Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Ustawa promujšca mediacje w sporach biznesowych uchwalona

www.sxc.hu
Ustawa, która ma promować rozwišzywanie sporów biznesowych w drodze mediacji m.in. poprzez wprowadzenie zachęt finansowych i groŸby kary za nieuzasadnione uchylanie się od mediacji, trafi do prezydenta. Sejm przyjšł w czwartek poprawki Senatu do aktu.

Zaproponowane przez senatorów poprawki miały charakter doprecyzowujšcy.

Zmiany w prawie, które majš promować polubowne metody rozwišzywania sporów, dotyczš przede wszystkim przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ustawa autorstwa resortów gospodarki i sprawiedliwoœci ma doprowadzić do obniżenia kosztów sporów sšdowych, które według szacunków MG kosztujš kilkadziesišt miliardów zł rocznie. Ma też odcišżyć sšdy.

Nowe przepisy idš przede wszystkim w kierunku jak najwczeœniejszego poinformowania stron o możliwoœci ugodowego rozwišzania konfliktu. Wprowadzajš np. obowišzek informowania w pozwie o podjęciu próby polubownego rozwišzania sporu przed skierowaniem sprawy do sšdu. W przypadku, gdy nie podjęto takiej próby, powód powinien wyjaœnić przyczyny. W intencji projektodawców ma to uœwiadomić stronom, że "każdy spór powinien zostać poprzedzony ocenš, czy sprawa może zostać zakończona polubownie, a sędziemu ułatwi podjęcie decyzji o skierowaniu stron do mediacji w toku postępowania sšdowego".

Ustawa przewiduje m.in., że niezależnie od wyniku sprawy w wypadku nieuzasadnionej odmowy poddania się mediacji przez stronę sšd może nałożyć na niš obowišzek zwrotu kosztów. Przepis ten wzbudził liczne kontrowersje w trakcie konsultacji społecznych i prac parlamentarnych, gdyż - zdaniem krytyków - wprowadza rodzaj przymusu poddania się mediacji, co godzi w jej istotę, czyli dobrowolnoœć. Przedstawiciele MG i MS przekonywali jednak, że bez tego zapisu reszta zmian pozostanie martwym prawem.

Nowe przepisy wzmacniajš też obowišzek informowania przez sšd o możliwoœci skierowania sprawy do mediacji, szczególnie na wstępnym etapie postępowania. W myœl nowych przepisów skierowanie stron do mediacji będzie możliwe na każdym etapie sprawy, a także więcej niż raz w toku postępowania.

Nowe rozwišzania majš także uporzšdkować kwestie proceduralne dotyczšce mediacji, m.in. strony uzyskajš pierwszeństwo przy wyborze mediatora, który będzie mógł zapoznać się z aktami sprawy zaraz po przystšpieniu stron do mediacji, a dane kontaktowe stron sšd przekaże mediatorowi w jak najkrótszym czasie. Mediacja będzie mogła zostać wyznaczona na okres do 3 miesięcy, a nie jak obecnie na miesišc.

Nowe przepisy wprowadzš także wymagania dotyczšce kwalifikacji tzw. mediatorów stałych.

Celem zmian jest również stworzenie systemu zachęt finansowych dotyczšcych kosztów sšdowych, np. wniosek o zatwierdzenie ugody pozasšdowej zawartej przed mediatorem zostanie zwolniony od opłaty sšdowej. Jeżeli do zawarcia ugody dojdzie przed rozpoczęciem rozprawy, sšd zwróci stronom całoœć uiszczonej opłaty sšdowej. Zachętš do mediacji ma być też m.in. propozycja zaliczenia kosztów mediacji do kosztów sšdowych, żeby strona niezamożna mogła skorzystać ze zwolnienia z kosztów.

Nowela, obok zmian dotyczšcych mediacji, zawiera także rozwišzania, majšce na celu zwiększenie skali wykorzystania w Polsce arbitrażu jako alternatywnej metody rozwišzywania sporów.

Wprowadza m.in. jednoinstancyjnoœć prowadzonych w sšdach powszechnych spraw o uznanie lub stwierdzenie wykonalnoœci wyroków zagranicznych sšdów polubownych oraz postępowań ze skarg o uchylenie wyroku sšdu polubownego (tzw. postępowania postarbitrażowe).

Nowe przepisy majš wejœć w życie 1 stycznia 2016 r.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL