Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Coraz więcej Polaków ogłasza upadłość

Fotorzepa
W pierwszym półroczu 2017 r. na taki krok zdecydowało się już 2,5 tys. osób. Wcišż sš to najczęœciej kobiety w wieku produkcyjnym.

Liczba upadłoœci roœnie systematycznie, ale dynamika zwalnia. Z danych zebranych w sšdach przez wywiadownię gospodarczš Bisnode Polska wynika, że w pierwszym półroczu liczba ogłoszonych upadłoœci konsumenckich wzrosła o 15 proc. w stosunku do tego okresu 2016 r.

– To efekt dużej uznaniowoœci sędziów. Jeœli chcš, to mogš upadłoœć ogłosić szybko. Niestety, w wielu miastach wcišż analiza wniosków trwa miesišcami, choć w innych, zwłaszcza w Warszawie, można to załatwić znacznie szybciej – mówi jeden z prawników specjalizujšcych się w postępowaniach o upadłoœć konsumenckš.

Efekt zmian

Wszyscy uczš się jeszcze nowych zasad. Dopiero od 2015 r. obowišzujš znacznie bardziej liberalne przepisy, co spowodowało znaczny przyrost liczby wniosków – według wczeœniejszych zasad upadłoœć udało się ogłosić tylko kilkunastu osobom, teraz rocznie jest to kilka tysięcy zakończonych postępowań.

– Od trzech lat na ogłoszenie upadłoœci konsumenckiej częœciej decydujš się kobiety. W pierwszym półroczu 2017 r. zbankrutowało ich 1,4 tys. wobec 1,1 tys. mężczyzn – mówi Tomasz Starzyk, rzecznik Bisnode Polska.

Stabilizuje się struktura wiekowa osób, które decydujš się na ogłoszenie upadłoœci. 70 proc. spraw dotyczy osób w wieku 30–60 lat, a już tylko sporadycznie pojawiajš się sprawy np. małoletnich. 1 czerwca 2017 r. sšd ogłosił upadłoœć szeœciolatki, która prawdopodobnie odziedziczyła długi. Takich spraw będzie jednak coraz mniej. Jak tłumaczš prawnicy, po ostatniej nowelizacji prawa spadkowego brak złożenia oœwiadczenia co do sposobu przyjęcia spadku nie wišże się już z przyjęciem pełnej odpowiedzialnoœci za długi spadkodawcy.

Idzie nowelizacja?

Ministerstwo Sprawiedliwoœci przyglšda się również możliwoœciom dalszej liberalizacji zasad ogłaszania upadłoœci przez osoby fizyczne. Jak tłumaczył resort, rozważane jest wprowadzenie szczególnych rozwišzań ochronnych dla przedsiębiorców, prowadzšcych działalnoœć jako osoby fizyczne, przypadków ogłoszenia upadłoœci małżonków oraz dla osób, które nie dysponujš żadnym majštkiem pozwalajšcym na zaspokojenie wierzytelnoœci w postępowaniu upadłoœciowym.

- Propozycje odpowiadajš w dużej mierze wczeœniejszym założeniom. Sš na etapie prac w resorcie, dlatego nie można przesšdzić o ostatecznym kształcie projektu - podaje Wioletta Olszewska z biura prasowego resortu.

– Liberalizowanie prawa upadłoœciowego oczywiœcie może niektórych konsumentów zachęcić do podejmowania ryzyka finansowego. Dlatego jeœli zmiana miałaby iœć w tym kierunku, to jednoczeœnie powinno się usztywnić zasady zacišgania kolejnych zobowišzań przez osoby, które na ogłoszenie upadłoœci już się raz zdecydowały – mówi mecenas Jakub Pawelec, ekspert Pracodawców RP.

– W Niemczech obowišzuje doœć liberalny model ogłaszania upadłoœci przez osoby fizyczne, ale jednoczeœnie jest szeroki dostęp do danych o kondycji finansowej konsumentów. Mogš być w każdym momencie sprawdzeni, czy sš w stanie uregulować zobowišzania, np. podczas zakupów sprzętu czy wydawania innych znacznych kwot – dodaje.

Opinia

Michał Hajduk, adwokat specjalizujšcy się w upadłoœciach konsumenckich

Zainteresowanie procedurš upadłoœci konsumenckiej roœnie, obłożenie sšdów takimi sprawami również. Jednak tempo rozpoznawania wniosków bardzo się różni, w jednych sšdach procedowane sš stosunkowo szybko, w innych trzeba czekać czasami nawet pół roku. Wszystko zależy od iloœci napływajšcych wniosków, oraz liczby sędziów w wydziale upadłoœciowym, jego organizacji i sprawnoœci działania. Sytuacja zaczyna się stabilizować, struktura wiekowa dłużników również nie podlega znaczšcym zmianom. Na pewno należy się spodziewać znikania wniosków od małoletnich dłużników z tytułu odziedziczonych długów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL