Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Kiedy można wnosić o ograniczenie prawa wglšdu w postępowaniu antymonopolowym - wskazówki UOKiK

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
W jakich sytuacjach przedsiębiorca może złożyć wniosek o ograniczenie prawa wglšdu w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa UOKiK, jakie warunki musi spełnić wniosek - UOKiK wydał w tej sprawie wskazówki
Zgodnie z prawem strony postępowania majš dostęp do akt spraw prowadzonych przez Prezesa UOKiK. Prawo to jednak nie ma charakteru bezwzględnego - ustawa antymonopolowa przewiduje bowiem możliwoœć ograniczenia stronie prawa wglšdu do informacji o szczególnym charakterze, np. stanowišcych tajemnicę przedsiębiorstwa. UOKiK opracował instrukcje dotyczšce sposobu składania wniosków o ograniczenie prawa wglšdu w postępowaniach w sprawach: praktyk ograniczajšcych konkurencję, naruszajšcych zbiorowe interesy konsumenckie, o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone oraz nakładania kar pieniężnych. Dokument dostępny na stronie internetowej Urzędu uwzględnia orzecznictwo sšdowe i został przygotowany z myœlš o przedsiębiorcach, aby ułatwić im składanie wniosków oraz usprawnić i skrócić czas prowadzonych postępowań. Wskazuje materialne i formalne wymogi jakie musi spełnić przedsiębiorca przedkładajšc wniosek. Przedsiębiorca ma obowišzek wykazania, że przesłanki pozwalajšce zakwalifikować okreœlone informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa sš spełnione. Wniosek należy sformułować w sposób czytelny i konkretny:
- informacje, które majš podlegać ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa muszš być precyzyjnie wskazane, - odrębnie w odniesieniu do każdej informacji lub kategorii informacji powinien uzasadnić, że stanowiš one tajemnicę przedsiębiorstwa. Musi wykazać, że podjšł wszelkie kroki zmierzajšce do ochrony informacji lub kategorii informacji oraz że nie zostały one ujawnione do wiadomoœci publicznej, - powinien precyzyjnie wskazać, w stosunku do których stron postępowania wnosi o ograniczenie prawa wglšdu. Jeœli powyższe wymogi nie zostanš spełnione, Urzšd może nie uwzględnić złożonego wniosku. Aby ułatwić przedsiębiorcom poprawne sporzšdzenie wniosku o ograniczenie prawa wglšdu Prezes UOKiK przygotował, jako załšcznik do wytycznych, wzór wniosku wraz z objaœnieniami. Składajšc wniosek przedsiębiorca powinien wiedzieć, że za tajemnicę przedsiębiorstwa nie zostanš uznane publicznie dostępne informacje, w tym np.: - dane z KRS, - dane CEIDG, - dane zawarte w rocznych sprawozdaniach finansowych, - informacje opublikowane na stronach internetowych, w ogólnodostępnych raportach, prasie branżowej lub na ulotkach informacyjnych, - dane ujawnione w czasie publicznych prezentacji, - daty stosowania okreœlonych materiałów reklamowych przez przedsiębiorcę, - informacje, co do których ustawodawca zobligował przedsiębiorcę do ich podania do wiadomoœci publicznej (np. informacja o zakresie umocowania do dokonywania czynnoœci faktycznych lub prawnych przez poœrednika kredytowego). Niezależnie od tego w każdym wypadku przekazania przez przedsiębiorcę Prezesowi UOKiK informacji podlegajšcych ochronie (zarówno w toku postępowania wyjaœniajšcego, jak i postępowania właœciwego) konieczne jest wykazanie przez niego, że informacje te stanowiš tajemnicę przedsiębiorstwa i wyraŸne zastrzeżenie koniecznoœci ich nieujawniania.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL