Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Status i rola licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych

123RF
Rola licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych, ich profesjonalizm, rzetelnoœć i uczciwoœć nabrały szczególnego znaczenia. Jednak tylko podmioty dysponujšce stałym kilku lub kilkunastoosobowym zespołem sš w stanie realizować zadania wskazane w ustawie Prawo restrukturyzacyjne.

Podstawowym celem projektu z 7 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw jest wzmocnienie kontroli tego zawodu poprzez wprowadzenie zwierzchniego nadzoru ministra sprawiedliwoœci nad wykonywaniem czynnoœci należšcych do kompetencji licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych.

Dodatkowa formuła kontroli, niezależnie od funkcjonowania nadzoru sprawowanego przez sšdy i sędziów – komisarzy, będzie moim zdaniem uzasadniona, jeœli nie sprawdzš się rozwišzania, które funkcjonujš w Polsce dla innych grup zawodowych, a na rynku nie będš funkcjonować podmioty, które będš dysponować potencjałem intelektualnym, kadrowym i organizacyjnym do profesjonalnej realizacji czynnoœci doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny może pełnić m.in. czynnoœci syndyka masy upadłoœciowej osoby fizycznej nie prowadzšcej działalnoœci gospodarczej, przedsiębiorstwa, nadzorcy sšdowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz zarzšdcy w postępowaniu sanacyjnym przedsiębiorstwa zatrudniajšcego kilkaset osób. Od doradcy restrukturyzacyjnego oczekuje się znajomoœci branży przedsiębiorstwa, szerokiej wiedzy prawniczej, wiedzy ekonomicznej, kompetencji w zarzšdzaniu podmiotami i znajomoœci Ÿródeł finansowania, w tym pomocy publicznej (art. 26 PrRes). Posiadanie takiej wiedzy oraz możliwoœci organizacyjnych i zarzšdczych przez podmiot prowadzšcy jednoosobowš działalnoœć gospodarczš jest nierealne.

Jak jest w praktyce

Praktyka postępowań restrukturyzacyjnych wskazuje, że sporzšdzenie w cišgu dwóch tygodni spisu wierzytelnoœci, w tym spornych oraz planu restrukturyzacyjnego dla dłużnika zatrudniajšcego 100 osób wymaga współpracy zespołu co najmniej doradcy restrukturyzacyjnego i kilku konsultantów. Pozyskanie takich zasobów w cišgu 2–3 dni jest niemożliwe. Tylko podmioty dysponujšce stałym kilku lub kilkunastoosobowym zespołem sš w stanie realizować zadania wskazane w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego winna promować stworzenie i funkcjonowanie takich firm, gdyż będš one gwarancjš odpowiednich kompetencji, wymiany wiedzy między doradcami oraz profesjonalnej realizacji postępowań.

Kluczowe znaczenie dla sukcesu postępowań restrukturyzacyjnych ma także wsparcie przedsiębiorcy przez nadzorcę sšdowego lub zarzšdcę. Stabilizacja sytuacji kryzysowej, odbudowa zaufania kontrahentów, rozmowy z wierzycielami, pozyskanie Ÿródeł finasowania wymaga licznych kontaktów, rozmów, spotkań. Tych zadań nie wykona profesjonalnie i skutecznie doradca restrukturyzacyjny funkcjonujšcy jednoosobowo.

Odmienne role

Doradca restrukturyzacyjny będšcy syndykiem masy upadłoœciowej osoby fizycznej, która nie jest w stanie spłacić kredytów konsumenckich i będšcy zarzšdcš w postępowaniu sanacyjnym dużego przedsiębiorstwa zatrudniajšcego ponad 250 pracowników to role, które wymagajš całkowicie odmiennych umiejętnoœci, doœwiadczenia i osobowoœci.

Liczba doradców restrukturyzacyjnych z licencjš w Polsce kilka miesięcy temu przekroczyła jeden tysišc, dla porównania liczba adwokatów i radców prawnych – to ponad czterdzieœci tysięcy prawników. Liczba prowadzonych aktualnie w całej Polsce upadłoœci konsumenckich mieœci się zapewne w przedziale 8-10 tys.. Jednoczeœnie sšdy otwierajš pierwsze postępowania restrukturyzacyjne przedsiębiorców, w tym dużych (HAWE, KERDOS, EKK WAGON, BM KOBYLIN, itd.). Nadal wielu niewypłacalnych przedsiębiorców składa wnioski o ogłoszenie upadłoœci, a także prowadzone sš likwidacje masy upadłoœci. Doradcy restrukturyzacyjni podejmujš czynnoœci okreœlone ustawami we wszystkich dziedzinach gospodarki, przy różnej wielkoœci podmiotach, które znajdujš się w różnych stadiach kryzysu.

Ustawa Prawo upadłoœciowe i naprawcze nie była skuteczna w zakresie upadłoœci układowych i postępowań naprawczych. Œwiadczš o tym statystyki dotyczšce zarówno zawartych układów, jak i wykonanych. Na pewno przyczynš takiego stanu rzeczy była zbyt póŸna reakcja przedsiębiorców na sytuacje kryzysowe. Drugš przyczynš był brak w gronie syndyków profesjonalnych doradców w obszarze restrukturyzacji firm, którzy mogliby wesprzeć przedsiębiorców w trudnej sytuacji.

Potrzebna specjalizacja

W œwietle efektów funkcjonowania poprzedniego reżimu prawnego i uwzględniajšc różnorodnoœć zadań doradcy restrukturyzacyjnego wskazanych w ustawach Prawo upadłoœciowe i Prawo restrukturyzacyjne celowe jest okreœlenie ich specjalizacji. W pierwszym etapie winna to być deklaracja doradców restrukturyzacyjnych o posiadanych kompetencjach w odniesieniu do ustawowych funkcji. Kolejnym krokiem winna być ich weryfikacja przez samorzšd doradców restrukturyzacyjnych. Wydaje się uzasadnione funkcjonowanie co najmniej trzech specjalizacji: upadłoœć konsumencka, upadłoœć przedsiębiorców, restrukturyzacje podmiotów gospodarczych.

Wszystkie wolne zawody funkcjonujšce w Polsce, których cechš wspólnš jest uzyskanie w drodze egzaminu tytułu lub licencji – audytorzy, adwokaci, radcy prawni, rzeczoznawcy majštkowi, itd. sš zrzeszeni w izbach, których zadaniem jest systematyczne podnoszenie kompetencji zawodowych, kreowanie wzorów postaw etycznych i sprawowanie nadzoru nad rzetelnym wykonywaniem zawodu przez członków. Przynależnoœć do izby gospodarczej danej profesji jest obligatoryjna. Te same zasady winny być okreœlone dla naszego œrodowiska w ustawie o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Projekt wprowadzenia nadzoru ministra sprawiedliwoœci nie jest spójny z rozwišzaniami już w Polsce funkcjonujšcymi i sprawdzonymi. Bardzo dobrym przykładem jest Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, która przeprowadza zarówno egzaminy, prowadzi rejestr biegłych i weryfikuje prace audytorów. Doradcy restrukturyzacyjni winni funkcjonować w ramach jednej izby i zorganizować struktury, które będš odpowiedzialne za realizację funkcji ustawowo okreœlonych. —Andrzej Głowacki

Zdaniem autora

Andrzej Głowacki, doradca restrukturyzacyjny licencja nr 689

Omawiany obok projekt jest ważnym głosem w dyskusji na temat zawodu doradcy restrukturyzacyjnego, którego zakres został okreœlony znowelizowanš w ubiegłym roku ustawš z 15 czerwca 2007r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Wykonywanie czynnoœci okreœlonych w ustawie Prawo upadłoœciowe i Prawo restrukturyzacyjne, pełnienie funkcji zarzšdcy w egzekucji przez zarzšd przymusowy oraz œwiadczenie dla przedsiębiorców i osób fizycznych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłoœci wymaga profesjonalizmu, potencjału organizacyjnego oraz zachowania norm etycznych.

Propozycje projektu wymagajš dyskusji w gronie jego autorów i œrodowiska doradców restrukturyzacyjnych. Proponowana ustawa zawiera wiele b. szczegółowych rozwišzań, które będš stanowić o przyszłoœci tak ważnego zawodu. Wydaje się, że pierwszym krokiem winno być przyjęcie statusu zawodu doradcy restrukturyzacyjnego, formuły przynależnoœci do organizacji zawodowej, zasad podnoszenia kwalifikacji, zachowania norm etycznych. Kolejnym działaniem winna być identyfikacja problemów, na które napotyka nieliczne grono doradców restrukturyzacyjnych. Rozwišzania dotyczšce obu kwestii winny znaleŸć odzwierciedlenie w zapisach ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i winny równoważyć interes państwa i œrodowiska. Kolejnym krokiem winny być szczegółowe rozwišzania systematyzujšce wszystkie obszary funkcjonowania doradcy restrukturyzacyjnego.

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne jest szansš dla przedsiębiorców w sytuacjach kryzysowych i wyzwaniem dla œrodowiska, które może dyskutować na temat szczegółowych zapisów projektu, lecz musi przede wszystkim zabrać głos na temat kształtu, struktur i samodzielnoœci profesji tak ważnej dla rozwoju polskiej gospodarki.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL