce i kulturze polskiej oraz postaw patriotycznych. Wœród tych statutowych celów nie ma jednak promocji rzšdowych planów zwišzanych z wymiarem sprawiedliwoœci.

Co w takim przypadku powinny zrobić władze skarbowe? Jak wskazuje Magdalena Kucharska, doradca podatkowy w kancelarii Kamiński i Wspólnicy, w zasadzie urzšd skarbowy właœciwy terytorialnie dla takiej fundacji powinien wszczšć czynnoœci sprawdzajšce albo odpowiednie postępowanie, a być może nawet wydać decyzję okreœlajšcš zobowišzanie podatkowe.

– Jeœli Krajowa Administracja Skarbowa deklaruje walkę z nadużyciami podatkowymi, to konsekwentnie powinna w sprawie fundacji hojnie obdarowywanej przez spółki Skarbu Państwa podjšć takie właœnie kroki – ocenia ekspertka.

Polska Fundacja Narodowa powstała z inicjatywy 17 prezesów spółek Skarbu Państwa. Otrzymała dotychczas od nich niemal 100 mln zł na swojš działalnoœć. Docelowo ta kwota ma sięgnšć 500 mln zł. Gdyby się okazało, że jest to dochód do opodatkowania, to od owego pół miliarda złotych musiałaby zapłacić około 95 mln zł podatku dochodowego.

Jeœli Fundacja działa niezgodnie ze statutem, to teoretycznie sšd może uchylić okreœlone uchwały jej zarzšdu albo nawet w ogóle zawiesić jej działalnoœć. Taki wyrok może jednak zapaœć po postępowaniu wszczętym na wniosek właœciwego ministra albo starosty. Tak przewiduje ustawa o fundacjach. Zdarza się to jednak rzadko.

Zdaniem prof. dr. hab. Huberta Izdebskiego z Uniwersytetu Warszawskiego dzisiejszy nadzór nad fundacjami jest nieefektywny. – Dla ministra, który nadzoruje tysišc lub więcej fundacji, to sprawa trzeciorzędna. Trudno się zatem spodziewać interwencji, zwłaszcza jeœli Fundacja realizuje cele, które podobajš się ministrowi – konkluduje prof. Izdebski.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL