Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Kredyt hipoteczny - pół roku rejestracje pośredników kredytowych

123RF
KNF będzie miała pół roku na rejestracje poœredników kredytowych, zamiast 30 dni - przewidujš trzy poprawki Senatu do ustawy o kredycie hipotecznym, które w czwartek przyjšł Sejm.

Ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad poœrednikami kredytu hipotecznego i agentami ma zapewniać większš ochronę konsumentów zacišgajšcych kredyty hipoteczne.

Wprowadza np. prawo udzielania kredytów hipotecznych tylko przez banki i SKOK-i - nie będš mogły ich udzielać np. firmy pożyczkowe. Wprowadza także obowišzek udzielania kredytów w walucie, w której klient uzyskuje dochody.

Przewiduje również ograniczenia w pobieraniu opłat za wczeœniejszš spłatę kredytu, zobowišzuje kredytodawcę do przekazania decyzji kredytowej w terminie nie dłuższym niż 21 dni, wprowadza zakaz sprzedaży wišzanej, czyli uzależniania udzielenia kredytu od zakupu przez konsumenta innego produktu finansowego.

W myœl ustawy banki będš miały obowišzek oferowania restrukturyzacji kredytu, gdy kredytobiorca będzie miał kłopot ze spłatš. Dopiero gdy restrukturyzacja nie przyniesie efektu, kredytobiorca będzie miał szeœć miesięcy na sprzedaż mieszkania.

W ustawie znalazły się również regulacje zabezpieczajšce klientów przed reklamami kredytów hipotecznych, które mogłyby wprowadzać w błšd lub budzić oczekiwania dotyczšce ich dostępnoœci lub kosztu, które nie zostanš spełnione w rzeczywistoœci. Informacje o warunkach kredytów hipotecznych majš trafić do tzw. porównywarek internetowych, które majš klientom ułatwić dokonanie wyboru kredytu.

Trzy poprawki Senatu, które w czwartek przyjšł Sejm, przesšdzajš o wydłużeniu terminów na rejestrację poœredników kredytowych przez KNF do szeœciu miesięcy (w dotychczasowych zapisach było to 30 dni).

Podczas prac parlamentarnych posłowie doprowadzili do skreœlenia zawartego w rzšdowym przedłożeniu zakazu wynagradzania poœredników kredytowych przez kredytodawcę. Zapis ten nie został też przywrócony w Senacie, choć zwracał się o to do senatorów przewodniczšcy KNF Marek Chrzanowski, argumentujšc, że jeœli tego zapisu nie będzie, poœrednicy będš zainteresowani, by umów kredytowych było jak najwięcej, a nie będš zwracali uwagi na ich jakoœć.

W ustawie pozostał jedynie przepis, że poœrednicy kredytowi będę musieli zarejestrować się w KNF, a ci zarejestrowani będš musieli wnosić na rzecz KNF 0,3 proc. opłaty pobieranej za poœrednictwo.

Teraz ustawa trafi do prezydenta.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL