Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Przetarg: niskie koszty eksploatacji zdecydujš o wyborze oferty

123RF
W przetargu na budowę szpitala czy szkoły cena za usługę przestanie mieć decydujšce znaczenie.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pracuje nad przepisami, które majš zracjonalizować zasady udzielania zamówień publicznych. Ubiegajšcy się o zamówienie będš konkurować nie tylko cenš wykonania budynku, ale też jego utrzymania. Ma to sprawić, że o wyborze oferty zadecyduje jakoœć.

Chodzi o projekt rozporzšdzenia w sprawie metod kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach.

Umożliwi on wdrożenie rozwišzań z nowelizacji prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r., która wprowadziła takš metodę szacowania kosztów przedmiotu zamówienia okreœlonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Projekt rozporzšdzenia zobowišzuje do uwzględniania w przetargach kosztów cyklu życia budynku. Okreœla m.in. wzór obliczania cyklu oraz kategorie kosztów, które będš się na niego składać.

Ministerstwo Inwestycji proponuje, by zamawiajšcy w specyfikacji przedstawiał m.in.: minimalnš charakterystykę energetycznš budynku (ze wskazaniem zużycia energii w cišgu roku); cenę jednostki energii i wody; rodzaje i iloœć wyrobów budowlanych potrzebnych przy zwykłym jego użytkowaniu. Dziœ przepisy nic o tym nie mówiš.

Dzięki takim zmianom, zdaniem autorów projektu, potencjalni wykonawcy będš konkurować kryterium nie tyle niskiej ceny za swoje usługi, ile kosztów utrzymania budynku. Wpłynie to na poprawę jakoœci wybieranych w przetargach ofert. Będzie ono jednak stosowane w przetargach fakultatywnie, a nie obowišzkowo.

Do uwzględniania kosztów eksploatacji w przetargach zobowišzuje Polskę unijne prawo. W innych krajach, np. Niemczech, Austrii, Włoszech, nie wprowadzono jednak szczegółowych metod liczenia. Tam podawane sš tylko kryteria, które trzeba uwzględnić, wybierajšc ofertę.

Ministerstwo Inwestycji chce, by rozporzšdzenie weszło w życie 14 lipca 2018 r. Prace nad tymi przepisami zostały podjęte już nie po raz pierwszy. Wczeœniej projekt przedstawiło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, ale prace nad nim stanęły w miejscu. Teraz ruszajš na nowo.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL