Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Przed który sšd należy pozwać kontrahenta

Fotolia.com
Jeżeli przedsiębiorca decyduje się na skierowanie sprawy do sšdu, to odpowiada za poprawny jego dobór.

Musi wiedzieć zarówno to, czy kieruje sprawę do sšdu rejonowego, czy okręgowego, jak również to, jaka jest właœciwoœć miejscowa sšdu. Podstawowa zasada mówi, że sprawę kieruje się do sšdu właœciwego według miejsca zamieszkania pozwanego.

Nie znajduje ona jednak zastosowania w każdym przypadku.

Jeden z wyjštków został okreœlony w art. 34 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim, powództwo o: zawarcie umowy, ustalenie jej treœci, zmianę, ustalenie istnienia umowy, jej wykonanie, rozwišzanie, unieważnienie, a także odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego jej wykonania, można wytoczyć przed sšdem miejsca wykonania umowy. Warto zwrócić uwagę, że ustawodawca w tej grupie zawarł zróżnicowane wzajemnie roszczenia. Dotyczš one zarówno konsekwencji zwišzanych z zawarciem umowy (i np. dochodzenia odszkodowania tytułu jej niewykonania), jak również w ogóle ustalenia, czy w danym przypadku do zawarcia umowy doszło, albo jakie konkretne skutki poszczególne postanowienia umowy wywołujš. Zakres roszczeń jest więc bardzo szeroki. Dotyczy on jednak wyłšcznie miejsc wykonania umowy o charakterze obligacyjnym, a nie zobowišzań wynikajšcych bezpoœrednio z ustawy (postanowienie Sšdu Apelacyjnego w Katowicach z 7 paŸdziernika 1993 r., I ACz 694/93). W zakresie zastosowania analizowanego przepisu i analizowanej właœciwoœci sšdu nie mieœci się również roszczenie o zwrot spełnionego œwiadczenia po odstšpieniu od umowy (postanowienie Sšdu Apelacyjnego w Krakowie z 23 stycznia 2013 r., I ACz 2244/12). Jednak dla odmiany samoistne powództwo o odsetki za opóŸnienie spełnionego œwiadczenia może zostać wytoczone również przed sšdem miejsca wykonania umowy (uchwała Sšdu Najwyższego z 26 kwietnia 1991 r., III CZP 31/91 527107).

W razie wštpliwoœci, miejsce wykonania umowy może zostać stwierdzone dokumentem. Sšd Apelacyjny w Poznaniu (w postanowieniu z 8 lipca 2013 r. (I ACz 1075/13) wskazał, że pojęcie "miejsce wykonania umowy" należy rozumieć według przepisów prawa materialnego. Zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego, jeżeli miejsce spełnienia œwiadczenia nie jest oznaczone, ani nie wynika z właœciwoœci zobowišzania, œwiadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowišzania dłużnik miał zamieszkanie. Œwiadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia œwiadczenia. Jeżeli zobowišzanie ma zwišzek z przedsiębiorstwem dłużnika lub wierzyciela, to o miejscu spełnienia œwiadczenia rozstrzyga siedziba tego przedsiębiorstwa. Sšd do tych regulacji dodał, że przy ustalaniu właœciwoœci rozstrzygajšce znaczenie może mieć miejsce wykonania umowy jako całoœci, albo też miejsce wykonania poszczególnych zobowišzań z umowy wynikajšcych. W zwišzku z tym miejsce to może być odmienne dla każdej ze stron umowy, zarówno w stosunku do wszystkich zobowišzań wynikajšcych z umowy, jak i do każdego z osobna. Tak więc można wskazać, że miejscem wykonania umowy nie jest miejsce, gdzie umowa w ogólnoœci miała być wykonana, ale miejsce, gdzie miała być wykonana konkretna czynnoœć, której wykonania się w danym postępowaniu dochodzi.

- Maciej J. Nowak, radca prawny

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL