Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Upadłość: były małżonek nie będzie płacił długów przedsiębiorcy - projekt

Adobe Stock
Były małżonek ma nie płacić za długi przedsiębiorcy, który splajtuje, jeœli nie wiedział o jego tarapatach finansowych.

Taki przepis chce wprowadzić Ministerstwo Sprawiedliwoœci przy okazji reformy, a dokładniej: znaczšcego rozszerzenia upadłoœci konsumenckiej, a więc możliwoœci zredukowania czy wręcz pozbycia się długów.

Długi po rozwodzie

Obecnie, zgodnie z art. 125 prawa upadłoœciowego, majštek małżeński, a to zwykle największa częœć dorobku, z automatu wchodzi do masy upadłoœci, którš przejmuje syndyk i która jest dzielona między wierzycieli upadłego małżonka.

Co ważne, przepis ten stosuje się także, gdy rozdzielnoœć majštkowa została ustanowiona na skutek rozwodu lub separacji w cišgu roku przed wystšpieniem z wnioskiem o ogłoszenie upadłoœci. Dana osoba nie jest już zatem małżonkiem, a za długi „byłego" odpowiada. Przy upadłoœci sš to zwykle znaczne kwoty. Taki były małżonek tylko wtedy nie odpowiada za upadłoœć drugiego małżonka, gdy o rozwód wystšpili odpowiednio wczeœnie, tj. co najmniej dwa lata przed wnioskiem o upadłoœć.

Na czym polega nowoœć? Na tym, że małżonek bankrutujšcego przedsiębiorcy może żšdać sšdowego stwierdzenia, że jego rozdzielnoœć majštkowa zwalnia go z długów współmałżonka, jeżeli nie wiedział o kłopotach prowadzšcych do upadłoœci, a jednoczeœnie ta rozdzielnoœć nie doprowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli.

Płaci przedsiębiorca

– Dotychczasowe przepisy były pisane dla przedsiębiorców. Zakładano, skšdinšd słusznie, że to przedsiębiorca, który upada, był twórcš tego majštku, ale w przypadku upadłoœci osób fizycznych to dwoje małżonków zasadniczo buduje majštek. Dlatego nowy przepis kierowany jest do osób, które nie sš przedsiębiorcami – powiedział „Rzeczpospolitej" Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwoœci. Nowy przepis nie wyłšcza ogólnej reguły (z art. 125 ust. 1 prawa upadłoœciowego), że majštek małżeński z automatu wchodzi do masy upadłoœci, i dopiero aktywnoœć byłego małżonka osoby upadłej przed sšdem sprawi, że sšd wyłšczy go z masy upadłoœci. To jednak nie będzie się działo z automatu. Dlaczego takie zabezpieczenie?

– Aby przeciwdziałać aranżowaniu rozwodów. Aby gdy jeden małżonek upadnie, drugi przejmował całoœć zobowišzań i się oddłużył – wyjaœnia minister Warchoł.

– Ochrona ta będzie w praktyce bardzo trudna – przestrzega jednak sędzia Cezary Zalewski, szef Sšdu Upadłoœciowego w Warszawie.

– Po pierwsze, będzie można z niej skorzystać tylko w procesie, co oznacza, że bez udziału dobrego prawnika się nie obędzie, a przecież można przewidzieć np. aktywnoœć własnš syndyka czy sędziego komisarza w tym zakresie.

Po drugie, często po instytucję rozdzielnoœci sięgajš małżonkowie, którzy liczš się z upadłoœciš, a to oznacza, że wiedzš o zagrożeniu bankructwem.

Po trzecie, sens rozdzielnoœci majštkowej polega na wyłšczeniu pewnych składników majštkowych spod egzekucji, zatem niemal zawsze jej ustanawianie będzie mogło być ocenione jako „pokrzywdzenie wierzycieli" – mówi sędzia Zalewski.

W jednym nasi rozmówcy sš zgodni: że jest to kolejna propozycja, która rozszerza obowišzki sšdów, czyli najpewniej przybędzie im kolejnych spraw, w tym wypadku o uznanie rozdzielnoœci majštkowej za skuteczne wobec wierzycieli w upadłoœci.

Co się zaœ tyczy samej upadłoœci konsumenckiej, to jej udrożnienie ma polegać m.in. na możliwoœci zawarcia przez zadłużonego z własnej inicjatywy porozumienia z wierzycielem bez wniosku o upadłoœć do sšdu. Będzie mogło także nastšpić zwolnienie z długów bez prowadzenia postępowania w sytuacji, kiedy nie ma szans na żadnš spłatę nawet częœci długów. Z upadłoœci konsumenckiej będš także mogli korzystać nie całkiem uczciwi i ostrożni dłużnicy.

etap legislacji: uzgodnienia publiczne

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Piotr Zimmerman, ?radca prawny, Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy specjalizujšca się w upadłoœciach i restrukturyzacji

Pomysł poprawienia sytuacji współmałżonka po rozwodzie należy ocenić bardzo pozytywnie. W swej konstrukcji nie zakłada bowiem automatycznego zwolnienia z odpowiedzialnoœci za długi współmałżonka, ale jedynie daje odpowiednie narzędzie do obrony drugiej stronie. W praktyce daje to szanse obrony np. małżonkowi, który nie był w ogóle informowany o prowadzeniu działalnoœci gospodarczej przez drugiego małżonka, a przynajmniej o kłopotach z niej wynikajšcych. Przepis pomoże także małżonkom, których proces rozwodowy, np. z powodu sporu o opiekę nad dziećmi, przedłużyłby się znaczšco. Problem dla tej grupy niewypłacalnych konsumentów ma znaczenie fundamentalne.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL