Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji administracyjnej

123RF
Wniesienie proœby o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji administracyjnej powinno nastšpić w cišgu siedmiu dni od dnia, w którym ustała przyczyna uchybienia ww. terminu do złożenia odwołania. Niedopuszczalne jest jednak przywrócenie siedmiodniowego terminu do złożenia proœby.

Takie wnioski wynikajš z wyroku Naczelnego Sšdu Administracyjnego w Warszawie z 22 stycznia 2018 r. (II OSK 1476/17), w którym sšd oddalił skargę kasacyjnš od wyroku Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Krakowie z 19 grudnia 2016 r. (sygn. II SA/Kr 964/16). Wyrok został wydany w następujšcym stanie faktycznym.

Odmowna decyzja WINB

Decyzjš z lipca 2014 r. powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał inwestorowi rozbiórkę budynku gospodarczego o konstrukcji murowanej wybudowanego na fundamencie betonowym. Od decyzji tej odwołanie złożył inwestor, jednak nastšpiło to dopiero 3 czerwca 2015 r. Wraz z odwołaniem inwestor złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania.

Małopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (WINB) wydał postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do złożenia odwołania. WINB zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 58 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) proœbę o przywrócenie terminu należy wnieœć w cišgu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednoczeœnie z wniesieniem proœby należy dopełnić czynnoœci, dla której okreœlony był termin. Tymczasem w przedmiotowej sprawie złożenie przez inwestora proœby o przywrócenie terminu do złożenia odwołania nastšpiło z przekroczeniem wyżej wskazanego 7-dniowego terminu.

Odnoszšc się do stanu faktycznego sprawy WINB zaznaczył, że decyzję o nakazie rozbiórki z lipca 2014 r. próbowano inwestorowi doręczyć 21 lipca 2014 r. Jednak z uwagi na brak możliwoœci doręczenia przesyłki zawierajšcej decyzję bezpoœrednio do inwestora, przesyłkę tę pozostawiono w placówce pocztowej na okres 14 dni, informujšc inwestora o możliwoœci jej podjęcia w tym terminie. Ponieważ inwestor przesyłki nie podjšł, doręczenie uznano za skutecznie dokonane - w trybie art. 44 KPA – w dniu 4 sierpnia 2014 r. W konsekwencji, termin do złożenia przez inwestora odwołania upłynšł w dniu 18 sierpnia 2014 r. WINB podkreœlił, że o wydaniu decyzji nakazujšcej rozbiórkę inwestor dowiedział się w dniu 19 maja 2015 r., gdyż tego dnia organ I instancji wydał inwestorowi uwierzytelnionš kserokopię decyzji.

Co za tym idzie, zgodnie z cytowanym art. 58 § 2 KPA inwestor powinien był złożyć proœbę o przywrócenie terminu do złożenia odwołania (wraz z samym odwołaniem) w cišgu 7 dni od ustšpienia przyczyny uchybienia terminu, tj. do dnia 26 maja 2015 r. Tymczasem dokumenty te (proœbę o przywrócenie terminu wraz z odwołaniem) inwestor złożył dopiero 3 czerwca 2015 r., a zatem już po upływie 7-dniowego terminu. W rezultacie, WINB odmówił inwestorowi przywrócenia terminu do złożenia odwołania.

Na postanowienie WINB inwestor złożył skargę do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Krakowie. WSA wydał jednak wyrok oddalajšcy tę skargę. Zdaniem sšdu WINB słusznie odmówił przywrócenia terminu do złożenia odwołania. Sšd zgodził się z WINB, że inwestor nie dotrzymał 7-dniowego terminu do złożenia proœby.

NSA oddala skargę

Od wyroku WSA skargę kasacyjnš złożył inwestor. W skardze tej wskazał na przyczyny, które spowodowały brak możliwoœci zachowania ww. 7-dniowego terminu do złożenia proœby o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. Wœród tych przyczyn były m.in.: znaczna iloœć postępowań, które toczyły się w odniesieniu do inwestora a które dotyczyły przedmiotowej rozbiórki oraz brak możliwoœci ustalenia przez inwestora terminu do uiszczenia opłaty legalizacyjnej od nakazu rozbiórki budynku (co miało uniemożliwić złożenie odwołania od nakazu rozbiórki w terminie). Inwestor podniósł również, że działajšcy w jego imieniu profesjonalny pełnomocnik uzyskał dostęp do akt niniejszej sprawy dopiero w dniu 27 maja 2015 r., a zatem dwa dni po upływie wskazanego przez WINB terminu do złożenia proœby o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. Inwestor, jak sam wskazał, nie był œwiadomy skutków prawnych wynikajšcych z uzyskania dostępu do kopii decyzji nakazujšcej rozbiórkę, a zatem nie wiedział, że w cišgu 7 dni powinien był złożyć ww. proœbę o przywrócenie terminu.

Naczelny Sšd Administracyjny oddalił skargę kasacyjnš inwestora. NSA podkreœlił, że przesłanka dochowania siedmiodniowego terminu do złożenia proœby ma znaczenie pierwszorzędne w stosunku do pozostałych przesłanek warunkujšcych przywrócenie terminu. Niedochowanie tego 7-dniowego terminu zawsze skutkuje nieuwzględnieniem proœby o przywrócenie terminu do złożenia odwołania.

Jeżeli zatem inwestor nie wiedział o wydaniu decyzji nakazujšcej rozbiórkę (gdyż nie podjšł przesyłki z decyzjš na poczcie), to 7-dniowy termin do złożenia przez niego proœby o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od tej decyzji należy liczyć od dnia, w którym inwestor uzyskał dostęp do tej decyzji. W tym dniu ustšpiła bowiem przyczyna pierwotnego niezłożenia odwołania od decyzji.

Zdaniem NSA niezasadne sš argumenty podniesione przez inwestora w skardze kasacyjnej. W szczególnoœci, powoływanie się przez inwestora na nieznajomoœć prawa, w tym na brak wiedzy co do sposobu obliczenia terminu do dokonania czynnoœci procesowej, nie stanowi podstawy do uwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu. Ponadto, nie mogš zostać uznane za słuszne zarzuty inwestora wskazujšce na dużš iloœć prowadzonych wobec niego postępowań administracyjnych oraz ich zawiły charakter.

Sygnatura akt: II OSK 1476/17

Komentarz eksperta

Tomasz Duchniak, radca prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Przywrócenie terminu ma na celu ochronę jednostki przed negatywnymi skutkami, jakie wišżš się z uchybieniem terminowi dla podjęcia okreœlonej czynnoœci procesowej. Przepisy art. 58 § 1 i 2 KPA wyraŸnie okreœlajš przesłanki, jakie muszš zostać spełnione, aby przywrócenie terminu było możliwe. Sš one następujšce:

1) złożenie wniosku o przywrócenie terminu,

2) złożenie tego wniosku w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu,

3) uprawdopodobnienie we wniosku, że uchybienie nastšpiło bez winy strony wnioskujšcej o przywrócenie terminu,

4) jednoczesne dopełnienie czynnoœci, do której okreœlony był termin.

W omawianej sprawie nie została spełniona druga z powyższych przesłanek. Inwestor złożył wniosek (proœbę) o przywrócenie terminu już po upływie siedmiodniowego terminu liczonego od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Słusznie rozstrzygnšł NSA, że bez znaczenia dla wyniku sprawy były przyczyny, dla których inwestor nie zachował ww. siedmiodniowego terminu. Niemożliwe było również przywrócenie terminu do złożenia ww. proœby, co jednoznacznie wynika z art. 58 § 3 KPA.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL