Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Firma nie musi umierać wraz z właścicielem

Fotolia
Zarzšdca sukcesyjny powoływany przez przedsiębiorcę lub jego spadkobierców ma zapewnić funkcjonowanie jednoosobowego biznesu.

Ministerstwo Rozwoju finalizuje prace nad ustawš, która ma pomóc w rozwišzaniu palšcego problemu, by œmierć przedsiębiorcy nie oznaczyła zamknięcia działalnoœci i zwolnienia pracowników. Jak w pewnej niedużej firmie jubilerskiej, gdzie nikt ze spadkobierców nie miał pomysłu na kontynuowanie działalnoœci po nagłej œmierci właœciciela, więc skupili się na podziale jej wyposażenia, a firma znikła z rynku.

– Takich sytuacji będzie coraz więcej, gdyż obecnie w wiek emerytalny wchodzi pokolenie, które w okresie transformacji ustrojowej, urynkowienia gospodarki w 1989 r. zakładało biznes – wskazuje Tomasz Budziak, wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, który wraz Mariuszem Haładyjem, wiceministrem rozwoju, prezentował w poniedziałek stan prac nad projektem.

Nowe rozwišzania

Ustawa nie jest prosta, musi bowiem dokonać zmian w około 40 innych. Dotyczy kwestii spadkowych, podatkowych, ewidencji przedsiębiorców. Dotyczy firm rejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej. A tych zaewidencjonowanych jest 2,4 miliona (w tym spółki cywilne) i nawet po odrzuceniu samozatrudniajšcych się i zupełnie indywidualnych firm jest ich wcišż grubo ponad milion, a sš wœród nich zatrudniajšce kilkuset pracowników. To bowiem najczęstsza forma prowadzenia biznesu w Polsce. Dodajmy, w tej skali niespotykana w innych krajach. Dlatego ustawa wymaga oryginalnych rozwišzań.

Kluczowym narzędziem ma być możliwoœć ustanawiania przez przedsiębiorcę zarzšdcy sukcesyjnego na wypadek jego œmierci – do czasu zakończenia formalnoœci spadkowych. Przy okazji ma być wprowadzona możliwoœć powoływania w firmach prokurentów, i to oni mogliby gładko wchodzić też w rolę zarzšdcy sukcesyjnego. Gdyby przedsiębiorca tego nie uczynił, mogliby go powołać spadkobiercy (znani na tym etapie) lub małżonek, jeœli jest współwłaœcicielem firmy, albo osoba, która jš nabyła na podstawie zapisu windykacyjnego.

Zarzšdca ma być powoływany w cišgu dwóch miesięcy od œmierci przedsiębiorcy, spoœród spadkobierców, ale może nim być też profesjonalny zarzšdca. Taki zarzšd ma trwać do dwóch lat, chyba że wyjštkowo czas ten przedłuży sšd. Co do zasady zarzšd sukcesyjny winien wygasnšć z momentem podziału spadku.

W projekcie nie rozstrzygnięto, jak postępować, gdy spadkobierców jest dużo.

Będzie łatwiej prowadzić działalnoœć

W przejœciowym okresie utrzymane byłyby w mocy kontrakty przedsiębiorstwa, w tym umowy o pracę. Utrzymane majš być też w mocy np. koncesje czy zezwolenia dla firmy. Można będzie też złożyć wniosek o przeniesienie decyzji administracyjnych, np. pozwolenia na budowę, na następcę prawnego.

Jeœli chodzi o rozliczenia podatkowe, to w okresie przejœciowym ma ich dokonywać zarzšdca.

– W przypadku jubilera, podanego na poczštku, zgromadzone materiały wchodzš teraz do masy spadkowej i podlegajš podziałowi. Według nowych zasad będš mogły być użyte do produkcji – wyjaœnia Zofia Rekosz, współwłaœcicielka biura rachunkowego.

Konsultacje projektu zbliżajš się do końca. Krajowa Rady Sšdownictwa stwierdziła np., że choć potrzebne jest uregulowanie kwestii zwišzanych z sukcesjš osób prowadzšcych jednoosobowo działalnoœć gospodarczš, nie można zapominać o dostępnych już sposobach osišgania tych samych celów, takich jak zapisy windykacyjne czy po prostu działalnoœć gospodarcza w formie spółki prawa handlowego.

Według ministra Mariusza Haładyja rzšd zajmie się projektowanymi przepisami już na jesieni, a planowana data wejœcia w życie ustawy to poczštek 2018 r. Š?

etap legislacyjny: konsultacje społeczne

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: m.domagalski@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL