Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Kontrakty eksportowe: przez ryzyko handlowe i polityczne do ryzyka nierynkowego

Adobe Stock
Bioršc udział w transakcjach eksportowych, szczególnie gdy trzeba kredytować zagranicznego kontrahenta, przedsiębiorca musi uwzględnić wiele scenariuszy, w tym także takie, w których nie wszystko idzie jak po maœle.

Im większy kontrakt, tym większe ryzyko. Nieudany, zakończony fiaskiem może pocišgnšć firmę na dno. Im słabiej poznany i mniej wiarygodny partner, tym większe zagrożenie trafienia na firmę nieuczciwš. Im bardziej odległy i mniej stabilny rynek, tym większe zagrożenie ze strony nieprzyjemnych i zaskakujšcych zdarzeń o charakterze tak gospodarczym, jak i politycznym. A chociaż zdecydowana większoœć polskiego eksportu trafia na rynki europejskie, czyli względnie stabilne i bezpieczne, to nie brakuje przedsiębiorców, którzy już działajš na rynkach bardziej odległych lub planujš ekspansję w egzotycznych krajach. Tym bardziej, że nie brakuje głosów, które nawołujš do większej geograficznej dywersyfikacji polskiego eksportu, tak aby z jednej strony wykorzystywać dynamiczny rozwój, jaki ma miejsce w różnych częœciach œwiata, a z drugiej w większym stopniu uniezależnić się od chłonnoœci samego tylko rynku europejskiego.

Oprócz oczywistych barier wynikajšcych z wyboru egzotycznego kierunku dla eksportu lub inwestycji, to jest barier językowych, kulturowych, administracyjnych i prawnych, bardzo częstym problemem jest finasowanie projektów. O zaliczkach i przedpłatach w ogóle może nie być mowy, a i na zapłatę przy odbiorze towaru lub tuż po przyjęciu usługi nie zawsze można liczyć. Pozostaje wówczas odstšpić od negocjacji i w ogóle nie podejmować kontraktu albo sfinansować zagranicznego partnera udzielajšc mu kredytu kupieckiego.

Zażegnać niepewnoœć

Jednak w tym ostatnim przypadku eksporter towaru lub usługi naraża się na ryzyko braku zapłaty lub jej opóŸnienia. Można wprawdzie ubezpieczyć przyszłe należnoœci, ale jeżeli mówimy o potencjalnych dłużnikach z krajów bardziej odległych, egzotycznych (ryzyka nierynkowego), to oferta rynkowa jest mocno ograniczona. Komercyjne firmy ubezpieczeniowe nie chcš a często (ze względu na brak dostępnej na rynku reasekuracji) nie mogš ubezpieczać takich transakcji. Kontrakt eksportowy realizowany na rzecz firmy niemieckiej? Proszę bardzo. Ubezpieczenie kredytu na rzecz odbiorcy z Danii lub ze Szwecji, czy nawet Nowej Zelandii? Nie ma problemu. Ale ubezpieczenie dla firmy, która chce dostarczyć towar do Afganistanu, Nigerii, Laosu, czy też Republiki Zielonego Przylšdka – tu już sprawa nie będzie taka prosta.

Nie oznacza to jednak, że niemożliwa do załatwienia. Bogatš ofertę ubezpieczania transakcji eksportowych i inwestycyjnych obejmujšcych właœciwie cały œwiat ma Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Spółka Skarbu Państwa, która – dysponujšc gwarancjami tego ostatniego – może sobie pozwolić na ryzyko, na które prywatnym ubezpieczycielom pozwolić sobie nie można.

KUKE działa na podstawie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (DzU z 2017 r., poz. 826 ze zm.). Ponieważ na scharakteryzowanie całej oferty spółki nie starczyłoby miejsca, to – zgodnie z tytułem artykułu – uwaga zostanie skoncentrowana wyłšcznie na definicji ryzyka, które może być objęte ubezpieczeniem.

Trzy rodzaje

Ustawa posługuje się pojęciami ryzyka: politycznego, handlowego oraz nierynkowego. Jednak nie zawiera ich definicji. W tym zakresie odsyła do przepisów wykonawczych, dajšc ministrowi ds. finansów prawo do ich wydania. W zwišzku z tym obowišzuje rozporzšdzenie w sprawie okreœlenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego (DzU z 2014 r., poz. 1470).

Zgodnie z § 2 rozporzšdzenia, ryzyko handlowe obejmuje następujšce sytuacje:

- prawne lub faktyczne stwierdzenie niewypłacalnoœci dłużnika, który jest podmiotem prywatnym, oraz jego poręczyciela albo gwaranta, jeżeli występujš i sš podmiotami prywatnymi,

- opóŸnienie w spełnieniu œwiadczenia przez dłużnika, który jest podmiotem prywatnym, oraz jego poręczyciela albo gwaranta, jeżeli występujš i sš podmiotami prywatnymi,

- jednostronne zerwanie kontraktu eksportowego przez dłużnika, który jest podmiotem prywatnym, rozumiane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu eksportowego, w szczególnoœci bezpodstawna odmowa przyjęcia towarów lub usług.

W szczególnoœci eksporter lub inwestor będš więc mogli liczyć na wypłatę odszkodowania, gdy: ogłoszono upadłoœć dłużnika, oddalono wniosek o ogłoszenie jego upadłoœci ponieważ majštek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłoœciowego lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, oddalono wniosek o ogłoszenie upadłoœci dłużnika w razie stwierdzenia, że majštek dłużnika jest obcišżony hipotekš, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipotekš morskš w takim stopniu, że pozostały jego majštek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, otwarto postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu i następnie wydano postanowienie o jego zatwierdzeniu, otwarto przyœpieszone lub zwykłe postępowanie układowe, otwarto postępowanie sanacyjne, postępowanie egzekucyjne wszczęte na wniosek ubezpieczajšcego nie doprowadziło do pełnego zaspokojenia jego roszczenia wskutek braku majštku dłużnika lub wreszcie występujš takie warunki, które – zgodnie z system prawnym kraju dłużnika – sš uważane za równoważne pod względem skutków z sytuacjami wymienionymi wczeœniej.

Z kolei przez jednostronne zerwanie kontraktu lub odmowę jego wykonania można rozumieć decyzję kontrahenta (dłużnika), aby przerwać lub anulować kontrakt objęty ubezpieczeniem, lub odmówić przyjęcia towaru bšdŸ usługi, bez żadnego do tego tytułu.

Bez winy kontrahenta

Z kolei definicja ryzyka politycznego obejmuje:

- opóŸnienie w spełnieniu œwiadczenia przez dłużnika, który jest podmiotem prywatnym, oraz jego poręczyciela albo gwaranta, którzy sš podmiotami publicznymi,

- opóŸnienie w spełnieniu œwiadczenia przez dłużnika, który jest podmiotem publicznym, oraz jego poręczyciela albo gwaranta, jeżeli występujš,

- jednostronne zerwanie kontraktu eksportowego przez dłużnika, który jest podmiotem publicznym, rozumiane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu eksportowego, w szczególnoœci bezpodstawna odmowa przyjęcia towarów lub usług,

- œrodki lub decyzje kraju trzeciego, innego niż Polska lub kraj ubezpieczajšcego, podjęte przez rzšd kraju trzeciego lub jego władze publiczne w formie uznawanej za interwencję rzšdu, które uniemożliwiajš wykonanie umowy finansujšcej kontrakt eksportowy lub kontraktu eksportowego,

- ogłoszenie powszechnego moratorium płatniczego przez rzšd kraju dłużnika lub kraju, który uczestniczy w dokonywaniu płatnoœci w zwišzku z umowš finansujšcš kontrakt eksportowy lub kontraktem eksportowym,

- niemożnoœć lub opóŸnienie w dokonywaniu transferu należnoœci uiszczanych w zwišzku z umowš finansujšcš kontrakt eksportowy lub kontraktem eksportowym, spowodowane wydarzeniami politycznymi, trudnoœciami gospodarczymi, œrodkami prawnymi lub administracyjnymi, które wystšpiły lub zostały podjęte poza granicami Polski,

- przepisy prawne przyjęte w kraju dłużnika, zgodnie z którymi dokonanie przez dłużnika płatnoœci w walucie lokalnej powoduje zwolnienie dłużnika z długu, bez względu na to, że w wyniku wahań kursu walutowego płatnoœć dokonana przez dłużnika, przeliczona na walutę umowy finansujšcej kontrakt eksportowy lub kontraktu eksportowego, nie jest wystarczajšca do spełnienia przez dłużnika œwiadczenia w całoœci według stanu na dzień dokonania płatnoœci,

- œrodki lub decyzje podjęte przez rzšd Polski lub rzšd kraju ubezpieczajšcego, łšcznie ze œrodkami i decyzjami podjętymi przez Unię Europejskš, odnoszšce się do handlu między państwem członkowskim i krajami trzecimi, takie jak zakaz wywozu, jeżeli skutki takich œrodków lub decyzji uniemożliwiajš należyte wykonanie umowy finansujšcej kontrakt eksportowy lub kontraktu eksportowego i nie sš w inny sposób rekompensowane przez dany rzšd,

- siłę wyższš, której działanie występuje poza granicami Polski i obejmuje w szczególnoœci następujšce zdarzenia i ich skutki: wojnę, wojnę domowš, powstanie, rewolucję, zamieszki, przewlekłe masowe strajki, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, cyklon, tajfun, powódŸ, gwałtownš falę przypływowš, pożary o rozmiarach katastrofalnych, awarię nuklearnš, akty piractwa morskiego.

Decyduje kraj

Zgodnie z §4 cytowanego rozporzšdzenia, ryzyko nierynkowe obejmuje ryzyko handlowe i polityczne zdefiniowane w powyższy sposób zwišzane z dłużnikami majšcymi siedziby w krajach innych niż kraje Unii Europejskiej, Australia, Kanada, Islandia, Japonia, Nowa Zelandia, Norwegia, Szwajcaria i Stany Zjednoczone Ameryki. W praktyce może więc objšć zdecydowanš większoœć państw na œwiecie (165 krajów).

Ponadto w myœl ust. 2 tak okreœlone ryzyko handlowe i polityczne, dotyczšce dłużników majšcych siedziby w krajach wymienionych w ust. 1, traktuje się jako ryzyko nierynkowe w przypadku uznania przez Komisję Europejskš ryzyka dotyczšcego dłużników z tych krajów za ryzyko tymczasowo nierynkowe. W tej chwili taki status został nadany dłużnikom z Grecji i w obecnym porzšdku prawnym będzie obowišzywał co najmniej do 27 grudnia 2018 r. (Komunikat Komisji Europejskiej zmieniajšcy załšcznik do komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych 2017/C 206/01).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL