Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Przetargi publiczne: nowelizacja prawa zamówień publicznych wdraża unijne dyrektywny

123RF
Łatwiej będzie zmienić umowę np. na prace budowlane bez koniecznoœci przeprowadzenia nowego postępowania.

Do prawa zamówień publicznych majš być wprowadzone jaœniejsze i bardziej elastyczne rozwišzania dotyczšce modyfikacji postanowień umownych między zamawiajšcym a wykonawcš.

W aktualnym stanie prawnym modyfikacja umowy o wykonanie zamówień publicznych jest dopuszczalna wyłšcznie, gdy majš być dokonane zmiany nieistotnych. Istotne mogš być wprowadzane wyłšcznie wtedy, gdy zamawiajšcy przewidział takš możliwoœć w ogłoszeniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustalił jej warunki. Nie ma przy tym definicji, kiedy zmiana jest istotna, a kiedy nie, dlatego zamawiajšcy ostrożnie wprowadzajš nawet pomniejsze zmiany w umowach z wykonawcami. Mogš bowiem spowodować unieważnienie całej umowy i przetargu.

Istotne zmiany

Nowelizacja prawa zamówień publicznych ma ułatwić stronom modyfikację umów. Projekt noweli, opracowany przez Ministerstwo Rozwoju, uwzględnia dyrektywy unijne w sprawie zamówień publicznych. Termin ich wprowadzenia upływa 18 kwietnia.

Zmieniony art. 144 ustawy definiuje pojęcie istotnej zmiany umowy oraz wymienia okolicznoœci jej wprowadzenia bez koniecznoœci unieważnienia postępowania przetargowego. Zmiany takie możliwe będš m.in., gdy zamawiajšcy, działajšcy z należytš starannoœciš, nie mógł przewidzieć ich potrzeby. Umowę będzie można także zmienić, gdy łšczna wartoœć zmian jest mniejsza niż 10 proc. wartoœci zamówienia okreœlonej pierwotnie w umowie dotyczšcej usług lub dostaw, a w robotach budowlanych niż 15 proc. wartoœci.

Proœciej o kompromis

Przygotowywane przepisy dajš możliwoœć renegocjacji umowy, gdy staje się konieczne wprowadzenie zmian do zamówienia, których strony nie mogły przewidzieć wczeœniej np. wzrostu cen. Dotychczas, ze względu na niejasne regulacje wprowadzanie zmian powodowało konflikty prowadzšce do sporów sšdowych.

Zdaniem Ministerstwa Rozwoju takie rozwišzania ograniczajš koniecznoœć przeprowadzania powtórnych postępowań o udzielenie zamówienia. Dzięki temu proces udzielania zamówień publicznych będzie sprawniejszy i bardziej elastyczny.

Podobnego zdania jest Urzšd Zamówień Publicznych. Uważa, że bardziej swobodne podejœcie zamawiajšcych do procesu realizacji zamówienia publicznego usprawni jego przebieg i zmniejszy ryzyko sporów z wykonawcami.

etap legislacyjny: po pierwszym czytaniu w Sejmie

Opinia

Katarzyna KuŸma, partner w dziale infrastruktura i energetyka w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Proponowane zmiany w pełni wdrażajš nowe dyrektywy unijne i należy odczytywać je jako pozytywne. Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy nie jest możliwe wprowadzenie zmian do umowy zawartej z wykonawcš po przeprowadzeniu przetargu, o ile nie zostało to przewidziane w dokumentacji postępowania, a zmiana jest istotna. Brak definicji istotnej zmiany umowy powoduje, że zamawiajšcy bojš się wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji do kontraktów o wykonanie zamówienia, co w konsekwencji prowadzi do często niepotrzebnych i niezasadnych sporów z wykonawcami lub nawet wszczęcia nowego postępowania. Okreœlenie, kiedy takie zmiany można wprowadzić, dajš nadzieję, że więcej problemów powstałych po zawarciu umowy z wykonawcš rozwišzywanych będzie w formie negocjacji i dialogu, nie zaœ sporów sšdowych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL