Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Przeniesienie firmy do Czech lub na Słowację - fakty i mity

Fotolia
- Samo otworzenie firmy za granicš nie uchroni przed polskimi kontrolami. Nie uniemożliwi też stosowania polskich zasad opodatkowania.

Zdarza się, że przedsiębiorcy rozważajš przeniesienie biznesu poza Polskę, aby ograniczyć kontrole podatkowe, obniżyć koszty działalnoœci, zyskać pewnoœć otoczenia prawnego, lepszš opiekę społecznš. Pojawiajš się informacje, jak przenieœć firmę do Czech lub na Słowację i cieszyć się płynšcymi z tego korzyœciami.

Oto konfrontacja dwóch faktów i mitów o przeniesieniu firmy za południowš granicę jako rozwišzania bolšczek naszego przedsiębiorcy.

Mit: Zakładajšc spółkę w Czechach lub na Słowacji tylko tam zapłacę podatek i uniknę polskich kontroli.

Fakt: Wskazany mit jest powszechnym przeœwiadczeniem wielu osób zamierzajšcych prowadzić działalnoœć w Polsce dzięki zarejestrowaniu firmy, która ma siedzibę w Czechach lub na Słowacji. Sam fakt zarejestrowania spółki w jednym z tych państw nie powoduje, że od zysków w Polsce przedsiębiorca nie zapłaci podatku w kraju, według polskich regulacji. Przeciwnie, krajowe organy podatkowe mogš uznać, że zagraniczny podmiot ma w Polsce tzw. zakład, który powinien od dochodów płacić podatek w Polsce i będzie podlegać także kontroli podatkowej. Ponadto, zgodnie z naszymi regulacjami, polscy rezydenci podatkowi (osoby posiadajšce w Polsce miejsce zamieszkania tj. centrum interesów życiowych lub przebywajšce na terytorium kraju ponad 183 dni w roku podatkowym) będš płacić w kraju swojej rezydencji podatek dochodowy od całoœci osišganych dochodów, w tym z firm zagranicznych. Obcišżenia podatkowe wobec dochodów zagranicznych należy rozpatrywać w kontekœcie zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podsumowujšc - samo otworzenie firmy za granicš nie uchroni przed polskimi kontrolami podatkowymi oraz stosowaniem polskich zasad opodatkowania.

Mit: Podatki dochodowe w Czechach i na Słowacji sš niższe niż w Polsce.

Fakt: W Polsce stawki PIT sš na poziomie 18,19 i 32 proc., przedsiębiorcy najczęœciej korzystajš ze stawki liniowej 19 proc., którš należy przyjšć jako punkt odniesienia dla dalszych rozważań. Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w Czechach w 2017 r. Sš na poziomie 15 proc. i 22 proc. (po przekroczeniu okreœlonego progu). Podatek CIT wynosi u południowych sšsiadów 19 proc. W Czechach jest możliwoœć rozliczania wysokich (60 proc.) kosztów uzyskania przychodu, ale tylko do wysokoœci 1,2 mln CZK (ok. 190 tys. zł) przychodów. Może to być ciekawym rozwišzaniem dla mikro i małych firm usługowych, nie generujšcych zawrotnych przychodów.

Natomiast na Słowacji stawki PIT to 19 proc i 25 proc. Podatek CIT od 1 stycznia 2017 r. jest na poziomie 21 proc. Organy podatkowe pozwalajš na rozpoznanie szerszego niż w Polsce katalogu wydatków kwalifikowanych jako koszty uzyskania przychodu, co może w niektórych przypadkach oznaczać niższe efektywnie opodatkowanie niż wynikajšce z polskich regulacji.

Reasumujšc: Przeniesienie firmy za granicę nie stanowi w każdym przypadku najlepszego, optymalnego rozwišzania. Omawiana restrukturyzacja powinna zostać dokładnie przeanalizowana nie tylko pod kštem podatkowym, ale również prawnym. Trzeba pamiętać, że prowadzšc firmę za granicš spory w tym zakresie oraz bieżšca działalnoœć musi odbywać się w oparciu o prawo danego państwa. Oprócz tego należy mieć na względzie, że często konieczne do osišgnięcia zakładanych celów nie będzie wyłšcznie prowadzenie działalnoœci w Polsce poprzez firmę w innym kraju, tylko zmiana własnej, osobistej rezydencji podatkowej zwišzanej z faktycznym pobytem na okreœlonych warunkach w innej jurysdykcji. Warto zatem, podejmujšc temat zmiany otoczenia prawnego rozwijanego biznesu, dokładnie zbadać, czy „trawa u sšsiada jest na pewno bardziej zielona". Warto zwrócić uwagę na znaczenie i skutki zmiany własnej rezydencji podatkowej na korzystniejszš w połšczeniu z przeniesieniem firmy do atrakcyjniejszej lokalizacji. W tej mierze można z kolei rozważyć korzystne uregulowania, np. na Cyprze, w Szwajcarii czy na Malcie, gdzie mocno promuje się korzystanie z dobrodziejstw swojego prawa podatkowego (np. brak podatku od zysków kapitałowych, podatek na poziomie kwotowym bez względu na dochody etc.) przez zamożnych obcokrajowców. ?

Autor jest prawnikiem, doradcš podatkowym w Departamencie restrukturyzacji i sukcesji biznesu Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL