Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Fundacje i stowarzyszenia

Ordo Iuris złożył skargę do WSA na Fundację Batorego

Bloomberg
Bezczynnoœć w ujawnieniu wymaganej prawem informacji publicznej na temat sposobu podziału pieniędzy z tzw. Funduszy Norweskich zarzuca Fundacji Batorego Instytut Ordo Iuris. Do WSA trafiła skarga w tej sprawie.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku podpisane zostało między Polskš a państwami EOG memorandum w sprawie podziału kolejnej transzy tzw. funduszy norweskich, w ramach których na finansowanie społeczeństwa obywatelskiego nasz kraj otrzyma ponad 220 mln złotych. O tym, kto podzieli te pienišdze między organizacje pozarzšdowe, zdecyduje Biuro Mechanizmu Finansowego z siedzibš w Brukseli.

Według Ordo Iuris Fundacja im. Stefana Batorego jest faworytem, bo  zajmowała się przyznawaniem œrodków także w poprzednich latach. Eksperci z Instytutu twierdzš jednak, że pienišdze nie zawsze były dzielone w sposób zrównoważony - duża częœć pieniędzy trafiła do organizacji z Warszawy,  znaczne wsparcie otrzymywały projekty wspierajšce wyłšcznie lewicowš ideologię.

W lipcu 2017 r. Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris opublikował raport wskazujšcy na nieprawidłowoœci w sposobie podziału funduszy norweskich. Fundacja Batorego zaprzeczyła zarzutom.

- Mimowolnie przyznała jednak, że najważniejsze tezy raportu były prawdziwe: z ponad 37 mln euro rozdzielonych przez Fundację ponad połowa trafiła do organizacji z siedzibš w Warszawie, a wnioski podmiotów z województwa mazowieckiego uwzględniane były kilkukrotnie częœciej niż te pochodzšce z innych regionów. Fundacja twierdziła też, że katolicy w Polsce w ogóle nie sš ofiarami dyskryminacji, wykluczenia, czy mowy nienawiœci (choć coœ dokładnie przeciwnego wynika z raportów OBWE) – dowodzšc tym samym bardzo fragmentarycznej i zawężajšcej interpretacji tych pojęć - podkreœla Ordo Iuris.

Publiczne czy nie

Eksperci Instytutu Ordo Iuris zwrócili się do Fundacji Batorego z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, zawierajšcej w szczególnoœci opis prac nad przyznawaniem dofinansowania poszczególnym projektom, zakres obowišzków poszczególnych ekspertów bioršcych udział w tej procedurze, dokładny jej przebieg i zastosowane kryteria oceny.

- Wszystkie te informacje powinny znajdować się w protokołach, do sporzšdzenia których Fundacja Batorego była zobowišzana - zaznacza Ordo Iuris.

W odpowiedzi Fundacja Batorego wskazała, że "przykłada szczególnš wagę do przejrzystoœci w życiu publicznym i takš samš zasadš kieruje się w swoich działaniach". Informacji jednak nie udzieliła. Zdaniem Fundacji, œrodki z funduszy norweskich przeznaczone na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce nie stanowiš majštku publicznego, bo przekazywane były bez poœrednictwa władz krajowych.

Ordo Iuris twierdzi tymczasem, że pienišdze z Mechanizmu Finansowego EOG stanowiš œrodki publiczne i wynika to jednoznacznie z ustawy o finansach publicznych.

- Choć nie sš dochodami budżetu państwa, to nadal zachowujš taki charakter. Co więcej, już w 2013 r. Naczelny Sšd Administracyjny potwierdził, że zadania publiczne mogš być wykonywane przez różne podmioty, w tym także niebędšce organami władzy, jak fundacje i stowarzyszenia. Informacja o wykonywaniu tych zadań powinna być dostępna opinii publicznej – po to, by mogła ocenić, czy Fundacja działała rzetelnie i zgodnie z prawem - wskazuje Ordo Iuris.

W paŸdzierniku 2017 r. Instytut Ordo Iuris zwrócił się ponownie do Fundacji Batorego z wnioskiem o udzielenie informacji w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej. Wniosek pozostał bez odpowiedzi.

Instytut Ordo Iuris zdecydował się wystšpić przeciwko Fundacji Batorego na drogę sšdowš i złożył do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego skargę na bezczynnoœć Fundacji w ujawnieniu wymaganej prawem informacji publicznej na temat sposobu podziału Funduszy Norweskich.

- To niezwykle ważne, aby opinia publiczna miała pełnš wiedzę na temat dotychczasowego podziału Funduszy norweskich przez Fundację Batorego, zwłaszcza w sytuacji, w której Fundacji może zostać powierzony podział dalszych 53 mln euro. Pienišdze te powinny zostać rozdysponowane w maksymalnie transparentny i zrównoważony sposób, tak aby uniknšć powtórzenia się nieprawidłowoœci, jakie miały miejsce w poprzednich latach - powiedział dr Tymoteusz Zych, członek Zarzšdu Instytutu Ordo Iuris.

Fundacja: chcš nas zdyskredytować

Fundacja Batorego  w paŸdzierniku 2017 zdementowała informacje podawane przez Ordo Iuris. Uważa, że wprowadzajš one opinię publicznš w błšd. Jak oœwiadczyła Fundacja zasady przyznawania dotacji, lista ekspertów oceniajšcych wnioski oraz podsumowaniem prowadzonych działań i osišgniętych rezultatów dostępne sš do publicznej wiadomoœci na stronie internetowej www.ngofund.org.pl od czerwca 2013 roku, czyli momentu uruchomienia programu.

- Fundacja Ordo Iuris zainteresowała się programem dla organizacji pozarzšdowych, finansowanym z Funduszy EOG, dopiero po jego zakończeniu, w chwili, gdy rozpoczęły się rozmowy międzyrzšdowe na temat jego kolejnej edycji. Wszystko wskazuje na to, że celem Ordo Iuris jest zdyskredytowanie Fundacji Batorego jako potencjalnego operatora programu dla organizacji pozarzšdowych, finansowanego z Funduszy EOG. Dalszš polemikę uważamy więc za jałowš i bezcelowš - oœwiadczyła Fundacja Batorego.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL