Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Fiskus sprawdzi rozliczenia między podatnikami a doradcami podatkowymi, adwokatami i radcami

Fotolia
Fiskus będzie zaglšdał w szczegóły rozliczeń między podatnikami a doradcami podatkowymi, radcami prawnymi i adwokatami. Dla nich to ingerencja w tajemnicę zawodowš.

Taka zapowiedŸ padła w opublikowanym w poniedziałek dokumencie Ministerstwa Finansów, dotyczšcego zwalczania obejœcia prawa podatkowego. Opisano tam jeden ze sposobów optymalizacji podatkowej z użyciem zagranicznych spółek i funduszy inwestycyjnych. Jednak MF zapowiedziało, że œcigani będš nie tylko podatnicy uciekajšcy od podatków, ale też ci, którzy takie schematy zaprojektowali.

Wszystko jawne

„Organy kontrolne powinny zwrócić szczególnš uwagę na rolę usług doradztwa prawnego lub podatkowego przy planowaniu lub realizacji tej optymalizacji" – czytamy w ministerialnym dokumencie. Zapowiedziano w nim też, ze w razie potrzeby zostanš skontrolowane dokumenty œwiadczšce o współpracy z doradcš, w tym załšczone do faktur zestawienia wykonanych usług, a nawet dane z systemu rejestracji czasu pracy doradców. Te ostatnie sš często stosowane w dużych kancelariach dla okreœlenia, jakš konkretnie pracę wykonywał konkretny prawnik czy doradca podatkowy dla okreœlonego klienta. MF ostrzega, że tacy konsultanci mogš ponieœć kary jako współsprawcy przestępstw skarbowych.

MF zaznacza, że takie działania majš służyć wykrywaniu tylko konkretnej opisanej w dokumencie optymalizacji. Jednak takie stwierdzenie zaniepokoiło doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych. Obawiajš się oni, że takie praktyki będš stosowane także w innych przypadkach.

- Taka zapowiedŸ jest co najmniej nieprzemyœlana. Jesteœmy zawodem zaufania publicznego, w którym dane dotyczšce naszych klientów sš ustawowo chronione jako tajemnicš zawodowš – mówi Marek Kolibski, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP. Obaw o ingerencję w tajemnicę zawodowš nie kryjš także adwokaci i radcowie. Ich zdaniem, cel fiskusa, jakim jest œciganie unikania podatków, jest doœć oczywisty. – Prawo i etyka zawodowa zabraniajš nam przy tym pomocy klientom w dokonywaniu przestępstwa – przypomina adwokat Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej. Zastrzega on jednak, że słuszny cel nie może uœwięcać wszystkich œrodków. – Gdyby kontroler z urzędu skarbowego przyszedł do kancelarii i zażšdał informacji o faktach dotyczšcych klienta, adwokat powinien odmówić – dodaje Dębowski.

Tylko za zgodš sšdu

Ochrona tajemnicy dotyczšcej spraw klientów została doœć podobnie sformułowana w ustawach regulujšcych działalnoœć adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. - Zwolnić z tajemnicy może sšd, a nie urzšd skarbowy i to w sprawach przestępstw w tym karno-skarbowych – przypomina Leszek Korczak, radca prawny, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Zauważa on też, że wprost z ordynacji podatkowej wynika, że œwiadek może odmówić odpowiedzi na pytanie jeżeli dotyczy ono okolicznoœci objętych chronionš ustawowo tajemnicš zawodowš.

Do czego zatem może w majestacie prawa zaglšdać fiskus? Nie można mu odmówić – co oczywiste – wglšdu do faktur za obsługę prawnš. – Jednak jeœli umowa o œwiadczeni takich usług zawiera szczegóły tego, co planuje klient, nie należy jej ani jej fragmentów ujawniać – radzi Leszek Korczak.

MF wspomina w swoim komunikacie także o badaniu wynagrodzenia za „oszczędnoœci podatkowe" do osišgnięcia przez klienta. – Trzeba zauważyć, że definicja tych oszczędnoœci – czyli okreœlenie z czego one wynikajš też może wkraczać w sferę tej tajemnicy zawodowej – twierdzi wiceprezes KRRP.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Dariusz M. Malinowski, doradca podatkowy, wiceprzewodniczšcy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

To zrozumiałe, ze władze skarbowe chcšc œcigać uszczuplenia budżetu, biorš na celownik różne schematy obejœcia prawa. Jednak mam nadzieję, że w swoich działaniach będš respektowały tajemnicę zawodowš doradców podatkowych i innych zawodów zaufania publicznego. Oczywiœcie dla kontrolerów powinny być dostępne dokumenty Ÿródłowe i księgi podatkowe. Jeœli nasi klienci uznajš, że chcš je ujawnić organom podatkowym – to ich decyzja. My powinniœmy zachować w tajemnicy dane dotyczšce stanów faktycznych u klienta i tylko prawomocne orzeczenie sšdu może nas z niej zwolnić, chyba że klient jednoznacznie, najlepiej pisemnie, zobowišże doradcę do ich przedłożenia organowi. Jeœli zatem ktoœ z koleżanek i kolegów usłyszy żšdanie ujawnienia takiej tajemnicy przez inny organ niż sšd – powinien odmówić powołujšc się na ustawę o doradztwie podatkowym i zasady etyki zawodowej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL