Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Przetargi: więcej firm da pracę niepełnosprawnym

123RF
Choć przedsiębiorcy niechętnie zatrudniajš bezdomnych czy osoby uzależnione, może się to zmienić. Wszystko przez unijne dyrektywy.

Katarzyna borowska

Już dziœ w zamówieniach publicznych stosowane sš coraz częœciej tzw. klauzule społeczne. Dzięki nim pracę znajdujš m.in. bezrobotni i bezdomni. Jeszcze większy nacisk na aspekty społeczne zamówień będzie musiał być położony po 18 kwietnia 2016 r. Do tej daty jest bowiem czas na implementację dyrektyw unijnych. A w nich bardzo podkreœlone sš aspekty społeczne.

Mniej tzw. œmieciówek

– Zgodnie z zapisami dyrektywy uwzględnianie tzw. aspektu społecznego w zamówieniach publicznych nie jest już deklaratoryjnš wskazówkš dla zamawiajšcego, ale konkretnym obowišzkiem – mówi radca prawny Jakub Pawelec, autor komentarza do nowej dyrektywy.

Magdalena Olejarz z Urzędu Zamówień Publicznych podkreœlała podczas konferencji dotyczšcej właœnie aspektów społecznych w zamówieniach, że zgodnie z nowš klauzulš horyzontalnš państwa członkowskie UE będš zobowišzane do podejmowania œrodków, by przy realizacji zamówień publicznych wykonawcy przestrzegali obowišzków w dziedzinie prawa ochrony œrodowiska, prawa socjalnego i prawa pracy.

Jakub Pawelec podkreœla, że kwestia aspektów społecznych to nie tylko zatrudnianie do wykonywania zamówienia osób niepełnosprawnych czy bezrobotnych, ale także np. zwracanie uwagi na umowy, na podstawie których zatrudniani sš pracownicy.

Wymogi zwracania uwagi na aspekty społeczne mogš być – zdaniem mec. Pawelca – wypełnione w pewnym stopniu, jeœli zamawiajšcy będš stosować nowe przepisy dotyczšce umów o pracę.

Od paŸdziernika ubiegłego roku zamawiajšcy może okreœlić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zwišzane z realizacjš zamówienia. Chodzi o zatrudnianie na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujšcych czynnoœci w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynnoœci.

Tak zwane klauzule społeczne stosowane już dziœ w zamówieniach majš także czasem jeszcze bardziej praktyczny wymiar. Na przykład oœrodek pomocy społecznej zleca przygotowanie i dostarczenie obiadów dla potrzebujšcych spółdzielni socjalnej „Kto rano wstaje", która zatrudnia osoby wychodzšce z bezdomnoœci.

Bezdomni gotujš

Olga Filipiak-Wadas, zastępca dyrektora OPS Wola, zwraca uwagę, że dzięki takiemu podejœciu można mieć wpływ na zapewnienie osobom uczestniczšcym w zamówieniu godnej pracy, na zatrudnienie osób dotychczas nieaktywnych na rynku oraz na ich integrację społecznš.

– Nasze doœwiadczenia we wspieraniu osób, o których mówi się, że sš defaworyzowane na rynku pracy, pokazujš, że wsparcia, m.in. poprzez przygotowanie do funkcjonowania w roli zawodowej, wymagajš nie tylko te osoby. Wsparcia wymaga też rynek pracy. Jest on zamknięty, pracodawcy bojš się zatrudniać osoby np. uzależnione, bezdomne czy psychicznie chore – mówi Filipiak-Wadas.

Klauzule społeczne stosuje także miasto Brzeziny. W postępowaniu dotyczšcym odbioru odpadów komunalnych zastrzeżono, że wykonawca powinien zatrudniać osoby niepełnosprawne. Podobne zastrzeżenie znalazło się w ogłoszeniu dotyczšcym usług kateringowych na potrzeby Regionalnego Oœrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki, k.borowska@rp.pl

Usługi zdrowotne i kulturalne

- Pojawiła się nowa kategoria podmiotów, dla których państwa mogš zastrzec w krajowych przepisach prawo udziału w postępowaniu. Chodzi m.in. o zakłady pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych i defaworyzowanych.

- Niektóre zamówienia na usługi społeczne, zdrowotne i kulturalne państwa będš mogły zastrzec tylko dla podmiotów spełniajšcych okreœlone kryteria (m.in. dla takich, których celem jest misja w zakresie służby publicznej, na niš sš przeznaczane dochody).

- Państwa członkowskie będš musiały stworzyć mechanizmy weryfikacji przestrzegania prawa socjalnego i prawa pracy przez podwykonawców. Oprac. na podst. „Aspekty społeczne w zamówieniach", Katarzyna Ołdak-Bułanowska, Urzšd Zamówień Publicznych, Warszawa 2015 r.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL