Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Cinkciarz.pl może rejestrować w UE znak towarowy z "€" i "$"

Spółka Cinkciarz.pl może zarejestrować na terenie UE graficzny znak towarowy z symbolami walut „€” i „$”. Sšd UE uznał dziœ, że odmowna decyzja w tej sprawie wydana przez unijny Urzšd ds. Własnoœci Intelektualnej jest nieważna z powodu niewystarczajšcego uzasadnienia.

W 2015 r. polska spółka Cinkciarz.pl wystšpiła do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własnoœci Intelektualnej (EUIPO) o rejestrację graficznego unijnego znaku towarowego dla oprogramowania komputerowego, usług finansowych, m.in. wymiany walut, oraz publikacji. Taki znak towarowy jest skuteczny na całym obszarze Unii Europejskiej i współistnieje ze znakami krajowymi.

Znak zgłoszony przez Cinkciarz.pl wyglšda tak:

EUIPO odmówił rejestracji z powodu opisowego charakteru oznaczenia i brak charakteru odróżniajšcego. Zdaniem EUIPO elementy graficzne w postaci kształtu kół nie sš na tyle znaczšce, aby odwrócić uwagę odbiorców od przekazu, jaki niosš ze sobš symbole "€" i "$" w odniesieniu do towarów i usług wymienionych we wniosku o rejestrację.

Spółka Cinkciarz.pl odwołała się do Sšdu Unii Europejskiej, a ten stwierdził dzisiaj nieważnoœć decyzji EUIPO. Przypomniał, że co do zasady decyzja EUIPO o odmowie rejestracji musi być uzasadniona osobno dla każdego z towarów i każdej z usług zgłoszonych we wniosku o rejestrację. EUIPO może czasami ograniczyć się do ogólnego uzasadnienia obejmujšcego wszystkie rozpatrywane towary i usługi, jeżeli ta sama podstawa odmowy rejestracji podnoszona jest wobec kategorii lub grupy towarów lub usług.

- Jednak uprawnienie to rozcišga jedynie na towary i usługi pozostajšce w wystarczajšco bezpoœrednim i konkretnym zwišzku, by tworzyć jednš, dostatecznie jednolitš kategorię lub grupę towarów lub usług - wskazał Sšd. O tym, czy zgłoszone towary lub usługi mogš być przypisane do jednej czy też do kilku grup lub kategorii decydujš przede wszystkim cechy charakterystyczne, które sš dla nich wspólne.

EUIPO analizował opisowy charakter zgłoszonego oznaczenia bez odwoływania się do każdego towaru i każdej z usług z osobna  wymienionych we wniosku o rejestrację. Przedstawił też ogólne  uzasadnienie odmowy. Dlatego Sšd UE zbadał, czy te towary i usługi majš cechę wspólnš. Zauważył, że zgłoszony znak towarowy odnosi się do ponad 80 towarów i usług należšcych do trzech odrębnych klas, które bardzo się od siebie różniš. Tymczasem EUIPO ograniczył się do stwierdzenia, że wszystkie towary i usługi oznaczane zgłoszonym znakiem towarowym majš zwišzek z wymianš walut.

- Przyjęta przez EUIPO cecha nie jest wspólna dla wszystkich towarów i usług wymienionych we wniosku Cinkciarz.pl o rejestrację. Ogólne uzasadnienie nie było zatem odpowiednie w tym przypadku - orzekł Sšd.

EUIPO powinien był jego zdaniem przedstawić dodatkowe uzasadnienie odnoszšce się do towarów i usług, które nie charakteryzujš się zwišzkiem z wymianš walut. Ponieważ tego nie zrobił, Sšd stwierdził brak uzasadnienia.

- Nawet gdyby założyć, iż towary i usługi, do których odnosi się zgłoszony znak towarowy, sš zwišzane z wymianš walut, to w zaskarżonej decyzji nie wskazano wyraŸnie, z jakich powodów EUIPO uznał, że znak ten pozwoli właœciwemu kręgowi odbiorców natychmiast i bez głębszego zastanowienia dostrzec w nim opis wszystkich rozpatrywanych towarów i usług - wyjaœnił Sšd UE.

EUIPO może odwołać się  do  Trybunału UE w cišgu dwóch miesięcy od otrzymania zawiadomienia o orzeczeniu Sšdu. Odwołanie musi być jednak ograniczone do kwestii prawnych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL