Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Ocena wodnoprawna – nowa decyzja administracyjna

Fotorzepa, Jakub Ostałowski jo Jakub Ostałowski
Nowe prawo wodne wprowadza do polskiego porzšdku prawnego instytucję oceny wodnoprawnej. Jest to zupełnie nowy rodzaj decyzji administracyjnej, którš należy uzyskać przed przystšpieniem do realizacji niektórych przedsięwzięć oddziałujšcych na œrodowisko wodne.

Ustawa Prawo wodne wprowadza zmiany w zakresie reglamentacji korzystania z wód. W myœl ustawy reglamentacja ta ma być realizowana w ramach tzw. zgód wodnoprawnych, które obejmujš w szczególnoœci wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego i wydanie oceny wodnoprawnej. Zgłoszenie i pozwolenie wodnoprawne to rozwišzania znane i funkcjonujšce w polskim porzšdku prawnym, zupełnš nowoœciš jest natomiast ocena wodnoprawna. W praktyce jest to decyzja administracyjna, odrębna od pozwolenia wodnoprawnego czy innych decyzji zwišzanych z korzystaniem ze œrodowiska, której uzyskanie jest wymagane przed przystšpieniem do realizacji niektórych przedsięwzięć, mogšcych oddziaływać na œrodowisko wodne.

Zakres obowišzku uzyskania oceny

Ocena wodnoprawna dotyczy szerokiego katalogu przedsięwzięć. Jej uzyskanie jest wymagane dla inwestycji lub działań mogšcych wpłynšć na możliwoœć osišgnięcia celów œrodowiskowych wymienionych w ustawie, wyznaczonych osobno dla poszczególnych rodzajów wód powierzchniowych i podziemnych. Szczegółowo rodzaje inwestycji i działań wymagajšcych uzyskania oceny okreœli minister właœciwy do spraw gospodarki wodnej w drodze rozporzšdzenia.

Co istotne, ustawa wyłšcza obowišzek uzyskania oceny wodnoprawnej w przypadku przedsięwzięć mogšcych znaczšco oddziaływać na œrodowisko w rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na œrodowisko. W tym przypadku ocenę wodnoprawnš zastępuje się decyzjš o œrodowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzjš, przed której wydaniem jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na œrodowisko – o ile taka ocena jest w przypadku danego przedsięwzięcia przeprowadzana.

Procedura wydawania oceny

Ocenę wydaje się w drodze decyzji na wniosek podmiotu planujšcego realizację danej inwestycji lub działania. W postępowaniu o wydanie oceny wodnoprawnej właœciwy organ bada wpływ planowanego przedsięwzięcia na możliwoœć osišgnięcia celów œrodowiskowych. Ocena zostanie wydana, jeżeli dane przedsięwzięcie w ogóle nie wpływa na tę możliwoœć lub gdy jego wpływ jest korzystny. Z kolei w przypadku oddziaływania negatywnego organ wyda decyzję dopiero po spełnieniu przez wnioskodawcę szczególnych warunków. Wnioskodawca musi wykazać podjęcie wszelkich działań w celu łagodzenia skutków negatywnego oddziaływania na stan wód, a także istnienie nadrzędnego interesu publicznego oraz korzyœci zwišzanych z realizacjš inwestycji (przeważajšcych nad korzyœciami zwišzanymi z osišgnięciem celów œrodowiskowych). Przy czym ustawa wymaga, żeby korzyœci te nie mogły zostać osišgnięte przy zastosowaniu innych działań. Jeżeli wnioskodawca wykaże, że spełniono powyższe przesłanki, to ocena wodnoprawna zostanie wydana. W przeciwnym razie organ odmówi jej wydania.

Organem właœciwym w zakresie wydania oceny i innych zgód wodnoprawnych sš właœciwe organy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – nowego podmiotu powołanego przez ustawę Prawo wodne. Wydanie oceny wodnoprawnej podlega opłacie w kwocie 868 zł, przy czym jej wysokoœć (a także wysokoœć innych opłat za wydawanie zgód wodnoprawnych) może ulegać zmianom, gdyż będzie okreœlana co roku w drodze obwieszczenia wydawanego przez ministra właœciwego do spraw gospodarki wodnej.

W oczekiwaniu na listę przedsięwzięć

Oceny wodnoprawne to jedno z nowych rozwišzań prawnych przewidzianych przez ustawę Prawo wodne. Wprowadzenie obowišzku uzyskania oceny to istotna zmiana w zakresie reglamentacji korzystania z wód, która w praktyce oznacza powstanie obowišzku posiadania dodatkowej decyzji przed przystšpieniem do realizacji niektórych przedsięwzięć. Pozytywnie należy ocenić brak obowišzku uzyskiwania odrębnej oceny wodnoprawnej w przypadku wydania decyzji zwišzanych z ocenš oddziaływania na œrodowisko. Zakres obowišzku uzyskania oceny wodnoprawnej jest jednak szerszy i może mieć zastosowanie w przypadku wielu przedsięwzięć, które nie zostały objęte powyższym wyłšczeniem.

Obecnie najistotniejsze jest poznanie przedsięwzięć, które takiej oceny będš wymagały. Tak jak wspomniano, ich lista zostanie okreœlona w rozporzšdzeniu, które jednak do dzisiaj nie zostało wydane.

Wojciech Szopiński praktyka prawa ochrony œrodowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy Co do zasady.pl

Czytaj też „Nowy system opłat za korzystanie z usług wodnych"

podstawa prawna: Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DzU z 2017 r., poz. 1566)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL