Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Ułatwienie restrukturyzacji małym i średnim przedsiębiorcom

Fotolia.com
Firma, która chce skorzystać z pomocy publicznej, nie musi już czekać na decyzję Komisji Europejskiej.

Ułatwienie restrukturyzacji małym i œrednim przedsiębiorcom. Taki jest cel obowišzujšcej od 2 lutego nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy ułatwiajšcej dochodzenie wierzytelnoœci.

Nowe przepisy umożliwiajš udzielanie dozwolonej unijnym prawem pomocy publicznej na przebudowę oraz modernizację małych i œrednich przedsiębiorstw bez obowišzku jej zatwierdzania przez Komisję Europejskš. Jak podkreœlono w uzasadnieniu do nowelizacji, procedura indywidualnej notyfikacji trwa œrednio 15 miesięcy, co praktycznie uniemożliwia przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji ze wsparciem œrodków publicznych. Rezygnacja z tego obowišzku ma poprawić rentownoœć małych i œrednich firm oraz ograniczyć ryzyko ich upadłoœci.

Nowe przepisy mówiš też, że przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy może być udzielona pomoc publiczna na ratowanie. Ma umożliwić funkcjonowanie przez czas konieczny do przygotowania planu restrukturyzacji. Przedsiębiorcy przysługuje też tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne – w celu prowadzenia działalnoœci przez okres niezbędny do wdrożenia działań naprawczych.

podstawa prawna: ustawa z 10 stycznia 2018 r. zmieniajšca m.in. prawo restrukturyzacyjne DzU z 18 stycznia 2018 r., poz. 149

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL