Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Intercyza nie chroni małżonków przed urzędem skarbowym i skargš pauliańskš

www.sxc.hu
Ograniczenie odpowiedzialnoœci małżonka przewidziane w ordynacji podatkowej w zwišzku ze zniesieniem wspólnoœci nie wyłšcza stosowania skargi pauliańskiej przez organy skarbowe.

To sedno najnowszego wyroku Sšdu Najwyższego, przed którym po raz pierwszy tak wyraŸnie stanęła ta kwestia.

Zdzisław C., przedsiębiorca z Zachodniopomorskiego importujšcy naftę technicznš, w doœć krótkim okresie (marzec 2005 – sierpień 2006 r.), nie uiszczajšc akcyzy, był winien izbie celnej ponad 6 mln zł.

Izba wydała przeciw niemu 150 decyzji podatkowych, a on nie czekał i w lutym 2006 r. zawarł z żonš Małgorzatš notarialnš umowę o ustanowieniu rozdzielnoœci majštkowej i częœciowym podziale wspólnego majštku.

Żona przejęła dom i kilka innych nieruchomoœci oraz samochodów, które wyceniono na 2 mln zł. W zamian przyjęła na siebie raczej symboliczne zobowišzania, w tym te, które i bez umowy musiałaby ponosić, np. podatek od nieruchomoœci. 3 lipca 2007 r. małżonkowie zawišzali spółkę z o.o., w której mšż został samoistnym prokurentem, a ich syn prezesem. Następnego dnia Małgorzata C. przeniosła własnoœć tych kilku nieruchomoœci do tej spółki jako aport. Dwa miesišce póŸniej rozwiedli się.

I uznania bezskutecznoœci tych umów: podziału majštku i przeniesienia go do spółki, domagała się w skardze pauliańskiej Izba Celna, wskazujšc na jej pokrzywdzenie.

Sšdy Okręgowy i Apelacyjny w Szczecinie powództwo uwzględniły. Umożliwia to egzekucję z rozdysponowanego majštku. Pozwani odwołali się do Sšdu Najwyższego.

Ich pełnomocnik mec. Elżbieta Sobańska wskazywała przed SN, że tego rodzaju żšdanie jest niedopuszczalne, bo drogę dochodzenia należnoœci podatkowych od żony reguluje ordynacja podatkowa. W jej art. 29 § 2 stanowi ona, że skutki prawne ograniczenia lub ustania wspólnoœci majštkowej nie odnoszš się do zobowišzań podatkowych powstałych wczeœniej. Zdaniem pełnomocnika organy podatkowe nie mogš do tych spraw angażować sšdów cywilnych, w szczególnoœci korzystać ze skargi pauliańskiej.

SN był innego zdania i przychylił się do stanowiska radcy Prokuratorii Piotra Kaczorkiewicza, że może być w tej sprawie stosowana skarga pauliańska. Sędzia SN Anna Owczarek wskazała w uzasadnieniu, że zakresy art. 29 ordynacji podatkowej i skargi pauliańskiej wprawdzie się krzyżujš, ale nie pokrywajš, i art. 29 nie ma tu pierwszeństwa.

sygnatura akt: II CSK 149/15

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL