Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Dotacje unijne dla firm starajšcych się o patent

123RF
„Ochrona własnoœci przemysłowej”, czyli działanie 2.3.4 programu „Inteligentny rozwój” ma pomóc przedsiębiorcom w ochronie ich własnoœci intelektualnej. Firmy, które jeszcze chciałyby pozyskać dotację na zakup usług doradczych i eksperckich, przybliżajšcych do uzyskania takiej ochrony, majš na to czas do 31 marca.

To już ostatnie dni realizacji pierwszego konkursu w ramach działania 2.3.4 „Ochrona własnoœci przemysłowej". To właœnie dzięki niemu przedsiębiorcy majš szansę pozyskać bezzwrotne wsparcie na zakup usług doradczych i eksperckich, które pomogš przygotować odpowiednie zgłoszenie i wystšpienie przed wybranym organem ochrony własnoœci przemysłowej.

Zgodnie z opisem działania, dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczšcych uzyskania ochrony prawa własnoœci przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłšczeniem zgłoszenia do polskiego Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony wyłšcznie na terytorium Polski i jej realizacji. Dofinansowaniu mogš podlegać projekty dotyczšce:

- uzyskania prawa ochrony własnoœci przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwoœciš wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej,

- realizacji ochrony prawa własnoœci przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu bronišcego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaœnięcia powyższych praw.

Wartoœć projektów (kosztów kwalifikowanych) może wahać się w przedziale od 10 tys. zł do 1 mln zł. Maksymalna intensywnoœć wsparcia wynosi 50 proc (refundacja połowy poniesionych kosztów kwalifikowanych). Za realizację działania odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci. Ona przyjmuje wnioski o dofinansowanie i będzie je oceniać zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru projektu. Te, jak i inne dokumenty obowišzujšce dla bieżšcego konkursu, można znaleŸć na stronie www.parp.gov.pl.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL