Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy nie mogš kontynuować jednoosobowej działalności

123RF
Żona i dzieci zmarłego przedsiębiorcy nie mogš kontynuować jego działalnoœci. Nawet gdy oznacza to straty.

Œmierć przedsiębiorcy, który prowadził jednoosobowš działalnoœć gospodarczš, oznacza dla jego spadkobierców także ogromne problemy podatkowe.

Ministerstwo Finansów wyjaœniło w odpowiedzi na interpelację poselskš nr 34 361, że w takiej sytuacji nie obowišzujš zasady sukcesji podatkowej. Nawet jeœli spadkobiercy założš własnš firmę, to nie odliczš VAT od faktur wystawionych na zmarłego. Nie odliczš też kosztów uzyskania przychodu, jeœli sprzedadzš nabyte w spadku towary. Przekonała się o tym kobieta, której mšż prowadził przed œmierciš jednoosobowš działalnoœć gospodarczš. Chciała jš kontynuować, ale okazało się to niemożliwe. Firma przestała istnieć z dniem œmierci właœciciela.

Nowa spółka na własny rachunek

Kobieta wraz z pozostałymi spadkobiercami (trójkš swoich dzieci) założyła spółkę jawnš, do której wnieœli aportem nabyte w spadku przedsiębiorstwo. Zapłacili za towary nabyte przez zmarłego, gdyż wraz ze spadkiem przejęli jego zobowišzania. Okazało się jednak, że nie mogš odliczyć VAT, gdyż faktury zostały wystawione na zmarłego.

W skład przedsiębiorstwa prowadzonego przez męża wchodziły też towary handlowe, które w chwili jego œmierci nie zostały sprzedane i znajdowały się na zapasie magazynowym. Jeœli spadkobiercy je sprzedadzš, nie będš mogli odliczyć kosztów uzyskania przychodów, gdyż faktury zostały wystawione na zmarłego.

NIP nie podlega dziedziczeniu

Ministerstwo Finansów napisało w odpowiedzi na interpelację, że po zgonie podatnika wygasa nadany mu NIP.

Zgodnie z generalnš zasadš sukcesji spadkobierca może kontynuować działalnoœć gospodarczš zmarłego na własny rachunek, jeœli wczeœniej dokona niezbędnych czynnoœci zwišzanych z podjęciem własnej działalnoœci. Wniesienie aportu do spółki jawnej założonej przez spadkobierców nie oznacza – w ocenie ministerstwa – prowadzenia działalnoœci gospodarczej na ich własny rachunek.

„Zasady sukcesji dotyczš spadkobierców kontynuujšcych działalnoœć gospodarczš na własny rachunek. Sukcesja nie dotyczy jednak prowadzenia działalnoœci w formie np. spółki jawnej. To spółka prowadzi działalnoœć we własnym imieniu i na własny rachunek" – napisał wiceminister Jarosław Neneman.

Według adwokata Michała Kowalskiego zasady sukcesji podatkowej to obecnie jeden z najczęstszych problemów przedsiębiorców. Œwiadczy o tym choćby liczba wniosków o interpretacje podatkowe. Fiskus często odmawia spadkobiercom prawa do skorzystania z preferencji przysługujšcych pierwotnie spadkodawcy.

Problem jest powszechny, gdyż według danych GUS w 2014 r. 1,7 mln firm należało do osób fizycznych.

Opinia

Jarosław Ziobrowski, adwokat w Kancelarii Kurpisz i Ziobrowski

Nagła œmierć przedsiębiorcy prowadzšcego jednoosobowš działalnoœć gospodarczš stawia spadkobierców w bardzo trudnej sytuacji, bo ze względu na brak sukcesji nie mogš kontynuować prowadzenia firmy. Nie mogš np. odliczyć VAT ani kosztów podatkowych od faktur wystawionych na zmarłego. To powszechny problem. Znam przypadek przedsiębiorcy, który prowadził w formie jednoosobowej firmy sieć stacji benzynowych, a z chwilš jego œmierci wygasła koncesja na obrót paliwami, co dla spadkobierców oznaczało duże straty finansowe. Z drugiej strony coraz więcej biznesmenów myœli o zabezpieczeniu interesów rodziny na wypadek swojej œmierci. Jest kilka dobrych rozwišzań, które zapewniajš sukcesję prawnš i podatkowš, np. przekształcenie działalnoœci w spółkę z o.o. albo zapis windykacyjny. Do takiej sukcesji warto się dobrze przygotować.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL