Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

#RZECZoPRAWIE: Bitcoin - Besiekierska o wirtualnej walucie

Agnieszka Besiekierska
rp.pl
W czwartkowym programie #RZECZoPRAWIE goœciem Tomasza Pietrygi była dr Agnieszka Besiekierska, adwokat, counsel w zespole Tech & Comms kancelarii Bird & Bird.

Wirtualna waluta staje się coraz popularniejsza. Cena jednego Bitcoina jest prawie równa uncji złota. Powstaje specjalny fundusz inwestycyjny, w który można tš wirtualna walutę inwestować. Mamy tradycyjny pienišdz, który może być obracany również w formie elektronicznej. Po co nam Bitcoin?

Jesteœmy przywišzani do materialnej formy monety, banknotu. Sama popularnoœć wskazuje, że idzie za tym potrzeba .

Wirtualna waluta wydaje mi się bardzo podejrzana. Przy tradycyjnej  mamy państwo-emitenta, który kontroluje pewne mechanizmy rynkowe. Kursy też sš przewidywalne, poddane sš grze rynkowej natomiast tutaj sytuacja nie jest jasna.

Ma pan rację. Raport Europolu wskazuje, że aż 40 proc. transakcji przestępczych jest dokonywanych za pomocš Bitcoina. Europejski Urzšd Nadzoru Bankowego, Parlament Europejski i inne instytucje wskazujš w swoich opracowaniach na wiele ryzyk, z którymi wišże się korzystanie z walut wirtualnych. Jest to finansowanie terroryzmu, pranie pieniędzy ale też wiele sytuacji, które mogš spotkać użytkowników, którzy nie sš w żaden sposób chronieni, gdyż brak jest regulacji.

Tyle ostrzeżeń, brak regulacji, skšd ta popularnoœć?

Jest to prawdopodobnie przyszłoœć. Widać, że jest fascynacja, powstajš startupy, które chcš udzielać pożyczek w Bitcoinach. Warto byłoby ograniczyć ryzyka z tym zwišzane.

Potrzeba regulacji, których nie ma w tej chwili. Jak wyglšda sytuacja w Polsce?

Nie ma legalnej definicji walut wirtualnych w Polsce, nie ma jej również na płaszczyŸnie Unii Europejskiej. Różne sš teorie, organy odmiennie do tego podchodzš. Instytucje podatkowe traktujš to jako prawo majštkowe. Nadaje to pewien kształt wirtualnej walucie, bo prawa te mogš być dziedziczone.

Tematem bardzo poważnie zajęła się UE. Od zeszłego roku mamy propozycję zmiany dyrektywy o zapobieganiu finansowania terroryzmu i przeciwdziałania praniu pieniędzy. W tym dokumencie znajduje się już definicja, która jest bardzo ogólna i neutralna. Ma to swoje plusy i minusy. Zaletš jest to, że będzie długo aktualna, wadš, że pewnie będš problemy z interpretacjš. Przepisy przewidujš nałożenie na operatorów platform wirtualnych oraz dostawców kont walutowych konkretne obowišzki: zgłoszenia działalnoœci albo nawet zgody, zidentyfikowania klienta, który umieszcza waluty na giełdzie, monitorowania tych działań, zgłoszenia podejrzanych działań.

Żaden inwestor nie lubi niepewnoœci. Kurs Bitcoina w cišgu roku bardzo wzrósł. Dlaczego potrzeba regulacji mogłaby ograniczyć ten rynek, a nawet go zabić?

Miejmy nadzieję, że zabije to tę szara strefę i działania przestępcze. Obowišzki być może będš dla przedsiębiorców zbyt ucišżliwe i zrezygnujš oni z rozwijania działalnoœci. Z drugiej strony regulacja mogłaby dodać wiarygodnoœci wirtualnej walucie.

Czy Polsce zostały podjęte już jakieœ działania legislacyjne, które dotykałyby sprawę wirtualnego pienišdza.

Nie zostały one podjęte. Sš przeprowadzone różne analizy. Bardzo intensywnie zajmuje się tym ministerstwo cyfryzacji. Byłoby to przedwczesne w kontekœcie działań podejmowanych na poziomie Unii Europejskiej.

Besiekierska w #RZECZoPRAWIE

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL