Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Fundusze unijne - na co wsparcie dla firm w 2018 r.

AdobeStock
Od 1,4 mld zł na prowadzenie badań nad nowymi towarami, usługami i technologiami, przez programy sektorowe dla przedsiębiorców z mniej rozwiniętych regionów po 550 mln zł w kredycie technologicznym. Nadchodzšcy rok to mnóstwo możliwoœci wykorzystania unijnych dotacji.

Firmy z ambicjami, myœlšce o dalszym rozwoju, gotowe do walki o nowych klientów i przycišgnięcie ich nowinkami, mogš mieć przed sobš pracowity rok. A w każdym razie dotyczy to tych przedsiębiorców, którzy myœlš o zdobyciu dotacji. Nie da się bowiem machnšć rękš i powiedzieć, że konkursów prawie nie ma, pieniędzy niewiele, a konkurencja zbyt duża, aby opłacało się podejmować starania. Wręcz przeciwnie, bez przerwy będš organizowane jakieœ nabory wniosków, a i ich budżety będš całkiem pokaŸne. Rzeczywiœcie tylko konkurencja może być duża. Ale i na to jest sposób. Trzeba tylko przygotować dobry projekt i przenieœć go na jeszcze lepszy wniosek i wyliczenia w Excelu. No i pilnować planu ogłaszania konkursów w programach krajowych i właœciwym dla każdego przedsiębiorcy programie regionalnym.

Inteligentny rozwój

A tylko w programie „Inteligentny rozwój" już na poczštku lutego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ma ogłosić konkurs w ramach działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Zgodnie z harmonogramem nabór wniosków rozpocznie się pierwszego marca i będzie prowadzony do 30 maja (nabór podzielony na etapy). Będzie on skierowany do mikro, małych i œrednich przedsiębiorców z regionów słabiej rozwiniętych, czyli w praktyce do wszystkich firm, oprócz tych działajšcych na Mazowszu. Budżet pierwszego konkursu to 700 mln zł. Kto nie zdšży przygotować dokumentacji konkursowej w tym okresie, drugš szansę otrzyma trzeciego wrzeœnia. Wówczas zacznie się kolejny konkurs (także dla MSP z 15 województw), również z budżetem na poziomie 700 mln zł. Równolegle będš także prowadzone konkursy dla dużych przedsiębiorców oraz konsorcjów, a także dla firm posiadajšcych certyfikat Seal of Excellence.

We wszystkich wspomnianych konkursach chodzi o wsparcie projektów badawczo-rozwojowych. Do udziału w nich mogš więc zgłaszać się firmy, które prowadzš lub planujš prowadzić takie prace (nie trzeba ich wykonywać wyłšcznie samodzielnie, firmy mogš w pewnym stopniu korzystać z podwykonawców), dšżšc do stworzenia nowego towaru lub usługi, bšdŸ znaczšcego udoskonalenia tych oferowanych obecnie. Każdy projekt powinien kończyć się wdrożeniem opracowanego rozwišzania. Na dofinansowanie mogš więc liczyć tylko takie pomysły, których efekty nadajš się do komercyjnego zastosowania (przynajmniej potencjalnie). Firmy, które uzyskajš dofinansowanie będš mogły prowadzić zarówno badania przemysłowe, jak i prace rozwojowe, przy tym te ostanie muszš pojawić się w każdym projekcie.

Dla wybranych branż

Swojš szansę na prowadzenie badań i tworzenie nowych lub doskonalenie stosowanych technologii i procesów będš także miały firmy z kilku wybranych sektorów. W ich przypadku chodzi o finansowanie stosunkowo dużych przedsięwzięć B+R istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. W szczególnoœci mogš one służyć wyłanianiu kolejnych inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcjš przedsiębiorczego odkrywania. Zgodnie z harmonogramem na 2018 rok swojš szansę będš miały podmioty zwišzane z programami sektorowymi:

- Innowacyjny recykling (dla regionów słabiej rozwiniętych), ogłoszenie konkursu ma nastšpić 23 lipca, nabór wniosków w okresie od 24 wrzeœnia do 20 listopada,

- InnoNeuroPharm (regiony słabiej rozwinięte), ogłoszenie konkursu czwartego czerwca, nabór wniosków w okresie od trzeciego sierpnia do drugiego paŸdziernika,

- InnoMoto (regiony słabiej rozwinięte), ogłoszenie konkursu 12 marca, nabór wniosków w okresie od 11 maja do 10 lipca,

- InnoShip (regiony słabiej rozwinięte), ogłoszenie konkursu pištego marca, nabór wniosków w okresie od 30 kwietnia do 29 czerwca.

Zaplecze badawcze

Przed szansš rozbudowy przestrzeni badawczej lub stworzenia nowego laboratorium firmy stanš w drugim i na przełomie drugiego oraz trzeciego kwartału przyszłego roku. W tym okresie ogłoszony i przeprowadzony ma zostać konkurs w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw". Jest to oferta dla firm dysponujšcych ciekawš agendš badawczš albo inaczej długofalowym planem rozwoju konkurencyjnoœci przedsiębiorstwa poprzez prowadzenie badań.

Innymi słowy, aby sięgnšć po bezzwrotne pienišdze na budowę lub rozbudowę laboratorium trzeba precyzyjnie wskazać, jak ta przestrzeń zostanie w przyszłoœci wykorzystana. Za realizację tego działania także odpowiada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Z puli PARP

Swoje konkursy ogłaszać będzie także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci. Przykładowo już 19 lutego ma zostać ogłoszony konkurs na „Bony na innowacje dla MSP". Aplikacje będš przyjmowane okresie od 22 marca do 22 listopada, z zastrzeżeniem podziału konkursu na etapy. Budżet tego programu wsparcia to 70 mln zł. Działanie jest skierowane do mikro, małych i œrednich firm, które chciałyby zainicjować współpracę z sektorem badawczym, a w konsekwencji rozbudować swojš ofertę o nowe (innowacyjne) produkty lub procesy.

Mechanizm działania polega na tym, że firma (w trybie pozwalajšcym zachować konkurencyjnoœć) dokonuje wyboru jednostki naukowej, z którš chciałaby współpracować. Ta, na jej zlecenie, ocenia pomysł firmy, pomaga go dopracować, prowadzi prace badawczo-rozwojowe, dostosowane do specyficznych potrzeb i możliwoœci zamawiajšcego, stwarzajšcych mu szansę uzyskania nowego produktu, usługi, technologii. Może także pomagać w póŸniejszym wdrożeniu wypracowanych rozwišzań, tak aby przeprowadzić przedsiębiorcę przez cały proces kreowania a następnie praktycznego wykorzystania innowacyjnego rozwišzania. Za wykonanie tej usługi instytucja naukowa pobiera wynagrodzenie. Częœć z niego jest finansowana bonem na innowacje.

Własnoœć intelektualna

Prawie przez cały rok mikro, małe i œrednie firmy będš mogły także pozyskiwać œrodki na ochronę własnoœci przemysłowej lub ochronę praw z niej wynikajšcych. Finansowaniu takich projektów służy działanie 2.3.4 „Ochrona własnoœci przemysłowej". Nabór wniosków będzie prowadzony niemal przez cały rok, aż do wyczerpania puli 50 mln zł. Ostateczny termin na złożenie aplikacji upłynie 29 listopada. Konkurs rozpocznie się formalnie 1 lutego (ogłoszenie naboru, opublikowanie dokumentacji konkursowej, w tym kryteriów wyboru projektów), a nabór wniosków wystartuje szóstego marca.

Dofinansowaniu mogš podlegać projekty dotyczšce:

- uzyskania prawa ochrony własnoœci przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwoœciš wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej,

- realizacji ochrony prawa własnoœci przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu bronišcego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaœnięcia powyższych praw.

Z kolei 14 lutego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci ogłosi dwa konkursy w zakresie działania 3.2.1 „Badania na rynek". Jeden z budżetem w wysokoœci 750 mln zł będzie skierowany do wszystkich mikro, małych i œrednich firm. Drugi, gdzie do zdobycia będzie łšcznie 500 mln zł będzie oferował wsparcie przedsiębiorcom z mniejszych oœrodków (œrednich miast). W przypadku obu konkursów nabory wniosków wystartujš 20 marca, będš prowadzone do pištego grudnia oraz zostanš podzielone na etapy.

Działanie „Badania na rynek" pozwala sfinansować proces wdrażania wyników badań i prac rozwojowych prowadzonych samodzielnie przez firmę lub zrealizowanych na jej zlecenie przez podmiot zewnętrzny. Stšd pienišdze wolno wykorzystać na rozbudowę hal i zakładów produkcyjnych, zakup i montaż nowych urzšdzeń, maszyn, linii produkcyjnych, a także zakup wartoœci niematerialnych i prawnych (patentów, licencji, know-how). Jeżeli na etapie wdrażania wynalazku (nowego, zmodernizowanego towaru, lepszej usług) okaże się niezbędne przeprowadzenie dodatkowych prac rozwojowych, także one mogš jeszcze zostać dofinansowane. Podobnie z usługami doradczymi ułatwiajšcymi firmie wprowadzenie na rynek nowego (ulepszonego) produktu.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: m.koltuniak@rp.pl

Kredyt technologiczny

Swojš ofertę dla przedsiębiorców (także sektora MSP) ma także Bank Gospodarstwa Krajowego. W przypadku funduszy unijnych i programu „Inteligentny rozwój" jest on gospodarzem działania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne". Jego celem jest wsparcie projektów polegajšcych na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Twórcš nowej technologii może być przedsiębiorca lub może ona zostać zakupiona na rynku od podmiotu zewnętrznego. Najistotniejsze jest to, że przedsiębiorca musi dokonać samodzielnego jej wdrożenia. Efektem końcowym projektu powinien być nowy lub znaczšco ulepszony produkt (towar, usługa, proces). Wprowadzona innowacja musi mieć co najmniej krajowy charakter.

Na dofinansowanie projektów BGK przeznaczy 550 mln zł. Ponieważ maksymalna wartoœć dotacji (premii technologicznej służšcej częœciowej spłacie kredytu zacišgniętego przez firmę w celu finansowania inwestycji) wynosi szeœć mln zł, łatwo policzyć, że œrodków tych musi starczyć co najmniej dla 90 przedsiębiorców. W praktyce na pewno będzie ich więcej. Swój konkurs Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosi 15 stycznia, przy czym nabór wniosków (podzielony na trzy etapy) zostanie przeprowadzony w okresie od 15 lutego do 24 maja.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL