Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

NIK o nadzorze nad transportem i ubojem zwierzšt

Fotorzepa
Podczas uboju i transportu zwierzšt gospodarskich nie zawsze przestrzegano przepisów o ochronie zwierzšt - oceniła NIK.

Z informacji NIK wynika, że Inspekcja Weterynaryjna oraz Inspekcja Transportu Drogowego ujawniły nieprawidłowoœci w co pištej ubojni oraz w co setnym pojeŸdzie przewożšcym zwierzęta. Nadzór nad transportem specjalistycznym zwierzšt gospodarskich oraz ich ubojem w rzeŸniach sprawowano właœciwie. Ograniczony był natomiast nadzór nad przestrzeganiem prawa o ochronie zwierzšt w gospodarstwach - ubój gospodarczy pozostawał tam praktycznie poza kontrolš, a nadzór nad transportem zwierzšt przez rolników był marginalny. Wcišż także nie uregulowano kwestii przyznawania certyfikatów kwalifikacji dla uœmiercajšcych zwierzęta ani przepisów dotyczšcych uboju bez ogłuszania.

Izba podjęła kontrolę z uwagi na ujawnione przez Inspekcję Weterynaryjnš i organizacje pozarzšdowe przypadki naruszania dobrostanu zwierzšt w transporcie i uboju.

NIK zwraca uwagę, że Inspekcja Weterynaryjna nie sprawowała nadzoru nad ubojem gospodarczym, czyli prowadzonym w gospodarstwach na użytek własny. Główny Lekarz Weterynarii nie miał informacji o skali tego uboju ani o jego kontrolach dokonywanych przez lekarzy weterynarii. Powiatowi lekarze weterynarii praktycznie nie kontrolowali zgłoszonych ubojów gospodarczych (z 17 skontrolowanych jedynie dwóch przeprowadzało pojedyncze kontrole), nie znali zatem zakresu stosowania przepisów o ochronie zwierzšt, zakresu rejestracji ubojów ani kwalifikacji osób przeprowadzajšcych ubój. NIK zwraca uwagę, że pomimo obowišzku, hodowcy informowali powiatowych lekarzy weterynarii tylko o niektórych planowanych ubojach gospodarskich. Często zdarzało się także, że zawiadomienia przekazywano z opóŸnieniem i niekompletne: nie zawierały one np. adresu gospodarstwa, terminu planowanego uboju, gatunku, czy też liczby zwierzšt.

W ocenie NIK nadzór administracji nad dobrostanem zwierzšt podczas uboju gospodarczego był niewystarczajšcy. NIK wskazuje, że wcišż brakuje jednolitych standardów uboju - niezależnych od skali i miejsca jego prowadzenia.

NIK zwraca uwagę, że nowym, aktualnym regulacjom nie zostały też poddane kwalifikacje osób uœmiercajšcych zwierzęta, wymagajšce, by nie wywoływać u zwierzšt niepotrzebnych cierpień, choć Polska miała trzy lata (do 1 stycznia 2013 r.) na wprowadzenie odpowiednich przepisów. Nie uczyniono tego także po tej dacie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zareagował na monity Głównego Lekarza Weterynarii w tej sprawie.

Powiatowi lekarze weterynarii w latach 2014-2015 przeprowadzili ponad 755 tys. kontroli œrodków transportu zwierzšt i stosownych dokumentów. Sprawdzono blisko 690 tys. œrodków transportu. Stwierdzono ogółem 2518 nieprawidłowoœci, dotyczšcych w szczególnoœci niezdolnoœci zwierzšt do transportu, prowadzonej dokumentacji, praktyk stosowanych podczas transportu i samych œrodków transportu. Nałożono łšcznie 95 kar, a w 901 przypadkach podjęto inne działania.

W okresie 2014 - I półrocze 2016 Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła 6,7 tys. kontroli transportu zwierzšt. Inspektorzy stwierdzili 59 przypadków naruszenia przepisów dotyczšcych transportu zwierzšt, w przypadkach, które tego wymagały nałożyli kary pieniężne i grzywny.

Inspekcja Transportu przeprowadzała kontrole tylko w wyznaczonych punktach na drogach publicznych, w dni powszednie, w cišgu dnia. Nie prowadzono kontroli typowanych (z uprzednim ustaleniem przebiegu danego transportu). Wskutek tego wielu przewoŸników mogło łatwo ominšć inspekcje Transportu Drogowego. Zupełnie poza kontrolš inspektorów pozostawał transport „gospodarski" (gospodarz do sšsiada, sšsiad do rzeŸni itp.). Jedynie sporadycznie prowadzono też kontrole przedsiębiorstw transportu zwierzšt.

Jak podaje NIK - nieznany jest zakres nadzoru policji nad przestrzeganiem prawa o ochronie zwierzšt w transporcie zwierzšt gospodarskich - zarówno ten dotyczšcy ewentualnych efektów kontroli, jak i zastosowanych czynnoœci prawnych (mandaty, zawiadomienia sšdów).

Niewystarczajšca była współpraca odpowiednich służb w celu wspólnego działania na rzecz przestrzegania praw zwierzšt podczas uboju i transportu. Inspekcja Transportu Drogowego z rzadka tylko organizowała kontrole wspólnie z Inspekcjš Weterynaryjnš, a z organizacjami społecznymi współdziałała w zasadzie jedynie w zakresie ochrony dobrostanu i humanitarnego traktowania koni. Z kolei wojewódzcy i powiatowi lekarze weterynarii raczej nie współpracowali z samorzšdem weterynaryjnym ani organizacjami społecznymi.

Zasady uboju bez ogłuszania (tzw. uboju rytualnego) nie zostały w Polsce objęte szczególnymi regulacjami (zgodnie z przepisami unijnymi). Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku, sankcjonujšcy w Polsce dokonywanie uboju rytualnego, otwiera drogę do przeprowadzania tego typu uboju bez ograniczeń, także w celach czysto komercyjnych i wywozu za granicę.

NIK przedstawiła stosowne wnioski do odpowiednich organów, celem zapewnienia dobrostanu zwierzšt oraz zwiększenia nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierzšt podczas transportu i uboju

ródło: NIK

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL