Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

MR: ustawa o uproszczeniach dla firm wejdzie w życie w połowie 2018 r.

Pixabay
Ustawa o uproszczeniach dla firm co do zasady wejdzie w życie 1 czerwca w 2018 r., a jej przepisy dotyczšce CIT z poczštkiem 2019 r. - poinformowało PAP biuro prasowe resortu rozwoju. Zaznaczono, że opracowywana jest nowa wersja projektu.

"Prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym sš w toku. Obecnie jest opracowywana nowa wersja projektu, będšca wynikiem przeprowadzonych uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych" - poinformowało PAP biuro prasowe MR.

Zgodnie z informacjš resortu w najbliższym czasie projekt zostanie przesłany do opinii Komisji Wspólnej Rzšdu i Samorzšdu Terytorialnego.

"Uwzględniajšc kolejne etapy rzšdowego procesu legislacyjnego oraz zasadę dwóch terminów, o której mowa w uchwale Rady Ministrów w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejœcia w życie niektórych aktów normatywnych, propozycja terminu wejœcia w życie projektowanych zmian zostanie dostosowana do aktualnego harmonogramu prac" - wyjaœnia resort rozwoju.

"Zakładamy, że co do zasady ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2018 r., natomiast zmiany podatkowe, w tym w CIT, tak jak było to planowane od poczštku, 1 stycznia 2019 r." - dodano.

Eksperci podatkowi, z którymi niedawno rozmawiała PAP pozytywnie ocenili zmiany zawarte w projekcie dotyczšce uproszczeń dla firm, zwłaszcza próbę ograniczenia zatorów płatniczych, ale wyrazili wštpliwoœci, w tym te zwišzane z terminem wejœcia w życie zmian.

Konrad Piłat, doradca podatkowy w kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy wskazał, że projekt przewiduje wiele ułatwień technicznych, np. likwiduje częœć obowišzków informacyjnych, rozszerza liczbę deklaracji, które mogš być składane przez internet. Wprowadza również rozwišzania - jego zdaniem - korzystne dla podatników, np. małe firmy uzyskajš możliwoœć szybszego rozliczenia straty z lat ubiegłych.

"Zwiększy się również liczba podatników CIT, którzy skorzystajš z możliwoœci płacenia tego podatku według 15-proc. stawki. Jest to wynikiem zmiany definicji małego podatnika" - zwrócił uwagę. Obecnie firma ma ten status, jeœli jej przychody nie przekraczajš 1,2 mln zł rocznie, tymczasem limit ten ma zostać podniesiony do 2 mln zł.

Jak zaznaczył Piłat, jednym z najistotniejszych celów nowelizacji jest zapobieżenie zatorom płatniczym i polepszenie sytuacji firm, którym kontrahenci zalegajš z zapłatš. W projekcie zaproponowano, że jeœli spóŸnienie z zapłatš przekroczy 120 dni, to wierzyciel będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania. Natomiast dłużnik będzie miał obowišzek jej zwiększenia. W ten sposób podmiot oczekujšcy na zapłatę zmniejszy swój podatek dochodowy, a dłużnik będzie musiał zapłacić z tego tytułu wyższš kwotę. Po uregulowaniu zobowišzania nastšpi odpowiednia korekta – przez obu kontrahentów.

"Problem w tym, że z punktu widzenia dłużnika jest to zmiana niekorzystna dla podatników. To z kolei oznacza, że aby weszła ona w życie w 2018 r. (jak przewiduje projekt - PAP), musiałaby zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw najpóŸniej do końca listopada 2017 r. Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika bowiem, że niekorzystne zmiany w przepisach o podatkach dochodowych powinny być ogłoszone w Dzienniku Ustaw najpóŸniej miesišc przed rozpoczęciem roku podatkowego" - zwrócił uwagę doradca podatkowy.

"Obowišzek korygowania kosztów przez dłużników, jako zmiana niekorzystna dla podatników może - w mojej ocenie - zaczšć obowišzywać najwczeœniej 1 stycznia 2019 r. (...). W czasie prac w Parlamencie powinny zatem ulec zmianie przepisy przejœciowe. Obecnie przewidujš one bowiem, że przepisy, które majš zapobiegać zatorom płatniczym wejdš w życie już od poczštku przyszłego roku" - zaznaczył.

Piłat zwrócił ponadto uwagę, że odroczenie wejœcia w życie, do 1 stycznia 2019 r., przewidziane jest natomiast m.in. dla zmian w zakresie definicji małego podatnika oraz zasad rozliczania strat z lat ubiegłych. "Czyli tych, które dla wielu podatników sš najbardziej interesujšce" - dodał.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL