Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Sejm znowelizował ustawę o odszkodowaniach za naruszenie konkurencji

123RF
Wszystkie kluby opowiedziały się w pištek za nowelizacjš ustawy zakładajšcš, że każdy kto poniósł szkodę wynikajšcš z naruszenia zasad konkurencji, będzie miał prawo do jej pełnego naprawienia.

Za głosowało 433 posłów. Jeden się wstrzymał. Nikt nie był przeciw.

Teraz ustawš zajmie się Senat.

Nowelizacja ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrzšdzonej przez naruszenie prawa konkurencji jest dostosowaniem polskiego prawa do przepisów UE; reguluje zasady odpowiedzialnoœci za szkody wyrzšdzone przez naruszenie prawa konkurencji i okreœla zasady dochodzenia roszczeń z tego tytułu w postępowaniu cywilnym.

Zakłada, że każdy, kto poniósł szkodę wynikajšcš z naruszenia prawa konkurencji, będzie miał prawo do jej pełnego naprawienia. Miałoby ono dotyczyć poniesionych strat, a także potencjalnych korzyœci wraz z odsetkami. Umożliwi polskim przedsiębiorcom dochodzenie roszczeń wobec przedsiębiorców zajmujšcych dominujšcš pozycję rynkowš, np. dużych firm zagranicznych.

Zmiana przepisów daje też przedsiębiorcom wymierne korzyœci przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, zwišzanych z naruszeniem konkurencji, dzięki wprowadzeniu domniemania, że naruszenie zasady konkurencji przez okreœlony podmiot jest przez niego zawinione. Według obecnych przepisów, winę należy udowodnić na ogólnych zasadach, czyli musi to zrobić poszkodowany.

Z 3 do 5 lat wydłuży się termin przedawnienia roszczeń, przewiduje się też zawieszenie biegu przedawnienia na czas postępowania przed organem ochrony konkurencji.

Nowela zakłada również nieznany w polskiej procedurze cywilnej rodzaj wniosku – o wyjawienie œrodka dowodowego. Poszkodowany będzie mógł złożyć do sšdu wniosek o wyjawienie œrodka dowodowego przez podejrzanego o naruszenie zasady konkurencji lub inny podmiot (np. organ ochrony konkurencji), a takie wyjawienie będzie mogło zostać wymuszone. Wniosek o wyjawienie œrodka dowodowego będzie można jednak złożyć dopiero wraz z pozwem lub w toku postępowania, a nie np. przed wszczęciem postępowania.

W noweli zawarta jest także m.in. definicja kartelu. "Obejmuje ona porozumienia i praktyki ograniczajšce konkurencję, przewidziane w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, które zostały uzgodnione przez co najmniej dwóch przedsiębiorców, będšcych wobec siebie konkurentami, i które zmierzajš do skoordynowania działań konkurencyjnych na rynku lub wpływania na istotne czynniki konkurencji" - napisano w uzasadnieniu.

W myœl ustawy powództwa na rzecz przedsiębiorców poszkodowanych przez naruszenie prawa konkurencji będš mogły wytaczać organizacje zrzeszajšce przedsiębiorców, które w swoich zadaniach statutowych majš ochronę rynku przed praktykami stanowišcymi naruszenie prawa konkurencji.

Podczas prac nad nowelizacjš przyjęto trzy poprawki merytoryczne. Pierwsza z nich - jak tłumaczył w czasie debaty w Sejmie poseł sprawozdawca Andrzej Matusiewicz (PiS) - dotyczyła wysokoœci odsetek. W pierwotnej wersji projektu poszkodowanemu naruszeniem prawa konkurencji należały się odsetki kompensacyjne, czyli z odniesieniem do referencyjnych stóp bankowych - 1,5 proc. Komisja zastšpiła je odsetkami ustawowymi, które wynoszš 5 proc.

Kolejna poprawka mówi o tym, że bieg przedawnienia ulega zawieszeniu z chwilš wszczęcia postępowania wyjaœniajšcego. Ostatnia zmiana okreœla, że przepisy ustawy stosuje się do roszczeń o naprawienie szkody wyrzšdzonej przez naruszenie prawa konkurencji, jeœli wszczęcie postępowania nastšpiło po wejœciu w życie nowej ustawy, bez względu na to, kiedy nastšpiło naruszenie prawa konkurencji. Jeżeli natomiast postępowanie zostało wszczęte przed wejœciem w życie nowych przepisów - stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa ma wejœć w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL