Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Skarbówka przedłuży kontrolę, gdy firma nie współpracuje

123RF
Jeœli trzy miesišce nie wystarczš do zgromadzenia materiału i zamknięcia kontroli, organ podatkowy wyznaczy kolejny termin.

Ministerstwo Finansów nie precyzuje, ile maksymalnie może trwać kontrola celno-skarbowa u przedsiębiorcy. Obowišzujšce od 1 marca 2017 r. przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej umożliwiajš „indywidualne podejœcie" do każdej z prowadzonych spraw.

Z pytaniem zwrócił się poseł Tomasz Jaskóła, zaniepokojony obcišżeniami firm. „Z ustawy wynika, że kontrola może trwać bez końca" – napisał.

Wiceminister Piotr Walczak przypomniał, że zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy o KAS kontrola powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, nie póŸniej jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej wszczęcia. O każdym przypadku niezakończenia kontroli we właœciwym terminie organ podatkowy zawiadamia pisemnie kontrolowanego, podajšc przyczyny i wskazujšc nowy termin.

„Majšc na uwadze dotychczasowe doœwiadczenia z podmiotami notorycznie uchylajšcymi się od wykonywania obowišzków podatkowych, nie wprowadziliœmy sztywnego ograniczenia czasowego prowadzenia kontroli celno-skarbowej. Umożliwia to indywidualne podejœcie do każdej z prowadzonych spraw. Przedłużenie czasu trwania kontroli – nawet znaczšce – zawsze musi być jednak uzasadnione przez organ kontrolujšcy" – napisał wiceminister Walczak w odpowiedzi na interpelację nr 15443.

Według niego taka konstrukcja nowych przepisów jest reakcjš na przypadki celowego uchylania się podmiotów działajšcych w szarej strefie od współpracy z fiskusem. Jednoczeœnie zaznaczył, że KAS kładzie nacisk na dobrowolne wywišzywanie się podatników z obowišzków fiskalnych, co ogranicza potrzeby prowadzenia kontroli. W ocenie Ministerstwa Finansów jednym ze skutków reformy jest także dostosowanie działań KAS do wagi ewentualnych naruszeń przepisów. Nie majš więc miejsca sytuacje „stałego kontrolowania" przedsiębiorców starajšcych się uczciwie wypełniać obowišzki podatkowe, ale sš i będš prowadzone konsekwentnie wobec podmiotów unikajšcych opodatkowania – stwierdził wiceminister.

Adwokat Arkadiusz Stępniewski zwraca uwagę, że KAS ma wszelkie uprawnienia niezbędne do szybkiego reagowania na wyłudzenia podatków.

– Zauważalna jest rola analizy ryzyka w typowaniu podmiotów do kontroli. Pozostaje jednak problem wykorzystania nowych przepisów w taki sposób, żeby nie ucierpieli uczciwi przedsiębiorcy. Wcišż zdarza się przedłużanie kontroli, najczęœciej gdy organ kontrolny chce sprawdzić kontrahentów danego podatnika – mówi adwokat.

Dodaje, że najważniejsza jest weryfikacja rzetelnoœci kontrahentów, by w razie sporu firma mogła udowodnić, iż podjęła niezbędne działania.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: monika.pogroszewska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL