Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Tajemnica przedsiębiorstwa - co podlega ochronie prawnej

123RF
W gospodarce funkcjonuje wiele danych, które mogš podlegać ochronie – od informacji tworzonych samodzielnie przez przedsiębiorcę, stanowišcych o jego przewadze na rynku, po dane uzyskiwane od klientów.

W gospodarce funkcjonuje wiele informacji i danych. Znaczna częœć z nich może być wykorzystywana przez firmy, a ich posiadanie lub umiejętnoœć wykorzystania może przekładać się na lepszš pozycję konkurencyjnš. Właœnie dostęp do wiedzy, stosowanych w danej branży rozwišzaniach technologicznych, wykorzystywanych systemach zarzšdzania sprawia, że jedne firmy radzš sobie na rynku lepiej, a inne gorzej. Że jedne sš liderami, a inne próbujš na rynku się utrzymać.

Informacje istotne dla firmy mogš podlegać specjalnej ochronie, nawet jeżeli jest to zwišzane z ich upublicznieniem. Przykładem mogš być patenty, dzięki którym innowacyjni przedsiębiorcy, a także oœrodki naukowo-badawcze, instytuty naukowe lub indywidualni wynalazcy ogłaszajš stworzenie czegoœ nowego, czasem przełomowego, nadajšcego się do komercjalizacji. Chociaż poprzez procedurę patentowania dzielš się swojš wiedzš ze œwiatem, to zyskujš ochronę, w tym sensie, że nikt inny nie może bez zgody twórcy (legalnie) korzystać z nowego rozwišzania przez okreœlony czas.

Jednak nie zawsze firmy decydujš się na korzystanie z tej drogi ochrony. A wynika to z wielu przyczyn. Po pierwsze uzyskanie ochrony patentowej, która byłaby skuteczna na całym œwiecie jest niezwykle kosztowne. Po drugie nie wszystkie udoskonalenia, informacje i dane mogš podlegać takiej ochronie. Mówišc dokładniej, nie wszystkie tajemnice majš jednoczeœnie zdolnoœć patentowš. Przykładowo nie da się opatentować samego sposobu organizacji pracy lub metody kontroli jakoœci towarów lub usług wprowadzonych w firmie, a dajšcych jej przewagę na rynku. Jest to rodzaj „wynalazku", który nie może podlegać ochronie patentowej. Jak zatem go chronić?

Nieuczciwa konkurencja

Musi on stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Wtedy taka wiedza, informacja, którš dysponuje firma jest chroniona przed nieuczciwym wykorzystaniem przez inne osoby. Jak stanowi bowiem ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DzU z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.) w art. 3, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. A czynami takimi sš w szczególnoœci:

- wprowadzajšce w błšd oznaczenie przedsiębiorstwa,

- fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,

- wprowadzajšce w błšd oznaczenie towarów lub usług,

- naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,

- nakłanianie do rozwišzania lub niewykonania umowy,

- naœladownictwo produktów,

- pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,

- utrudnianie dostępu do rynku,

- przekupstwo osoby pełnišcej funkcję publicznš,

- nieuczciwa lub zakazana reklama,

- organizowanie systemu sprzedaży lawinowej,

- prowadzenie lub organizowanie działalnoœci w systemie konsorcyjnym.

Jak widać, przepis ten wskazuje m.in. na naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Co jednak œwiadczy o istnieniu tajemnicy? Jak zdefiniowane jest to pojęcie? Odpowiedzi należy szukać w art. 11 wspomnianej ustawy. Przepis ten precyzuje, że czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowišcych tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza to interes przedsiębiorcy. Natomiast przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomoœci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadajšce wartoœć gospodarczš, co do których przedsiębiorca podjšł niezbędne działania w celu zachowania ich poufnoœci.

Z wyjaœnień urzędu

Odwołujšc się do dokumentu przygotowanego przez Urzšd Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Informacja o sposobie składania wniosków o ograniczenie prawa wglšdu w postępowaniach") można powiedzieć, że aby okreœlone informacje mogły zostać uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa i mogły skorzystać z przysługujšcej im ochrony, muszš spełniać łšcznie następujšce przesłanki:

- nie mogš być ujawnione do wiadomoœci publicznej,

- muszš stanowić informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadajšce wartoœć gospodarczš,

- przedsiębiorca podjšł niezbędne działania w celu zachowania ich poufnoœci.

Pierwsze oznacza, że za tajemnicę przedsiębiorstwa nie zostanš uznane publicznie dostępne informacje, w tym np.:

- dane z KRS,

- dane CEIDG,

- dane zawarte w rocznych sprawozdaniach finansowych,

- informacje opublikowane na stronach internetowych, w ogólnodostępnych raportach, prasie branżowej lub na ulotkach informacyjnych,

- dane ujawnione w czasie publicznych prezentacji.

Drugi warunek może być spełniony dla takich kategorii, jak np. plany techniczne, listy klientów, metody kontroli jakoœci towarów i usług, sposób organizacji pracy. Jeœli inne informacje nie będę mieć co najmniej minimalnej wartoœci ekonomicznej (tj. wykorzystanie tych informacji pozwoli innemu przedsiębiorcy zaoszczędzić wydatki lub zwiększyć zyski), nie zostanš one uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wreszcie ostatnia przesłanka mówi o podjęciu działań, ale nie mogš to być jakiekolwiek działania, lecz takie, które majš zapewnić rzeczywistš ochronę tych informacji przed dostępem osób nieuprawnionych. Działania te mogš mieć charakter techniczny (np.: dozór fizyczny, kontrola dostępu do pomieszczeń, monitoring, właœciwy obieg dokumentacji lub technologie zapewniajšce bezpieczeństwo sieci informatycznych przedsiębiorstwa) lub prawny (np.: poinformowanie pracowników o potrzebie ochrony informacji, wewnętrzne procedury, klauzule w umowach o pracę, oddzielne umowy o poufnoœć, zakazy konkurencji, oœwiadczenia o poufnoœci dokumentów wysyłanych drogš elektronicznš lub tradycyjnš). Niepodjęcie przez przedsiębiorcę ww. działań będzie natomiast oznaczać, że godzi się on, aby dostęp do informacji miał nieograniczony kršg osób.

Inne przykłady

Oprócz tajemnicy przedsiębiorcy, która dla swojego zaistnienia, a tym samym ochrony, musi spełniać powyższe przesłanki, prawo chroni także inne informacje i dane. W szczególnoœci można wskazać na:

- tajemnicę bankowš w rozumieniu art. 104 i 105 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (DzU z 2016 r., poz. 1988 ze zm.),

- tajemnicę ubezpieczeniowš w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 11 wrzeœnia 2015 r. o działalnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (DzU z 2015 r., poz. 1844 ze zm.),

- tajemnicę zawodowš w rozumieniu art. 280 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarzšdzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (DzU z 2016 r., poz. 1896),

- informacje niejawne podlegajšce ochronie na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (DzU z 2016 r., poz. 1167),

- tajemnicę statystycznš na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (DzU z 2016 r. poz. 1068),

- tajemnicę zawodowš na podstawie art. 147–153 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DzU z 2016 r., poz. 1636 ze zm.),

- tajemnicę skarbowš w rozumieniu art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2015 r., poz. 613 ze zm.),

- tajemnicę telekomunikacyjnš w rozumieniu art. 159 ustawy z dnia 14 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (DzU z 2016 r., poz. 1489 ze zm.).

Przykładowo, tajemnica bankowa obejmuje wszystkie informacje dotyczšce czynnoœci bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynnoœć wykonuje. Natomiast tajemnica komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, zwana tajemnicš telekomunikacyjnš, obejmuje m.in. dane dotyczšce użytkownika, treœć indywidualnych komunikatów oraz dane transmisyjne, które oznaczajš dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczajš wszelkie dane przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej lub w ramach usług telekomunikacyjnych wskazujšce położenie geograficzne urzšdzenia końcowego użytkownika publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Š?

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: m.koltuniak@rp.pl

Odpowiedzialnoœć karna

Zgodnie z art. 23. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kto, wbrew cišżšcemu na nim obowišzkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalnoœci gospodarczej informację stanowišcš tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrzšdza to poważnš szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat dwóch. Tej samej karze podlega, kto, uzyskawszy bezprawnie informację stanowišcš tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia jš innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalnoœci gospodarczej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL