Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Obowišzek wskazania numeru PESEL w CEIDG

AdobeStock
Ministerstwo uspokaja obawy przedsiębiorców o utratę firm. Ale niepokój pozostaje.

Trwa goršczkowe sprawdzanie, czy numery PESEL przedsiębiorców sš na pewno umieszczone w Centralnej Ewidencji Działalnoœci Gospodarczej. Brak tego numeru identyfikacyjnego w ewidencji po 19 maja grozi wykreœleniem z rejestru, co niesie za sobš daleko idšce konsekwencje. Ministerstwo Przedsiębiorczoœci i Technologii uważa, że problemu nie ma, ale w razie gdyby jednak nastšpił podsuwa zainteresowanym najprostsze rozwišzanie: wniosek o nowy wpis lub o przywrócenie danych.

19 maja to graniczny termin na uzupełnienie danych w CEIDG. Wynika z nowelizacji ustawy o swobodzie działalnoœci gospodarczej, która weszła w życie 19 maja 2016 roku. W myœl jej art. 62 wpis do ewidencji nie zawierajšcy numeru PESEL musiał być uzupełniony przez przedsiębiorcę w terminie 2 lat od dnia wejœcia w życie. Tym samym ostateczny termin na aktualizację danych w CEIDG upływa już w najbliższš sobotę.

Resort dobra rada

„Co jeœli nie zdšżysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreœlony z urzędu? Będziesz mógł wystšpić do Ministra Przedsiębiorczoœci i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujšcych danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Œrednich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczoœci i Technologii"– czytamy w oficjalnym oœwiadczeniu Ministerstwa.

To nie jedyna z resortowych rad.

– Jeœli wystšpiłby taki przypadek, że przedsiębiorca, który pomimo prowadzenia działalnoœci gospodarczej, nie będzie posiadał numeru PESEL i zostanie wykreœlony, zawsze będzie mógł dokonać nowego wpisu, w którym wskaże wymagane przepisami dane ewidencyjne i informacyjne, w tym datę rozpoczęcia działalnoœci gospodarczej na faktycznš nawet sprzed 2012 r. Przedsiębiorcy będš mogli tego dokonać w prosty sposób, składajšc wniosek o wpis w dowolnym urzędzie gminy lub przez Internet. Złożenie wniosku jest bezpłatne – wskazała w odpowiedzi na pytania „Rz" Aleksandra Serkowska z Departamentu Komunikacji Ministerstwa Przedsiębiorczoœci.

Przedsiębiorcy – mimo oficjalnych komunikatów - nie czujš się jednak uspokojeni.

-Telefony urywajš się od rana – usłyszeliœmy w urzędzie dzielnicy Warszawa-Ochota, który jak każda gmina prowadzi ewidencję firm.

Co zrobić by zachować swojš działalnoœć i jak sprawdzić swój status? Według instrukcji zamieszczonej na stronie CEIDG, w pierwszej kolejnoœci należy znaleŸć swój wpis w bazie przedsiębiorców i sprawdzić historię wpisu. Jeœli rejestrowaliœmy się jako prowadzšcy działalnoœć po 1 stycznia 2012 r. wykreœlenie nam nie grozi.

Swój status można sprawdzić również on-line logujšc się na portalu CEIDG za pomocš profilu zaufanego ePUAP.

Alarm do działania zaczyna bić, jeœli w bazie przedsiębiorców pod statusem działalnoœci Twojego wpisu znajduje się informacja "Wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Wtedy należy udać się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane.

Prowadzenie działalnoœci gospodarczej bez zgłoszenia - a tak traktowany będzie wykreœlony przedsiębiorca – stanowi natomiast wykroczenie. Ustawodawca przewidział za nie karę ograniczenia wolnoœci albo grzywny. Srodtytul: Ryzyko utraty kontraktu

Realnym skutkiem wykreœlenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej jest również pozbawienie przedsiębiorcy możliwoœci wykonywania działalnoœci gospodarczej, co także przewiduje obowišzujšca ustawa Prawo przedsiębiorców - w art. 26.

- Nie oznacza to jednak automatycznego rozwišzania wszystkich umów. Stronš tych umów bowiem staje się osoba fizyczna. Sš jednak pewne ograniczenia. W przypadkach umów handlowych usunięcie wpisu w CEiDG będzie skutkowało brakiem możliwoœci prowadzenia działalnoœci gospodarczej, brakiem uprawnień do wystawienia faktur, a co więcej, będzie stanowiło doskonałš przesłankę do rozwišzania umowy przez kontrahenta ze skutkiem natychmiastowym – ostrzega Małgorzata Krzyżowska, z kancelarii prawnej AliantŽ specjalizujšcej się w obsłudze globalnych transakcji handlowych.

To nie rejestr czyni cię biznesmenem

Mniej zagrożeń widzš natomiast doradcy podatkowi.

– Z ustaw podatkowych wynika, że to czy ktoœ prowadzi działalnoœć gospodarczš nie jest uzależnione od wpisu do CEIDG. Wykreœlenie z ewidencji nie powoduje więc, że dana osoba przestaje być przedsiębiorcš dla celów PIT czy VAT. Nadal może prowadzić działalnoœć i wystawiać faktury – tłumaczy Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA.

– Problemy mogš pojawić się, jeœli po wykreœleniu z CEIDG przedsiębiorca zostanie też usunięty z rejestru podatników VAT. Wtedy urzędnicy mogš uznać, że jego kontrahenci nie majš prawa do odliczenia VAT z wystawianych przez niego faktur. Byłoby to jednak bezpodstawne, jeœli przedsiębiorca faktycznie prowadzi działalnoœć i dokumentowane fakturami transakcje zostały faktycznie przeprowadzone – dodaje Grzegorz Gębka.

Zamieszaniu winien brak centralnie zorganizowanej akcji informacyjnej. Niektóre gminy kampanię informacyjnš rozpoczęły niespełna 3 tygodnie temu. „Przedsiębiorco, jeœli do tej pory z urzędem było Ci nie po drodze, a jednak prowadzisz i chcesz nadal prowadzić swojš działalnoœć, uzupełnij swój wpis o numer PESEL" – zachęcał Urzšd Miasta ŁódŸ.

O tym, że do 19 maja trzeba uzupełnić wpis do ewidencji informowała również swoich członków Krajowa Rada Radców Prawnych. O interesach społecznoœci nie zapomniała również Krajowa Izba Doradców Podatkowych.

„Zmianę we wpisie można dokonać za poœrednictwem serwisu ceidg.gov.pl, osobiœcie w urzędzie miasta lub gminy bšdŸ listownie (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza)" – informowali w liœcie do doradców wiceprzewodniczšcy KRDP Ewa Szypowicz oraz Radomir Szaraniec.

I prosili o możliwe jak najszersze propagowanie informacji o skutkach braku zmian w ewidencji.

1 stycznia 2012 r.: po tej dacie każdy przedsiębiorca rejestrujšcy się lub wprowadzajšcy zmiany w ewidencji musi podawać numer PESEL

235 tys. wpisów w Ewidencji Działalnoœci Gospodarczej nie zawiera numerów PESEL

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL