Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Co oznacza dobra reputacja przewoźnika

123RF
Posiadanie dobrej reputacji przez przedsiębiorcę przewozowego jest jednym z podstawowych wymogów uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoŸnika drogowego. Warto przybliżyć krótko to pojęcie zwłaszcza w obliczu zmiany jego regulacji.

Dobrš reputację można okreœlić jako brak skazania osób zarzšdzajšcych przedsiębiorstwem przewoŸnika, w szczególnoœci członków zarzšdu lub wspólników, a także osób zarzšdzajšcych transportem w przedsiębiorstwie przewoŸnika (legitymujšcych się certyfikatem kompetencji zawodowych), za popełnione przestępstwa dotyczšce dziedzin prawa wymienionych w art. 6 ust. 1 lit.b) Rozporzšdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 paŸdziernika 2009 r. (prawo handlowe, prawo upadłoœciowe, płace i warunki zatrudnienia, prawo o ruchu drogowym, odpowiedzialnoœć zawodowa, handel ludŸmi lub narkotykami) albo za naruszenia norm unijnych wymienionych w załšczniku IV do tego Rozporzšdzenia (przekroczenie okreœlonej wielkoœci okresów prowadzenia pojazdów, brak tachografu, transport towarów zakazanych). Ustawa mówi o przestępstwach popełnionych umyœlnie, która to przesłanka jej spełniona, kiedy sprawca ma zamiar popełnienia przestęps...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL