Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Szansa na kontynuowanie biznesu po śmierci właściciela firmy

123RF
Przedsiębiorcy indywidualni oraz ich rodziny uzyskajš nowe narzędzie, które ma pozwoli przetrwać firmie na wypadek œmierci jej właœciciela.

Takie rozwišzanie przewiduje przyjęty we wtorek przez rzšd projekt ustawy o zarzšdzie sukcesyjnym, autorstwa Ministerstwa Rozwoju, teraz Przedsiębiorczoœci i Technologii.

Zarzšdcę sukcesyjnego będzie mógł wskazać sam przedsiębiorca za życia. Będzie mógł wskazać również zarzšdcę zastępczego, gdyby ten pierwszy nie chciał czy nie mógł pełnić tej funkcji. Właœciciel firmy będzie mógł też zastrzec (na piœmie), że z chwilš jego œmierci zarzšdcš sukcesyjnym stanie się wskazany przez niego prokurent firmy, a jeżeli tego nie uczyni i nie złoży odpowiedniego wniosku do CEIDG, po jego œmierci zarzšdcę może powołać: małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie, lub osoba, której przedsiębiorstwo lub udział w nim przypadł mocš zapisu windykacyjnego. Wreszcie mogš go powołać spadkobiercy, którym łšcznie przysługuje co najmniej 85 proc. przedsiębiorstwa.

Od chwili ustanowienia, zarzšdca sukcesyjny wykonuje prawa i obowišzki zmarłego przedsiębiorcy, przede wszystkim zapewniajšc kontynuację działalnoœci, do czasu zakończenia formalnoœci spadkowych, tj. podzielenia spadku. W tym przejœciowym okresie utrzymane będš w mocy kontrakty przedsiębiorstw, w tym umowy o pracę, ale też koncesje czy zezwolenia dla firmy. Zarzšdca sukcesyjny może też składać wnioski np. o przeniesienie pozwolenia na budowę i dokonywać rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa.

Zarzšdca będzie mógł się posługiwać w prowadzeniu firmy jej dotychczasowš nazwš z dodatkiem „w spadku" oraz NIP zmarłego przedsiębiorcy. Będzie też mógł w interesie kontynuowanej firmy dysponować pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku bankowym.

Przygotowanie ustawy nie jest proste, bo trzeba wprowadzić zmiany w ok. 40 innych, które regulujš kwestie spadkowe, podatkowe i ewidencję przedsiębiorców.

W trakcie prac nad projektem doprecyzowano tzw. mechanizm awaryjny, czyli powołanie zarzšdcy sukcesyjnego przez spadkobierców po œmierci przedsiębiorcy; okres trwania zarzšdu sukcesyjnego generalnie ma trwać do dwóch lat, ale z ważnych powodów sšd może go przedłużyć do pięciu lat. Przesšdzono też o zwolnieniu z podatku od spadku dziedziczenie (przejęcie) przedsiębiorstwa w tym trybie, pod warunkiem prowadzenia go przez nabywców przez co najmniej pięć lat od jego nabycia.

– Ustawa reguluje zgłaszany od dawana przez nas i nasze œrodowisko problem sukcesji firm, zwłaszcza rodzinnych, tym bardziej narastajšcy, że pokolenie zakładajšcych firmy na poczštku lat 90. XX w. wkracza w wiek emerytalny – powiedział: „Rzeczpospolitej" Tomasz Budziak, wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, uczestniczšcego w przygotowaniu projektu.

Doœć powiedzieć, że ok. 200 tys. firm ma właœcicieli starszych niż 65 lat, a wszystkich firm zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Informacji Działalnoœci Gospodarczej jest 2,4 mln, i nawet po odjęciu samozatrudnionych jest ich ponad milion. Niejednokrotnie sš to doœć duże firmy, zatrudniajšce nawet po kilkuset pracowników.

Ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2018 r. i ma mieć zastosowanie do spadków powstałych tego dnia i póŸniej.

etap legislacyjny: trafi do Sejmu

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL