Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Coca-Cola obroniła swojš czcionkę przed Sšdem Unii Europejskiej

Adobe Stock
Coca-Cola może sprzeciwić się rejestracji oznaczenia „Master” używajšcego na opakowaniach tego samego charakteru pisma co ona, do celów obrotu napojami i produktami żywnoœciowymi – orzekł Sšd Unii Europejskiej.

W 2010 r. syryjska spółka Modern Industrial & Trading Investment (Mitico) dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własnoœci Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego dla napojów i produktów żywnoœciowych.

ROL

Sprzeciw wniosła spółka Coca-Cola, powołujšc się w szczególnoœci na cztery unijne znaki towarowe, które zostały wczeœniej zarejestrowane na jej rzecz dla napojów.

ROL

Coca-Cola zarzucała Mitico w szczególnoœci używanie w obrocie handlowym i w witrynie internetowej tego przedsiębiorstwa www.mastercola.com znaku towarowego MASTER w postaci, która przypominała znak towarowy Coca-Coli.

ROL

Urzšd Unii Europejskiej ds. Własnoœci Intelektualnej (EUIPO) oddalił sprzeciw Coca-Coli, uznajšc, że kolidujšce ze sobš oznaczenia nie sš podobne, a zatem w ich przypadku nie zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błšd mimo identycznoœci towarów, do których się odnoszš.

W grudniu 2014 roku Sšd Unii Europejskiej stwierdził nieważnoœć decyzji EUIPO, gdyż uznał, że kolidujšce ze sobš oznaczenia wykazywały podobieństwo wizualne nie tylko z uwagi na „ogonek" przedłużajšcy ich odpowiednie litery poczštkowe „c" i „m" i tworzšcy wygięcie w kształcie podpisu, ale również ze względu na wykorzystanie w obu przypadkach czcionki rzadko używanej obecnie w obrocie handlowym, a mianowicie pisma spencerskiego.

Mimo tego wyroku EUIPO w 2015 r. ponownie oddalił sprzeciw Coca-Coli, uznajšc tym razem, że przedstawione dowody nie pozwalały na wykazanie istnienia prawdopodobieństwa pasożytnictwa gospodarczego.

W ogłoszonym w czwartek wyroku Sšd UE uwzględnił skargę Coca-Coli i stwierdził nieważnoœć decyzji EUIPO z 2015 r. W odniesieniu przede wszystkim do faktu, że oznaczenie „Master" nie jest na razie używane na obszarze Unii Europejskiej (ponieważ towary Master sš sprzedawane w Syrii i na Bliskim Wschodzie), Sšd stwierdził, że EUIPO miał obowišzek uwzględnić dowody dotyczšce handlowego wykorzystania oznaczenia „Master" poza Uniš, aby ustalić, czy istnieje prawdopodobieństwo, że przyszłe używanie tego oznaczenia w Unii będzie powodowało czerpanie nienależnej korzyœci z renomy czterech wczeœniejszych znaków towarowych Coca-Coli. W celu wykazania takiego prawdopodobieństwa przedsiębiorstwo takie jak Coca-Cola musi bowiem mieć możliwoœć powołania się na sposób, w jaki dane oznaczenie jest używane poza Uniš, tak aby móc wyprowadzić z tego logiczny wniosek dotyczšcy prawdopodobnego wykorzystania handlowego tego oznaczenia w przyszłoœci w razie dokonania rejestracji na obszarze Unii. Sšd stwierdził w tym względzie, że co do zasady ze zgłoszenia do rejestracji unijnego znaku towarowego można logicznie wywieœć, iż właœciciel tego znaku zamierza prowadzić obrót swoimi towarami lub usługami w Unii. W omawianym przypadku można zatem logicznie przewidywać, że Mitico, jeżeli uzyska rejestrację zgłoszonego znaku towarowego, będzie miało zamiar prowadzić obrót swoimi towarami w Unii pod znakiem towarowym Master.

Sšd stwierdził, że sposób, w jaki Mitico używa obecnie swojego oznaczenia „Master" poza Uniš, pozwala na uznanie prima facie, że istnieje przyszłe i niehipotetyczne prawdopodobieństwo czerpania nienależnej korzyœci w Unii, zważywszy, że Mitico nie przedstawiła żadnego konkretnego dowodu co do swoich ewentualnych zamierzeń handlowych w Unii, które mogłyby być odmienne od tych realizowanych w Syrii i na Bliskim Wschodzie.

Sšd wywiódł z tego, że EUIPO popełnił błšd w ocenie dowodów dotyczšcych handlowego wykorzystania oznaczenia „Master" poza Uniš, ponieważ nie uwzględnił logicznych wniosków i analizy prawdopodobieństwa, które mogły wynikać z tych dowodów w zakresie prawdopodobieństwa pasożytnictwa na znakach towarowych Coca-Coli w Unii.

Wyrok w sprawie T-61/16 The Coca-Cola Company/EUIPO

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL