Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Jak przekształcić spółkę cywilnš w jawnš

Fotolia.com
- Chciałabym doprowadzić do przekształcenia spółki cywilnej w jawnš. Jak to należy zrobić – pyta pan Jerzy.

W œwietle art. 860 Kodeksu cywilnego istotš spółki cywilnej jest zobowišzanie się przez jej wspólników do osišgnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, a w szczególnoœci przez wniesienie wkładów. Umowa owego podmiotu wymaga formy pisemnej. Jest ona zastrzeżona wyłšcznie dla celów dowodowych. Jej niezachowanie nie wywołuje zatem skutku w postaci nieważnoœci.

Spółka cywilna może ulec przekształceniu w jaw- nš. W tym celu wspólnicy spółki cywilnej podejmujš jednogłoœnie stosownš uchwałę. Zgłoszenie przekształcenia do sšdu rejestrowego właœciwego dla siedziby podmiotu (wskazanego już w umowie spółki jawnej) wymaga podpisu wszystkich jego uczestników. Ponadto powinno zawierać:

- firmę, siedzibę i adres,

- przedmiot działalnoœci,

- nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz ich adresy albo adresy do doręczeń,

- nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu oraz sposób reprezentacji.

Wszelkie zmiany ww. danych wymagajš zgłoszenia do KRS w cišgu 7 dni od daty ich zaistnienia. Zgłoszenie do KRS przekształcenia spółki cywilnej w jawnš powinno nastšpić w cišgu 7 dni od daty podjęcia przez osoby wchodzšce w skład spółki cywilnej uchwały o przekształceniu.

Z chwilš wpisu do KRS spółka cywilna staje się jawnš, a osoby wchodzšce w skład spółki cywilnej stajš się wspólnikami spółki jawnej. Podmiotowi temu przysługujš wszystkie prawa i obowišzki stanowišce wspólny majštek uczestników dotychczasowej spółki cywilnej.

Sšd Najwyższy w wyroku z 7 maja 2009 r., IV CSK 14/09 podniósł, że:

1. Spółka jawna, będšca rezultatem „przeistoczenia" się spółki cywilnej staje się właœcicielem ruchomoœci i nieruchomoœci dotychczasowej wspólnoœci łšcznej wspólników tej spółki, bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynnoœci prawnych, a tylko zgłaszajšc do odpowiednich rejestrów, ksišg wieczystych itp. Wstępujšc ex lege w stosunki materialnoprawne spółki cywilnej (wspólników spółki cywilnej) wstępuje też w stosunki procesowe, np. jako strona toczšcego się już postępowania sšdowego ze wszelkimi uprawnieniami strony, zachowaniem terminów, obowišzków dowodowych itp.

2. Jeżeli na dzień wystšpienia wspólnika ze spółki cywilnej działalnoœć spółki wykazuje straty, które wywierajš wpływ na wartoœć majštku wspólnego wspólników spółki i wynika to z jej wyliczeń bilansowych, to należy te straty uwzględnić dokonujšc rozliczenia ze wspólnikiem.".

Sšd Apelacyjny w Warszawie w postanowieniu z 17 marca 2006 r., I ACz 288/06 argumentował ponadto, że „Długi zacišgnięte przez wspólników spółki cywilnej sš nadal ich długami, za które odpowiadajš solidarnie także po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawnš.".

Podmiot przekształcony (czyli spółka jawna) pozostaje podmiotem w szczególnoœci zezwoleń, koncesji oraz ulg, które przysługiwały spółce cywilnej, chyba że ustawa lub decyzja o ich udzieleniu stanowi inaczej.

„Ustawodawca nie wyłšczył możliwoœci kontynuacji, na podstawie art. 553 § 2 k.s.h., stosunków admi- nistracyjnoprawnych wykreowanych na podstawie tej ustawy. Na tle regulacji przyjętej w powołanym przepisie nie powinno budzić wštpliwoœci, że podmiotem zezwolenia na prowadzenie apteki, udzielonego wspólnikom spółki cywilnej, po jej przekształceniu pozostanie spółka jawna." (z wyroku Naczelnego Sšdu Administracyjnego w Warszawie z 17 kwietnia 2009 r., II GSK 71/09).

Przed dokonaniem zgłoszenia wspólnicy zobligowani sš dostosować umowę podmiotu do przepisów o kontrakcie spółki jawnej. Podobnie wypowiedział się Sšd Najwyższy w uchwale z 12 marca 2003r., III CZP 96/02, konstatujšc, że „Do wniosku o rejestrację spółki jawnej w trybie art. 26 § 4 k.s.h. należy dołšczyć umowę spółki cywilnej ze zmianami, dostosowujšcymi jej treœć do wymagań przewidzianych dla spółki jawnej.".

Spełnione muszš być więc kryteria okreœlone w art. 23 oraz 25 k.s.h. Mianowicie: konieczne jest zachowanie formy pisemnej umowy spółki - uchybienie tejże formie wywołuje bowiem efekt w postaci jej nieważnoœci. Minimalne zaœ elementy kontraktu spółki jawnej to: firma i siedziba spółki, okreœlenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartoœć, przedmiot działalnoœci, a także czas trwania, jeżeli jest oznaczony.

Tekst umowy spółki jawnej może stanowić załšcznik do uchwały o przekształceniu spółki cywilnej w jawnš. Alternatywnym sposobem jest dołšczenie do w/w uchwały dwóch kolejnych powziętych na zasadzie art. 26 § 6 k.s.h. w zw. z § 4, tj.: w/s zmiany umowy s.c. oraz ustalenia tekstu jednolitego umowy spółki jawnej.

Skutek w postaci przekształcenia następuje z chwilš wpisu do KRS. Ma on charakter konstytutywny. Istotne jest, że umowa spółki jawnej, powsta- łej z przekształcenia ze spółki cywilnej, nie może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy.

Zgłoszenie do KRS przekształcenia spółki cywilnej w jawnš powinno nastšpić w cišgu siedmiu dni od daty podjęcia przez osoby wchodzšce w skład spółki cywilnej uchwały o przekształceniu.

podstawa prawna: art. 860 oraz 865 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 459)

podstawa prawna: art. 23, 25–26 oraz art. 553 § 2–3 ustawy z 15 wrzeœnia 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 791

podstawa prawna: art. 22 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sšdowym (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 700)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL