Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Sejm przyjšł zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

Sejm przyjšł w czwartek prezydencki projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalnoœci gospodarczej, który przewiduje by w procesie tworzenia prawa brano pod uwagę wpływ nowych rozwišzań na mikro, małe i œrednie przedsiębiorstwa.

Prezydent zaproponował, by wszystkie projekty aktów normatywnych, dotyczšcych praw i obowišzków majštkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowišzków wobec organów administracji publicznej były badane pod kštem ich wpływu na mikro, małe i œrednie przedsiębiorstwa, a rezultat tych badań był obowišzkowym elementem uzasadnienia do projektu aktu normatywnego.

Według prezydenta zarówno poziom skomplikowania przepisów podatkowych, jak i nadmiar obowišzków administracyjno-formalnych oddziałuje na mikro, małe i œrednie przedsiębiorstwa w znaczenie większym stopniu niż na przedsiębiorstwa duże. W zwišzku z tym, uznaje się za "uzasadnione poczynienie szczególnych starań w celu dopasowania projektowanych przez prawodawcę regulacji do specyfiki funkcjonowania mikro, małych i œrednich przedsiębiorstw" - argumentował prezydent.

Za ustawš głosowało 439 posłów, przeciw 2, nikt się nie wstrzymał.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL