Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Nowe uprawnienia dla firm: łatwiej będzie rozpoczšć działalność gosporadczš

Przepisy przewidujš możliwoœć prowadzenia działalnoœci nierejestrowej, czyli np. drobnego handlu
Fotorzepa, Marta Bogacz Marta Bogacz
Łatwiej będzie można rozpoczšć działalnoœć gospodarczš. Menedżerom w kontaktach z urzędami ma pomagać rzecznik małych i œrednich przedsiębiorców.

Od 1 marca 2018 r. szykujš się poważne zmiany dla firm. Zawiera je tzw. „Konstytucja Biznesu". W tym tygodniu w Sejmie odbędzie się jej pierwsze czytanie.

Składa się na niš pakiet pięciu projektów ustaw premiera Morawieckiego: prawo przedsiębiorców; o powołaniu rzecznika małych i œrednich przedsiębiorców; o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym oraz przepisów wprowadzajšcych.

Prawo przedsiębiorców ma zastšpić ustawę o swobodzie działalnoœci gospodarczej. Zawiera ona listę zasad, którymi urzędy będš musiały kierować się rozpatrujšc sprawy przedsiębiorców.

Chodzi o następujšce zasady: wolnoœci działalnoœci gospodarczej; co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemania uczciwoœci przedsiębiorcy; przyjaznej interpretacji przepisów; rozstrzygania wštpliwoœci faktycznych na korzyœć przedsiębiorcy; proporcjonalnoœci, a także bezstronnoœci i równego traktowania.

Proponowane przepisy przewidujš również możliwoœć prowadzenia działalnoœci nierejestrowej. Chodzi o działalnoœć „gospodarczš" na najmniejszš skalę (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia). Nie będzie ona uznawana za działalnoœć gospodarczš i nie będzie podlegać rejestracji. Ta propozycja to ukłon w kierunku drobnego handlu, oraz dorywczo œwiadczonych usług.

Przedsiębiorca rozpoczynajšcy działalnoœć gospodarcza będzie musiał zgłosić się do obowišzkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalnoœci, a nie jak dziœ 7 dni. Przedsiębiorcy będzie przysługiwać także, tak jak obecnie, 24-miesięczny okres preferencyjnych składek (tzw. mały ZUS). Rozwišzanie to ma pomóc rozpoczynajšcym działalnoœć gospodarczš rozwinšć skrzydła.

Za zgodš przedsiębiorcy, niektóre proste sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez telefon, e-mail lub za pomocš innych œrodków komunikacji. Urzšd będzie mógł w ten sposób szybko poinformować np. o koniecznoœci dołšczenia załšczników, czy o możliwoœci odbioru gotowych dokumentów.

Numer REGON dla przedsiębiorców ma być stopniowo wycofywany z obrotu. NIP będzie podstawowym numerem identyfikujšcym przedsiębiorcę.

Projekt ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy przewiduje powołanie portalu internetowego: Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy. Powstanie on na bazie obecnego www.biznes.gov.pl. Menedżerowie znajdš na nowym portalu wyjaœnienia dotyczšce sposobu załatwiania poszczególnych spraw urzędowych. Pomoże on także w uiszczaniu opłat urzędowych i uzyskiwaniu zaœwiadczeń o niezaleganiu z podatkami, czy składkami. Punkt przypomni także smsem lub e-mailem o zbliżajšcych się terminach urzędowych oraz poinformuje o najważniejszych zmianach w prawie. Na portalu majš być publikowane wyjaœnienia dotyczšce zagadnień prawnych budzšcych najwięcej wštpliwoœci w praktyce.

Projekt wprowadza także bardziej elastyczne metody zawieszania działalnoœci gospodarczej. Będzie mógł to zrobić przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika przebywajšcego na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym (obecnie wymogiem jest niezatrudnianie żadnych pracowników). Zniesione zostanie też ograniczenie okresu zawieszenia działalnoœci gospodarczej przez osoby fizyczne do 24 miesięcy. Będzie można zawiesić działanie firmy również na dłuższy okres lub na czas nieokreœlony. Po upływie terminu zawieszenia – jeœli przedsiębiorca zapomni złożyć wniosek o odwieszenie – nie zostanie wykreœlony z rejestru (jak obecnie), ale zostanie odwieszony automatycznie.

Przedsiębiorcy – osoby fizyczne będš mogły ustanawiać prokurentów. Zaœ opublikowanie informacji o pełnomocniku lub prokurencie w CEIDG będzie równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa lub udzieleniem prokury na piœmie.

Pakiet „Konstytucja Biznesu" zawiera nowš ustawę poœwięconš zasadom udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce. Do tej pory regulacje te były rozrzucone w trzech różnych ustawach i były niespójne. Obecnie inwestorzy zagraniczni otrzymajš jeden przejrzysty i spójny akt prawny im dedykowany.

Nowe prawo ma wejœć w życie 1 marca 2018 r., z wyjštkiem przepisów dotyczšcych „ulgi na start". Te zacznš obowišzywać 31 marca 2018 r.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL