Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Mediacja i arbitraż: ułatwienia dla firm w mediacji i arbitrażu

www.sxc.hu
Sejm uchwalił w pištek przygotowanš przez Ministerstwa Gospodarki i Sprawiedliwoœci ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w zwišzku ze wspieraniem polubownych metod rozwišzywania sporów. Ustawa zakłada upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych.

Służyć temu będzie wprowadzenie systemu usprawnień proceduralnych i organizacyjnych, które majš zachęcać strony do prób polubownego rozwišzania sporu przed skierowaniem sprawy do sšdu lub w toku postępowania sšdowego a także zapewnić odpowiedniš jakoœć usług mediacyjnych.

Przyjęte zmiany majš na celu skrócenie i usprawnienie procesów sšdowych oraz obniżenie kosztów sporów, zarówno po stronie obywateli jak i państwa. Szersze wykorzystanie mediacji umożliwi stronom sporu zakończenie konfliktu w tańszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób niż na drodze sšdowej a przedsiębiorcom pozwoli zachować dotychczasowe relacje gospodarcze.

Mediacja

- Wprowadzenie obowišzku informowania w pozwie czy strony podjęły próbę polubownego rozwišzania sporu przed skierowaniem sprawy do sšdu. W przypadku, gdy nie podjęto takiej próby, powód powinien wyjaœnić przyczyny. To uœwiadomi stronom, że każdy spór powinien zostać poprzedzony ocenš, czy sprawa może zostać zakończona polubownie, a także ułatwi sędziemu podjęcie decyzji o skierowaniu stron do mediacji w toku postępowania sšdowego.

- Wzmocnienie obowišzku informowania przez sšd o możliwoœci skierowania sprawy do mediacji, szczególnie na wstępnym etapie postępowania. Podkreœlony zostanie obowišzek sędziego do dokonania oceny, czy sprawa może zostać rozwišzana poprzez mediację. Sędzia będzie mógł nakazać stronom wzięcie udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym uzyskajš informację na temat mediacji, albo wezwać strony na posiedzenie niejawne. Sšd będzie mógł skierować strony do mediacji na każdym etapie sprawy a także więcej niż raz w toku postępowania.

- Uporzšdkowanie kwestii proceduralnych dotyczšcych mediacji. Strony uzyskajš pierwszeństwo przy wyborze mediatora, natomiast mediator będzie mógł zapoznać się z aktami sprawy zaraz po przystšpieniu stron do mediacji. Dane kontaktowe stron sšd przekaże mediatorowi w jak najkrótszym czasie, a mediacja będzie mogła zostać wyznaczona na okres do 3 miesięcy.

- Jeżeli nie dojdzie do wszczęcia mediacji przedsšdowej z powodów niezależnych od wierzyciela (np. druga strona nie wyrazi zgody na mediację), wierzyciel zachowa pozytywne skutki zwišzane z przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia, jeżeli wniesie pozew w terminie 3 miesięcy.

- Wprowadzenie wymagań dotyczšcych kwalifikacji stałych mediatorów w celu zagwarantowania wysokiej jakoœci usług. Mediatorzy posiadajšcy odpowiedniš wiedzę i umiejętnoœci będš mogli zostać wpisani na dostępnš w internecie listę stałych mediatorów prowadzonš przez prezesa sšdu okręgowego.

- Zaliczenie kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sšd do kosztów sšdowych, co umożliwi zwolnienie osób niezamożnych od kosztów mediacji.

- Umożliwiono przyznanie wynagrodzenia mediatorowi za przeprowadzonš mediację ze skierowania sšdu przez sšd lub referendarza sšdowego oraz niezwłocznš wypłatę wynagrodzenia.

- Stworzenie systemu zachęt finansowych dotyczšcych kosztów sšdowych, np. wniosek o zatwierdzenie ugody pozasšdowej zawartej przed mediatorem zostanie zwolniony od opłaty sšdowej. Jeżeli do zawarcia ugody dojdzie przed rozpoczęciem rozprawy, sšd zwróci stronom całoœć uiszczonej opłaty sšdowej.

- Przy ustalaniu wynagrodzenia adwokata oraz radcy prawnego sšd weŸmie pod uwagę jego zaangażowanie w czynnoœci podjęte w celu polubownego rozwišzania sporu również przed wniesieniem pozwu.

- Sšd uzyska możliwoœć obcišżenia strony, która w sposób oczywiœcie nieuzasadniony odmówiła poddania się mediacji, częœciš kosztów powstałych na skutek zdecydowanie nagannego i nielojalnego zachowania strony względem sšdu lub przeciwnika procesowego.

- Umocowanie prawne funkcji koordynatora ds. mediacji w sšdach okręgowych. Działania koordynatorów przyczyniš się do szerszego stosowania mediacji, co odcišży sšdy. Koordynatorem wyznaczony zostanie sędzia, lider mediacji w swoim œrodowisku.

- Na liœcie stałych mediatorów prowadzonych przez prezesów sšdów okręgowych na wniosek mediatora znajdzie się dodatkowa informacja dotyczšca wpisu mediatora na listy prowadzone przez organizacje pozarzšdowe i uczelnie. Dodatkowa informacja poszerzy zakres danych dostępnych stronom oraz sędziemu i przyczyni się do ułatwienia podjęcia decyzji o wyborze mediatora.

Arbitraż

- Wprowadzenie jednoinstancyjnoœci prowadzonych w sšdach powszechnych spraw ze skarg o uchylenie wyroku sšdu polubownego oraz o uznanie i stwierdzenie wykonalnoœci wyroków zagranicznych sšdów polubownych oraz ugód zawartych przed tymi sšdami.

- Skrócenie terminu na wniesienie skargi o uchylenie wyroku sšdu polubownego z trzech do dwóch miesięcy.

ródło: Ministerstwo Sprawiedliwoœci

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL