Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Ustawa o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

Opłata przekształceniowa wyniesie tyle, ile roczna opłata z tytułu użytkowania użytkownika wieczystego.
Rzeczpospolita, Adam Burakowski
Będzie powszechne przekształcenie gruntów – taka jest propozycja Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Właœciciele sklepów czy lokali usługowych w blokach uwłaszczš się z mocy prawa na użytkowaniu wieczystym. Chodzi o projekt ustawy o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Przewiduje on, że od 1 lipca tego roku właœciciele lokali użytkowych (także właœciciele mieszkań) w budynkach wielorodzinnych uwłaszczš się na użytkowaniu wieczystym. Pierwotnie projekt miał wejœć w życie 1 stycznia 2017 r. Przecišgnęły się jednak nad nim prace. Na razie nikt nie proponuje, by przesunšć ten termin o kolejne pół roku.

Na zmianach skorzystajš nie tylko właœciciele mieszkań, ale i lokali użytkowych. Proponowane przekształcenie nie dotyczy natomiast działek wykorzystywanych do prowadzenia działalnoœci komercyjnej. W ich przypadku uwłaszczenia nie będzie.

Projekt przewiduje, że właœciciele lokali, którzy stanš się właœcicielami gruntu, będš urzędom gmin (miejskim) lub powiatowym wnosić przez 33 lata opłatę przekształceniowš. Roszczenie z tego tytułu na rzecz gminy (powiatu) będzie widniało w księdze wieczystej lokalu.

Opłata przekształceniowa wyniesie tyle, ile roczna opłata z tytułu użytkowania, jakš wnosił użytkownik wieczysty w dacie wejœcia w życie przepisów. Tak jak w przypadku rocznej opłaty będzie się jš wnosiło do końca marca danego roku.

Natomiast nie będzie już aktualizacji rocznych opłat. To jest poważna zaleta proponowanych przepisów. Zniknš bowiem wysokie podwyżki, które sš dziœ przekleństwem dla wielu użytkowników.

Opłata przekształceniowa będzie jedynie waloryzowana wskaŸnikiem GUS nie częœciej niż co trzy lata. Podobnie jak w wypadku rocznej opłaty samorzšdy (starostwa) będš mogły udzielać bonifikat w opłatach.

Taki sam ma być również termin na ich zapłatę a mianowicie będzie się jš regulowało do końca marca danego roku.

Projekt przewiduje, że właœciciel lokalu użytkowego nie musi wnosić opłaty co roku przez 33 lata. Jak będzie dysponował gotówkš może podjšć decyzję, że całš kwotę zapłaci jednorazowo. Jeœli lokal zostanie sprzedany, obowišzek regulowania opłaty przejdzie na nowego właœciciela.

Jak proponowane rozwišzanie ma wyglšdać w praktyce, najlepiej pokaże przykład.

Przykład

Do końca okresu trwania użytkowania wieczystego pozostało 80 lat. Wartoœć rynkowa gruntu wynosi 300 tys. zł. Natomiast udział właœciciela lokalu w użytkowaniu wieczystym – 0,02 proc. a roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1400 zł. Przez 33 lata każdorazowy właœciciel lokalu będzie wnosił 1400 zł do kasy gminy.

Według szacunków resortu infrastruktury w ten sposób użytkownik zapłaci w sumie 99 proc. wartoœci rynkowej udziału w prawie użytkowania wieczystego grunt. Co i tak jest dla niego korzystne. Gdyby bowiem miał płacić rocznš płatę przez 40 czy 80 lat to w sumie płaciłby 120–240 proc. wartoœci rynkowej.

Osobom, które się uwłaszczš, samorzšdy i starostwa wydadzš zaœwiadczenia. Taki dokument potwierdzi fakt przejœcia na własnoœć udziału w użytkowaniu wieczystym. Za wydanie zaœwiadczenia trzeba będzie zapłacić 50 zł opłaty skarbowej. Zaœwiadczenie ma być wysyłane na adres widniejšcy w ewidencji gruntów i budynków.

Władze gminne i powiatowe majš mieć na wydanie zaœwiadczeń dziewięć miesięcy od daty wejœcia w życie nowych przepisów. Jeżeli uwłaszczony wystšpi do urzędu z wnioskiem w tej sprawie wtedy ten termin ma być krótszy i wyniesie tylko dwa miesišce.

Obowišzkiem gminy lub powiatu będzie również dopełnienie formalnoœci wieczystoksięgowych. To one a nie uwłaszczony użytkownik wystšpiš do sšdów o zmianę treœci ksišg i wieczystych. Będš miały na to 14 dni od dnia wydania zaœwiadczenia użytkownikowi wieczystemu.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa szacuje, że 1,5 miliona ha gruntów pod budynkami wielorodzinnymi jest oddane w użytkowanie wieczyste. Głównie sš one własnoœciš gmin.

Aktualne prace nad projektem toczš się w Komitecie Stałym Rady Ministrów.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL