Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Polskie firmy na rynku zagranicznych zamówień publicznych

AdobeStock
Właœciciele małych i œrednich firm będš mogli poszerzyć wiedzę z zakresu zagranicznych zamówień publicznych, w tym tych ogłaszanych przez międzynarodowe organizacje. Dostawa towarów lub œwiadczenie usług takim podmiotom może być dobrš przepustkš do nowych rynków.

Barierš w pozyskiwaniu zagranicznych zamówień może być brak stosownych informacji o tym, gdzie szukać aktualnych ogłoszeń oraz nieznajomoœć wymogów i procedur, w szczególnoœci tych obowišzujšcych w organizacjach międzynarodowych.

Przynajmniej w jakimœ stopniu bariery te majš zostać usunięte dzięki realizacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. Dokładnie chodzi o przedsięwzięcia, które będš realizowane dzięki dotacjom ze œrodków działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarzšdzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej".

Podmioty, które sięgnš po œrodki, a spróbować to zrobić mogš m.in.: podmioty działajšce na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, podmioty działajšce na rzecz rozwoju gospodarczego, reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników, branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników, organizacje samorzšdu gospodarczego, organizacje zwišzkowe oraz przedsiębiorcy.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na projekty szkoleniowo-doradcze skierowane do przedstawicieli mikro, małych i œrednich firm, dzięki którym przedsiębiorcy uzyskajš wiedzę z zakresu ubiegania się o zagraniczne zamówienia publiczne lub zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych. Każdy projekt zgłaszany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej następujšce działania:

- bieżšca analiza rynku międzynarodowych zamówień publicznych oraz zamówień publicznych organizacji międzynarodowych pod kštem możliwoœci udziału polskich przedsiębiorstw sektora MSP.

- przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń informacyjnych z zakresu możliwoœci udziału polskich przedsiębiorców w zagranicznych zamówieniach publicznych lub zamówieniach publicznych organizacji międzynarodowych w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy,

- w celu jak najlepszego przygotowania przedsiębiorców do międzynarodowego rynku zamówień publicznych w ramach projektu musi być prowadzony bieżšcy monitoring międzynarodowych przetargów ogłaszanych zarówno przez krajowe, jak i międzynarodowe instytucje publiczne, na podstawie, których zostanie opracowany program szkoleniowy pokazujšcy możliwoœci oraz zasady i warunki ubiegania się o konkretne zamówienie.

- zorganizowanie i prowadzenie działań doradczych skierowanych do polskich przedsiębiorców z sektora MSP z zakresu ubiegania się o zagraniczne zamówienia publiczne lub zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych.

- monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem w zagranicznym rynku zamówień publicznych. Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w regulaminie konkursu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL