Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Tylko 73 proc. firm zastosowało uchwałę KNF

Fotorzepa, Marta Bogacz Marta Bogacz
Tylko 73 proc. spółek sektora finansowego podlegajšcych Komisji Nadzoru Finansowego przyjęło zalecone przez KNF "Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" - podał Deloitte.

Zdaniem partnerki w Sektorze Instytucji Finansowych w firmie doradczej Deloitte, Doroty Snarskiej-Kuman, wynik badania oznacza, że wymagane uchwałš KNF z lipca ubiegłego roku zasady ładu korporacyjnego (corporate governance) wdrożyło zdecydowanie mniej instytucji niż można się było spodziewać. "Spodziewaliœmy się, że będzie ich więcej. Tym bardziej, że zasady te dotyczš podmiotów z sektora nadzorowanego, cieszšcych się zainteresowaniem publicznym" - powiedziała Snarska-Kuman podczas spotkania z dziennikarzami.

Na wdrożenie zasad ładu korporacyjnego (ZŁK) i powiadomienie o tym KNF objęte tym obowišzkiem firmy miały czas do końca ubiegłego roku. Do tego czasu odpowiednie informacje powinny zostać zamieszczone też na ich stronach internetowych.

Doradca zarzšdu Deloitte Wiesław Thor ocenił, że praprzyczynš większoœci spektakularnych bankructw w cišgu ostatnich 15 lat był nieporzšdek w korporacji. "Miało to zawsze miejsce zanim doszło do zakłóceń finansowych w przedsiębiorstwie, to praprzyczyna póŸniejszych problemów" - powiedział.

ZŁK dotyczš bardzo szerokiego zakresu zagadnień, zawierajš wytyczne w zakresie m.in. organizacji i struktury instytucji nadzorowanych, relacji z inwestorami, polityki wynagradzania, relacji z klientami, czy wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta. Według uchwały KNF firmy mogš odstšpić od wdrożenia poszczególnych zasad, ale muszš wyjaœnić, dlaczego to robiš (reguła zastosuj lub wyjaœnij, z ang. comply or explain).

Zgodnie z badaniem ponad połowa podmiotów (55 proc.) udostępniła informacje o podjęciu uchwały w sprawie ZŁK, ale z uwzględnieniem zasady "zastosuj lub wyjaœnij". W podmiotach tych zdecydowano, że nie wszystkie paragrafy zasad zostanš wdrożone. Zdaniem autorów raportu 18 proc. instytucji udostępniło lakoniczne informacje o przyjęciu ZŁK bšdŸ nie zamieœciło informacji o tym na stronie internetowej. Natomiast 27 proc. podmiotów nie zamieœciło dotšd informacji o przyjęciu ZŁK na swoich stronach internetowych, nie wiadomo również nic o podjęciu przez ich organy stosownych uchwał - tak jakby w ogóle nie dostrzegły uchwały KNF.

Z największym odzewem zasady zalecone przez KNF spotkały się w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych - wdrożyło je 86 proc. instytucji (z tego 81 proc. w pełni, a 5 proc. częœciowo). Nieco gorzej jest w bankach działajšcych w formie spółki akcyjnej (58 proc. wdrożyło ZŁK w pełni, a 17 proc. częœciowo). O podobnym poziomie wdrożenia zasad można mówić w przypadku domów maklerskich (55 proc. wdrożyło w pełni, a 17 proc. częœciowo) oraz powszechnych towarzystw emerytalnych (połowa realizuje ZŁK w pełni, a niemal 30 proc. częœciowo). Najwięcej problemów z zastosowaniem zalecenia KNF majš towarzystwa ubezpieczeniowe, bowiem 42 proc. z nich w ogóle nie odniosło się do uchwały w sprawie ZŁK (29 proc. poinformowało, że częœciowo wdrożyło zasady ładu korporacyjnego, a drugie tyle poinformowało ogólnikowo o ich przyjęciu).

Jednoczeœnie z raportu wynika, że nowe wytyczne najczęœciej przyjęły spółki z udziałem skarbu państwa (zrobiło tak 92 proc. instytucji), podczas gdy w przypadku spółek będšcych częœciš międzynarodowych grup finansowych odsetek ten wyniósł 73 proc.

Najczęœciej spółki wyłšczały ze stosowania zasadę zapewnienie możliwoœci elektronicznego aktywnego udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Tłumaczono przy tym, że dostępne rozwišzania informatyczne nie gwarantujš bezpiecznego przeprowadzenia elektronicznego WZA. Kolejnymi często wyłšczanymi ze stosowania zasadami sš: "zapewnienie udziału w radzie nadzorczej spółki odpowiedniej liczby niezależnych członków"; "prowadzenie posiedzeń rady nadzorczej spółki w języku polskim"; "polityka wynagradzania członków rady nadzorczej, zarzšdu oraz osób pełnišcych kluczowe funkcje w spółce", "wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta". W tym ostatnim przypadku spółki tłumaczyły zwykle, że nie prowadzš takiej działalnoœci.

Eksperci z Deloitte zwrócili uwagę, że w pierwszej połowie przyszłego roku KNF oceni wdrożenie ZŁK przez nadzorowane instytucje. Komisja będzie to brała pod uwagę przygotowujšc Badanie i Ocenę Nadzorczš (BION). "Jeżeli BION spadnie poniżej okreœlonej wartoœci brzegowej, KNF może zakazać podmiotowi wypłaty dywidendy" - ostrzegł Thor.

Badanie Deloitte objęło 106 instytucji nadzorowanych przez KNF: 36 banków, 21 towarzystw funduszy inwestycyjnych, 21 towarzystw ubezpieczeniowych, 18 domów maklerskich, 10 powszechnych towarzystw emerytalnych. Przeprowadzono je metodš analizy danych zastanych i polegało na weryfikacji informacji udostępnianych na stronach internetowych wybranych do badania podmiotów.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL