Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Zmiany prawa i kontrole jego przestrzegania w firmach

Fotolia.com
Częœć przedsiębiorców nawet nie zdaje sobie sprawy, jak poważne zmiany prawa i kontrole jego przestrzegania czekajš ich w nowym roku.

Lista nowoœci jest długa. Najważniejsze i wchodzšce w życie już od 1 stycznia 2018 r. dotyczš wszystkich, nawet najmniejszych, firm, które od teraz majš obowišzek wysyłania do urzędów skarbowych Jednolitego Pliku Kontrolnego. Ma on ułatwić fiskusowi sprawdzanie prawidłowoœci ich rozliczeń podatkowych, należy się więc spodziewać że w œlad za zmianami do firm, gdzie wykryto nieprawidłowoœci, pójdš kontrole. Bolesne finansowo dla biznesu mogš być także nowe przepisy o ochronie danych osobowych (tzw. RODO), wchodzšce w życie 25 maja 2018 r. Nakładajš na wszystkich przedsiębiorców i podmioty przetwarzajšce dane osobowe klientów, pracowników czy kontrahentów nowe, œciœle okreœlone obowišzki i ogromne kary, do 20 mln euro, za ich nieprzestrzeganie.

– Choć sama œwiadomoœć zmian wœród polskich przedsiębiorców wzrasta, to stan przygotowania jest bardzo różny i często pozostawia wiele do życzenia. Najczęœciej zbyt póŸno rozpoczynajš oni dostosowanie do nowych regulacji – mówi radca prawny Zbigniew Korba, partner w Deloitte Legal.

– Nie spodziewam się, by szybkoœć i skala zmieniajšcych się przepisów spowodowała zwiększenie się liczby klientów w kancelariach prawnych. Ten pesymizm spowodowany jest niskš œwiadomoœciš prawnš polskiego społeczeństwa – komentuje Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Izby Radców Prawnych.

– Ci przedsiębiorcy, którzy majš stałš obsługę prawnš, na pewno proszš radców prawnych o pomoc, a pozostali być może nawet nie zdajš sobie sprawy z rewolucji w przepisach dotyczšcych danych osobowych i tego, że również ta kwestia prawna ich dotyczy.

Przedsiębiorcy szukajšcy pomocy powinni się zwracać do sprawdzonych kancelarii.

Zmiany do wdrożenia

Zdaniem mec. Grzegorza Namiotkiewicza, partnera zarzšdzajšcego Clifford Chance, w nowym roku przedmiotem zainteresowania przedsiębiorców powinny być: podatek od osób prawnych, opodatkowanie wkładów kapitałowych, konsekwencje podatkowe dla tzw. stock-options czy opodatkowanie nieruchomoœci komercyjnych. Tak samo regulacja dotyczšca zaliczania wydatków do kosztów podatkowych (w szczególnoœci kosztów usług niematerialnych). Kolejne potencjalnie kosztowne obowišzki czekajš też koncerny w dokumentowaniu cen transferowych, czyli transakcji między powišzanymi firmami. Za stosowanie nierynkowych cen w tych rozliczeniach grozi dodatkowy podatek.

– Kontrole, zwłaszcza w obszarze cen transferowych, sš przeprowadzane przez coraz lepiej wyszkolonych urzędników. Najczęœciej dobrze oni wiedzš, po co przychodzš, a nie badajš na oœlep. Gdy kontrolowany wezwie nas na pomoc już w trakcie kontroli, często jest za póŸno. Doœć powiedzieć, że tylko co dziesišty wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego w takich sprawach był korzystny dla podatnika. Inaczej może to wyglšdać w firmach, które zajmš się porzšdkowaniem swoich spraw podatkowych, jeszcze zanim zapukajš kontrolerzy – mówi Tomasz Barańczyk, doradca podatkowy, partner zarzšdzajšcy działem podatkowym w PwC.

– Ze zmianami w podatkach jest jak z postępem w motoryzacji. 20–30 lat temu samochód można było naprawić prostymi narzędziami, a dzisiejsze auta, naszpikowane elektronikš, wymagajš już specjalistycznych przyrzšdów i kwalifikowanych mechaników – komentuje Tomasz Michalik, doradca podatkowy, partner w MDDP.

Projekty w drodze

Przedsiębiorcy nie mogš też zapominać o zmianach, które sš w fazie projektów, bo niedługo być może będš musieli je wdrażać w swoich firmach. Ogromne zainteresowanie i kontrowersje budzi już projekt ustawy o jawnoœci życia publicznego, w tym w szczególnoœci wymóg wprowadzania w firmach procedur zgodnoœci z obecnie obowišzujšcym prawem, np. przez obowišzek publikowania wszystkich zawieranych umów czy wdrożenia systemu ochrony sygnalistów, czyli osób, które publicznie wskażš nieprawidłowoœci w działaniu pracodawcy. Po radę do prawnika ruszš też zapewne wypełniajšcy oœwiadczenia majštkowe.

Spore koszty mogš też czekać przedsiębiorców w zwišzku z zapowiadanym rozszerzeniem stosowania upadłoœci konsumenckiej, w szczególnoœci na osoby, które umyœlnie doprowadziły się do niewypłacalnoœci. Powodzenie tej operacji może oznaczać definitywnš utratę szansy na odzyskanie ich długów.

—Anna Krzyżanowska, Paweł Rochowicz, Marek Domagalski, Wojciech Tumidalski, Przemysław Wojtasik

Opinia

Arkadiusz Krasnodębski, Partner zarzšdzajšcy Dentons

Nie tylko zmiany w przepisach, ale także utrzymujšca się koniunktura gospodarcza, w tym wzrost apetytu inwestycyjnego polskich przedsiębiorstw, powinny się przełożyć na wzrost zapotrzebowania biznesu na wsparcie ze strony kancelarii prawnych i innych doradców. Firmy będš dšżyć do konsolidacji oraz krajowej i regionalnej ekspansji i starać się jak najlepiej wykorzystać projektowane i wdrażane rozwišzania prawne. Wymieńmy choćby te zwišzane z nowym systemem zachęt inwestycyjnych czy też – w sektorze nieruchomoœci – pojawieniem się REIT-ów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL