Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Co można budować na obszarze kolejowym

Fotorzepa, Marta Bogacz
Na obszarach kolejowych można budować tylko obiekty służšce utrzymaniu i bezpieczeństwu ruchu kolejowego.
W wyniku nadużywania przez kilkadziesišt lat nadawania statusu obszaru bšdŸ terenu kolejowego uzyskały go tereny o ogromnej powierzchni i wartoœci, również inwestycyjnej. W efekcie można na nich budować tylko tory, obiekty i urzšdzenia przeznaczone do zarzšdzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej. Na takim właœnie terenie w gminie Radziejowice k/Warszawy, wydzierżawionym od PKP – Polskie Linie Kolejowe, przedsiębiorca Andrzej M. chciał postawić wytwórnię mas bitumicznych, nietrwale zwišzanš z gruntem. Gdy zamontował instalację do produkcji mieszanek, nakazano mu jš rozebrać.

Teren zamknięty

Wydzierżawiona działka została bowiem wyznaczona na utrzymanie Centralnej Magistrali Kolejowej Œlšsk-Porty i stanowi obszar kolejowy. W 2005 r. uznano jš za teren zamknięty, zastrzeżony ze względu na obronnoœć i bezpieczeństwo państwa.
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że montaż na obszarze kolejowym urzšdzeń, które nie  sš przeznaczone do celów okreœlonych w ustawie z 2003 r. o transporcie kolejowym, jest z niš sprzeczny. Na podstawie art. 48 ust. 1 prawa budowlanego nakazał demontaż instalacji. Główny inspektor nadzoru budowlanego potwierdził decyzję. Andrzej M. znalazł wsparcie w Wojewódzkim Sšdzie Administracyjnym w Warszawie. Sšd ten uchylił obie decyzje i zwrócił uwagę, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie zakazuje lokalizowania inwestycji na terenach zamkniętych. Zezwala jedynie na oznaczenie granic tych terenów oraz ich stref ochronnych, bez możliwoœci ustalania zakazów i nakazów. Zdaniem składu orzekajšcego WSA  również z ustawy o transporcie kolejowym nie wynika wprost zakaz zabudowy obszaru kolejowego obiektami niezwišzanymi z infrastrukturš kolejowš. Art. 53 tej ustawy ustala warunki ich usytuowania w sšsiedztwie linii, bocznic i przejazdów kolejowych, art. 57 dopuszcza natomiast odstępstwa w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Zakaz bez odstępstw

Naczelny Sšd Administracyjny (sygnatura akt: II OSK 1276/12) nie zaakceptował takiej interpretacji. Po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej wniesionej przez GINB uchylił wyrok WSA i oddalił skargę Andrzeja M. Stwierdził, że ustawodawca nie przewidział możliwoœci lokalizowania na obszarze kolejowym  obiektów, które nie służš obsłudze ruchu kolejowego. Oznacza to zakaz ich sytuowania na obszarach kolejowych. Od granicy takiego obszaru zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, musi je oddzielać co najmniej 10 m. Również odstępstwo od warunków usytuowania budynków i budowli wymienionych w art. 53 ust. 2 ustawy jest możliwe wyłšcznie  dla terenu poza granicami tego obszaru, a nie wewnštrz. Wyjštki od zasad  majšcych służyć bezpieczeństwu w ruchu kolejowym  nie mogš być interpretowane rozszerzajšco – podkreœlił NSA.

Rafał Dębowski, adwokat

Wiele terenów kolejowych, wartych miliardy złotych, jest dziœ zaniedbanych ze względu na brak możliwoœci zabudowy. Nie wiadomo też, do kogo należy zbędna infrastruktura. Rozumiem, że trzeba chronić te obszary przed degradacjš. Nie widzę jednak uzasadnienia dla tak œcisłej ochrony. W sposób zupełnie niepotrzebny blokuje się w ten sposób możliwoœć inwestycji, co jest niekorzystne również dla kolei. Do ustawy o transporcie kolejowym powinny być wprowadzone przepisy dopuszczajšce możliwoœć zabudowania terenów kolejowych w szerszym stopniu niż dziœ. Jednoczeœnie należałoby zagwarantować uzasadnione prawo zarzšdców sieci kolejowych do przeciwdziałania zabudowie, która mogłaby zagrozić bezpieczeństwu ruchu kolejowego. To ono właœnie musi być szczególnie chronione.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL