Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Długi szpitali cišżš przedsiębiorcom

Fotorzepa, Tomasz Jodłowski
Zadłużenie placówek publicznych będzie rosło, jeœli resort zdrowia nie zniesie ograniczeń w sprzedaży wierzytelnoœci – uważajš prawnicy.

Brak możliwoœci cesji zadłużenia szpitala na inny podmiot systematycznie zwiększa zadłużenie szpitali publicznych. Zgodnie z opublikowanym w maju raportem Fundacji Republikańskiej, pod koniec trzeciego kwartału 2016 r. zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) wyniosło 11,2 mld zł. Z kolei Federacja Przedsiębiorców Polskich w swoim raporcie sugeruje, że wynosi ono aż 15 mld zł, bo do obliczonego przez siebie 11,5 mld zł zadłużenia podstawowego dodaje 3,5 mld zł ukrytych w bieżšcych rozliczeniach, które nie zostały uregulowane na czas.

Bezprawny przelew

W raporcie w sprawie oceny prawnej regulacji dotyczšcych ograniczeń obrotu wierzytelnoœciami SPZOZ prawnicy z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (DZP) stwierdzajš, że powodem takiego stanu rzeczy jest brak odpowiednich regulacji. Uznajš, że ustawa o działalnoœci leczniczej, która reguluje zasady gospodarowania mieniem SPZOZ, wprowadza daleko idšce ograniczenia w obrocie ich wierzytelnoœciami. Dzisiejsze przepisy uniemożliwiajš sprzedaż wierzytelnoœci szpitali publicznych i pogršżajš wielu przedsiębiorców, którzy œwiadczš usługi dla szpitali.

Obecnie art. 54 ust. 5 ustawy o działalnoœci leczniczej uzależnia możliwoœć zmiany wierzyciela SPZOZ od zgody podmiotu tworzšcego. Tymczasem organ tworzšcy, którym najczęœciej jest jednostka samorzšdu terytorialnego, w wielu przypadkach zasłania się brakiem przepisów szczegółowych. Prawnicy proponujš zatem doregulowanie zapisów.

Jak mówi dr Tomasz Zalasiński, radca prawny, counsel w zespole doradztwa regulacyjnego kancelarii DZP, ograniczenia wynikajš nie tylko z brzmienia przepisów, ale też z przyjmowanego przez Sšd Najwyższy szerokiego rozumienia pojęcia „czynnoœci prawnych majšcych na celu zmianę wierzyciela SPZOZ". – W rezultacie zgody podmiotu tworzšcego SPZOZ wymagajš wszelkie czynnoœci prawne, które prowadzš lub mogš prowadzić do zmiany wierzyciela SPZOZ, a nie tylko te, których jest to bezpoœrednim celem – mówi dr Zalasiński.

Dodaje, że to sprawia, że za nieważne mogš być uznane czynnoœci dokonane bez zgody podmiotu tworzšcego, takie jak przelew wierzytelnoœci, przekaz, poręczenie, umowy gwarancyjne, umowy konsorcjum czy faktoringu, a także wszelkie umowy zawierane przez SPZOZ w celu usprawnienia procesu dochodzenia wierzytelnoœci. I to nawet wówczas, gdy nie powodujš żadnych kosztów po stronie podmiotów leczniczych.

Doktor Marcin Romanowicz, radca prawny i associate w DZP, dodaje, że taki stan rzeczy to naruszenie konstytucyjnej swobody działalnoœci gospodarczej i zwišzanej z niš swobody kontraktowania.

– Należy je uznać za nieproporcjonalne i nieuzasadnione. Regulacja rodzi również wštpliwoœci co do zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej, a na tle regulacji obowišzujšcych w innych krajach UE wydaje się nadmiernie restrykcyjna – podkreœla dr Romanowicz.

Jak tłumaczy Jakub Szulc, dyrektor w EY i były wiceminister zdrowia, który nadzorował tworzenie ustawy o działalnoœci leczniczej, intencjš ustawodawcy była ochrona szpitali przed skupywaniem wierzytelnoœci przez nieuczciwe podmioty. Srodtytul: Potrzeba zmian

Zdaniem ekspertów DZP regulację można zmienić w taki sposób, żeby chroniła interesy zarówno wierzycieli, jak i szpitali. Uważajš, że nowelizacja może iœć w dwóch kierunkach. Pierwszy to zobiektywizowanie przesłanek wyrażania zgody na zmianę wierzyciela przez podmiot tworzšcy poprzez objęcie procesu jej wyrażania reżimem procedury administracyjnej. Drugi kierunek to przyznanie podmiotowi tworzšcemu prawa pierwokupu wierzytelnoœci i wprowadzenie zasady, że zbycie wierzytelnoœci na rzecz podmiotu trzeciego może nastšpić wyłšcznie wówczas, gdy podmiot tworzšcy nie skorzysta z przysługujšcego mu prawa pierwokupu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL