Prenumerata 2018 już w sprzedaży - SPRAWDŹ!

Firma

Kiedy można wnosić o ograniczenie prawa wglądu w postępowaniu antymonopolowym - wskazówki UOKiK

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
W jakich sytuacjach przedsiębiorca może złożyć wniosek o ograniczenie prawa wglądu w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa UOKiK, jakie warunki musi spełnić wniosek - UOKiK wydał w tej sprawie wskazówki
Zgodnie z prawem strony postępowania mają dostęp do akt spraw prowadzonych przez Prezesa UOKiK. Prawo to jednak nie ma charakteru bezwzględnego - ustawa antymonopolowa przewiduje bowiem możliwość ograniczenia stronie prawa wglądu do informacji o szczególnym charakterze, np. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. UOKiK opracował instrukcje dotyczące sposobu składania wniosków o ograniczenie prawa wglądu w postępowaniach w sprawach: praktyk ograniczających konkurencję, naruszających zbiorowe interesy konsumenckie, o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone oraz nakładania kar pieniężnych. Dokument dostępny na stronie internetowej Urzędu uwzględnia orzecznictwo sądowe i został przygotowany z myślą o przedsiębiorcach, aby ułatwić im składanie wniosków oraz usprawnić i skrócić czas prowadzonych postępowań. Wskazuje materialne i formalne wymogi jakie musi spełnić przedsiębiorca przedkładając wniosek. Przedsiębiorca ma obowiązek wykazania, że przesłanki pozwalające zakwalifikować określone informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa są spełnione. Wniosek należy sformułować w sposób czytelny i konkretny:
- informacje, które mają podlegać ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa muszą być precyzyjnie wskazane, - odrębnie w odniesieniu do każdej informacji lub kategorii informacji powinien uzasadnić, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. Musi wykazać, że podjął wszelkie kroki zmierzające do ochrony informacji lub kategorii informacji oraz że nie zostały one ujawnione do wiadomości publicznej, - powinien precyzyjnie wskazać, w stosunku do których stron postępowania wnosi o ograniczenie prawa wglądu. Jeśli powyższe wymogi nie zostaną spełnione, Urząd może nie uwzględnić złożonego wniosku. Aby ułatwić przedsiębiorcom poprawne sporządzenie wniosku o ograniczenie prawa wglądu Prezes UOKiK przygotował, jako załącznik do wytycznych, wzór wniosku wraz z objaśnieniami. Składając wniosek przedsiębiorca powinien wiedzieć, że za tajemnicę przedsiębiorstwa nie zostaną uznane publicznie dostępne informacje, w tym np.: - dane z KRS, - dane CEIDG, - dane zawarte w rocznych sprawozdaniach finansowych, - informacje opublikowane na stronach internetowych, w ogólnodostępnych raportach, prasie branżowej lub na ulotkach informacyjnych, - dane ujawnione w czasie publicznych prezentacji, - daty stosowania określonych materiałów reklamowych przez przedsiębiorcę, - informacje, co do których ustawodawca zobligował przedsiębiorcę do ich podania do wiadomości publicznej (np. informacja o zakresie umocowania do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych przez pośrednika kredytowego). Niezależnie od tego w każdym wypadku przekazania przez przedsiębiorcę Prezesowi UOKiK informacji podlegających ochronie (zarówno w toku postępowania wyjaśniającego, jak i postępowania właściwego) konieczne jest wykazanie przez niego, że informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i wyraźne zastrzeżenie konieczności ich nieujawniania.
Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL