Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

KIO: GDDiK nie miała prawa usunšć z kontraktów przepisów umożliwiajšcych wykonawcom sšdowš zmianę umów

AdobeStock
Po drastycznym wzroœcie cen m.in. materiałów firmy drogowe mogš iœć do sšdu po wyższe wynagrodzenie.

Mamy dobre wiadomoœci dla firm, które realizujš inwestycje drogowe. Krajowa Izba Odwoławcza uznała w czwartek, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie miała prawa usunšć z projektów swoich kontraktów przepisów umożliwiajšcych wykonawcom – w razie nadzwyczajnych okolicznoœci – sšdowš zmianę umów.

Mowa o art. 357 [1], art. 358 [1] oraz art. 632 § 2 kodeksu cywilnego.

Na ich podstawie strony mogš wnosić o zmianę sposobu wykonania kontraktu, zmianę wysokoœci wynagrodzenia (także ryczałtowego) czy nawet rozwišzanie umowy, jeœli okaże się, że realizacja kontraktu może prowadzić do rażšcych strat.

Zalecenie z góry

GDDKiA w nowych przetargach – idšc za zaleceniami Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – dšży natomiast do wyłšczenia takiej możliwoœci. Wskazuje, że powołane przepisy majš charakter dyspozytywny, a więc można je pominšć. Wykonawcy uważajš zgoła inaczej. Stšd sprawa w KIO.

– Bioršc pod uwagę, co dzieje się obecnie na rynku: kumulacje inwestycji budowlanych z zakresu inżynierii lšdowej, deficyt materiałów i siły roboczej, nie jesteœmy w stanie przewidzieć, co będzie dalej (...). W tym zakresie wskazane przepisy stanowiš szansę dla wykonawców sšdowej zmiany umowy w wypadku wystšpienia okolicznoœci nadzwyczajnych – podkreœlała radca prawny Kamila Kubek, pełnomocnik firmy Strabag, która złożyła odwołanie do KIO.

I udało się jej przekonać Izbę.

– Przepisy, których stosowanie zostało uchylone w projekcie umowy, dotyczš sytuacji, których strony nie mogły przewidzieć na etapie zawierania umowy. Wyjštkowoœć tych przepisów wyłšcza zatem jakikolwiek automatyzm ich stosowania. W ocenie Izby dyspozytywny charakter norm, na który kładł nacisk zamawiajšcy, nie uprawnia go do jednostronnego kształtowania stosunków w sposób, który odbiera stronom prawo do niezależnego, obiektywnego uregulowania przez sšd wyjštkowych sytuacji, nieprzewidzianych w umowie – podkreœliła przewodniczšca składu.

W ocenie Izby działanie Generalnej Dyrekcji było nieuprawnione. Nie można bowiem przerzucać na jednš stronę umowy konsekwencji zaistnienia sytuacji niespodziewanych.

Nie przekonał jej również argument powoływany przez pełnomocnika GDDKiA radcę prawnego Agnieszkę Orskš, która wskazywała, że w kontraktach z wykonawcami znajdujš się klauzule, które umożliwiajš pokrycie nadzwyczajnych kosztów inwestycji (np. klauzula siły wyższej czy zwolnienia z mocy prawa z obowišzku wykonania), dlatego stosowanie omawianych artykułów k.c. nie jest konieczne.

– Jest wiele narzędzi prawnych, które umożliwiajš dochodzenie roszczeń w trybie kontraktowym w sposób jednoznaczny dla wszystkich – podnosiła pełnomocniczka GDDKiA.

Ryzyko spekulacji

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej odebranie wykonawcom praw do skorzystania z wymienionych przepisów k.c. obligowałoby ich natomiast do skalkulowania w cenie oferty ryzyk, których na etapie składania oferty nie byliby w stanie okreœlić, a to z kolei może skutkować nieporównywalnoœciš ofert.

– Rezygnacja ze wspomnianych klauzul może też skutkować naruszeniem uczciwej konkurencji, zważywszy że tylko wykonawcy posiadajšcy znaczne rezerwy finansowe, zezwalajšce na sfinansowanie ewentualnych strat powstałych w wyniku niemożliwych do przewidzenia sytuacji, będš mogli pozwolić sobie na złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu – zaznaczyła przewodniczšca.

– Jestem pozytywnie zaskoczony orzeczeniem KIO. Jest ono krokiem w kierunku większej równowagi między zamawiajšcym a wykonawcš. Mówišc obrazowo, wykonawcy zyskali spadochron, na wypadek gdyby samolot linii „zamówienie publiczne" zaczšł pikować w kierunku ziemi – komentuje radca prawny Łukasz Mróz, prowadzšcy kancelarię zajmujšcš się prawem nieruchomoœci.

Sygn. akt: KIO 173/18

OPINIA

Rafał Bałdys-Rembowski, wiceprezes Polskiego Zwišzku Pracodawców Budownictwa

Postępowanie GDDKiA było błędne, krótkowzroczne i całkowicie przeciwskuteczne. Dyrekcja chciała się zabezpieczyć przed wystšpieniem nadzwyczajnych okolicznoœci, np. drastycznym wzrostem cen (jaki obserwujemy), by się nie dokładać do realizacji inwestycji – jak przewiduje kodeks cywilny. Efekt byłby fatalny, ceny kontraktów jeszcze bardziej by wzrosły, bo te ryzyka wykonawcy musieliby włšczyć do ceny ofertowej. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego w razie kłopotów na rynku GDDKiA woli, żeby firmy upadały, niż dalej budowały. Nowe zapisy umów zostały wynegocjowane z branżš równo rok temu, od tego czasu wcišż sš jednak zmieniane przez inwestora – bez konsultowania ze œrodowiskiem. Każda kolejna modyfikacja natomiast tylko rozszerza i tak już obszerny katalog ryzyk kontraktowych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL