Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

VAT w gminach: 10 ważnych dla gmin wydarzeń w 2017 r.

123RF
Podsumowujšc miniony rok przedstawiamy 10 spraw w podatku VAT, które w 2017 r. były bardzo ważne dla gmin.

1. Wdrożenie obowišzkowej centralizacji rozliczeń VAT od 1 stycznia 2017 r.

Centralizację rozliczeń VAT w gminach zainicjowała kilka lat temu Gmina Wrocław stwierdzeniem: „Jednostka budżetowa nie może samodzielnie prowadzić działalnoœci gospodarczej. Dlatego też nie może być samodzielnym podatnikiem VAT, a wyłšcznie scentralizowanym z własnš gminš".

Centralizację przypieczętowało orzeczenie sšdu europejskiego, tj. Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej (C-276/14) z 29 wrzeœnia 2015 r. i następnie specustawa o centralizacji. Centralizacja rozliczeń VAT w gminach została wprowadzona obowišzkowo w całej Polsce od 1 stycznia 2017r.

2. Obowišzkowa zmiana treœci wszystkich faktur

Wprowadzona centralizacja rozliczeń VAT w gminach wymusiła zmianę treœci faktur. Chodzi tu zarówno o faktury sprzedażowe, które sama gmina, jak również i jej scentralizowane jednostki muszš sporzšdzać, jak i faktury zakupowe (nabycia), które gmina i jej scentralizowane jednostki otrzymujš od swoich kontrahentów. I to właœnie w nowej, zmienionej wersji. Każda, bez wyjštku, faktura powinna aktualnie okreœlać właœciwe dane identyfikacyjne gminy (jej NIP, nazwę i jej adres), jako: „sprzedawcy" (w wystawianych fakturach) i „nabywcy" (w otrzymywanych fakturach).

Dane identyfikacyjne gminy, jako dane główne, muszš być koniecznie wymienione na każdej wystawianej i na każdej otrzymywanej przez jednostki scentralizowane fakturach. Chodzi o dane identyfikacyjne takie jak: NIP, NAZWA I ADRES.

Także ze względów rachunkowych, płatniczych i adresowych konieczne jest umieszczanie w tych fakturach dodatkowo danych jednostki lub zakładu budżetowego (ich nazwy i adresu lecz absolutnie bez ich NIP). Wyłšcznie jednak jako np.: „wystawcy" (w wystawianych fakturach) lub „odbiorcy" (w otrzymywanych fakturach).

3. Ustalenie nowej definicji „opłaty administracyjnej" – w wyroku ws. Gminy Poznań

NSA m.in. w wyroku z 9 czerwca 2017 r. (I FSK 1317/15) rozpatrujšc sprawę Gminy Poznań, uznał, iż: opłaty w swym charakterze zbliżone sš do daniny publicznej, jeœli majš charakter: symboliczny, nieekwiwalentny i œciœle regulowany przez przepisy prawa administracyjnego, co odróżnia je od cen.

Należš do nich m.in. opłaty pobierane za nauczanie i pobyt dzieci w przedszkolach i szkołach. Strony nie majš pełnej swobody w ustaleniu wysokoœci tych opłat, gdyż ich wysokoœć za te œwiadczenia, ustalana jest w drodze stosownej uchwały rady gminy.

Nie muszš być zatem opodatkowane i deklarowane w deklaracji VAT-7. Sš wyłšczone z podatku VAT (tj. nie objęte sš tym podatkiem).

4. Każda jednostka scentralizowana musi posiadać swój własny wskaŸnik i prewskaŸnik odliczeń

Wykonywanie przez gminę i jej scentralizowane jednostki (jednostki i zakłady budżetowe) działalnoœci mieszanej, tj. jednoczesne wykonywanie działalnoœci publicznej i gospodarczej powoduje, iż odliczenia VAT od zakupów służšcych do tej mieszanej działalnoœci, mogš być wyłšcznie częœciowe. W takich przypadkach gmina i jej scentralizowane jednostki mogš stosować albo preproporcję odliczeń VAT (ustalonš zgodnie z art. 86 ust. 2a–2h ustawy o VAT) albo proporcję odliczeń VAT (ustalonš zgodnie z art. 90 ust. 2–10 tej ustawy) albo obydwie te proporcje łšcznie.

Minister Finansów wyklucza, aby w przypadku gminy była ustalana jedna „całoœciowa" proporcja i preproporcja odliczeń VAT. I to mimo rozstrzygnięcia TSUE, jakie zapadło w sprawie Gminy Wrocław (C-276/14), dotyczšce gminy jako jednego scentralizowanego podatnika VAT.

Minister finansów stwierdził bowiem: „że zastosowanie całoœciowej proporcji do gminy (np. 20 proc.), istotnie zniekształcałoby (odpowiednio zawyżałoby lub zaniżałoby) kwotę podatku podlegajšcego odliczeniu. Byłaby ona nieadekwatna do obrotów z działalnoœci gospodarczej zrealizowanej przez gminę".

Zarówno w 2017 roku, jak i obecnie, każda jednostka scentralizowana musi posiadać swój własny wskaŸnik i prewskaŸnik odliczeń.

5. Ograniczenie bšdŸ wykluczenie odliczeń z uwagi na działalnoœć statutowš gmin – oczekiwanie na odpowiedŸ na pytania do NSA i TSUE

NSA postanowieniem (I FSK 294/15), skierował do składu 7 sędziów w celu wydania uchwały pytanie:

„Czy realizujšc inwestycję polegajšcš na budowie infrastruktury wodocišgowo- kanalizacyjnej gmina występuje jako organ władzy publicznej realizujšcy zadania własne wynikajšce z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorzšdzie gminnym, czy też występuje w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 6 ustawy o VAT, wobec czego czy gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zwišzanego z wydatkami poniesionymi na tę inwestycję?".

Z kolei NSA kolejnym postanowieniem (I FSK 972/15), skierował do TSUE w podobnej sprawie pytanie prejudycjalne:

- Czy gminie przysługiwać będzie prawo do odliczenia (poprzez dokonanie korekty) podatku naliczonego zwišzanego z jej wydatkami inwestycyjnymi w sytuacji, gdy:

– w poczštkowym okresie po wytworzeniu (nabyciu) dobro inwestycyjne (œwietlica) wykorzystywane było na cele działalnoœci niepodlegajšcej opodatkowaniu (w ramach realizacji przez gminę zadań organu władzy publicznej);

– sposób wykorzystania dobra inwestycyjnego uległ zmianie i będzie ono wykorzystywane przez gminę również do wykonywania czynnoœci opodatkowanych.

- Czy dla odpowiedzi na to pytanie, istotne jest to, że w momencie wytworzenia lub nabycia dobra inwestycyjnego zamiar wykorzystania w przyszłoœci tego dobra przez gminę do wykonywania czynnoœci opodatkowanych nie był wyraŸnie wskazany?

- Czy dla odpowiedzi na to pytanie, istotne jest to, że dobro inwestycyjne będzie wykorzystywane zarówno do wykonywania czynnoœci opodatkowanych, jak i niepodlegajšcych opodatkowaniu (w ramach realizacji zadań organu władzy publicznej) i nie ma możliwoœci obiektywnego przypisania konkretnych wydatków inwestycyjnych do jednej z wyżej wymienionych grup czynnoœci?"

W 2017 roku i obecnie nadal oczekujemy na odpowiedŸ sšdów na te ww. pytania.

6. Sprzedaż wewnętrzna (majšca charakter statutowej) wymusza stosowanie prewskaŸnika odliczeń VAT

Dla celów odliczeń VAT od wydatków mieszanych jednostki lub zakładu budżetowego lub samej gminy zwišzanych nie tylko ze œwiadczeniami „na zewnštrz" ale również z czynnoœciami wewnętrznymi, w ramach scentralizowanego rozliczania VAT, konieczne jest stosowanie prewspółczynnika odliczeń VAT, na podstawie art. 86 ust. 2a-2g ustawy o VAT.

Dotyczy to w szczególnoœci dostawy wody i odbioru œcieków (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 lutego 2017 r. znak: 2461-IBPP3.4512.860.2016.1.ASz).

Gmina nie może dokonać odliczeń VAT w całoœci, a jedynie częœciowo i to w sposób wskazany w rozporzšdzeniu (wg wskazanego tam wzoru), jeœli za pomocš wybudowanej infrastruktury wodocišgowej i kanalizacyjnej obsługuje nie tylko osoby trzecie ale także swoje własne jednostki, czyli ma tzw. sprzedaż wewnętrznš (zobacz: wyrok WSA w Bydgoszczy z 4 kwietnia 2017r. o sygnaturze I SA/Bd 64/17).

7. Rozpoczęcie składania JPK

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - jest to przesyłany wyłšcznie elektronicznie Ministrowi Finansów zestaw informacji o transakcjach gospodarczych gminy za dany miesišc. Dane do utworzenia pliku pobierane sš bezpoœrednio z elektronicznie prowadzonych systemów finansowo - księgowych. Najważniejszy z plików JPK, a mianowicie plik dla potrzeb VAT (tj. JPK_VAT) dot. zakupów i sprzedaży, wynikajšcy z ewidencji VAT prowadzonej przez gminę jako podatnika VAT, jest obowišzkowy, czyli składany bez wezwania. JPK_VAT przesyła się zawsze do 25. dnia miesišca za miesišc poprzedni.

JPK_VAT musiały składać: od 1 lipca 2016 r. duże gminy, a od 1 stycznia 2017 r. małe i œrednie. Natomiast wszystkie pozostałe gminy będšce podatnikami VAT, czyli mikrogminy, muszš od 1 stycznia 2018 r. wysyłać JPK_VAT.

Oznacza to, że od tej daty wszystkie gminy, będšce podatnikami VAT czynnymi, muszš wysyłać JPK_VAT, czyli ewidencję sprzedaży i zakupu VAT, służšcej prawidłowemu sporzšdzeniu deklaracji VAT-7.

8. ZapowiedŸ wprowadzenia Centralnego Rejestru Faktur

Centralny Rejestr Faktur (CRF) jeszcze nie obowišzuje, ale jest zapowiedŸ ministra finansów (MF), że niebawem zacznie obowišzywać.

Będzie bazš budowanš w oparciu o JPK_VAT.

W podstawowej wersji MF będzie jš posiadać już od 25 lutego 2018 r. Tego bowiem dnia po raz pierwszy wszystkie gminy jako podatnicy VAT muszš wysłać MF swoje pliki JPK_VAT, które sš przede wszystkim informacjš o wszystkich fakturach, które te gminy wystawiły i o wszystkich fakturach, które gminy otrzymały. Informacje o fakturach trafiš do centralnej bazy Ministerstwa Finansów, gdzie powstanie Centralny Rejestr Faktur, czyli zbiór informacji o wszystkich fakturach. Będzie to dopiero wstępna wersja, która z miesišca na miesišc ma być uzupełniana. Następnie MF planuje uruchomienie automatycznego kanału zwrotnej informacji dla wszystkich podatników VAT, w tym m.in. dla gmin.

Polegać ona będzie na tym, iż gmina otrzyma informację zwrotnš (mail wygenerowany przez komputer), że w złożonym przez niš pliku JPK_VAT sš faktury zakupowe, które nie zostały zaraportowane przez sprzedawców. Czyli, że takich faktur jako sprzedażowych, MF nie ma w swoim Centralnym Repozytorium Faktur.

9. Projekt przepisów o stopniowym wprowadzaniu kas fiskalnych online w latach 2019–2022

Kasa rejestrujšca (także ta online) dotyczy sprzedaży wyłšcznie na rzecz osób fizycznych nie prowadzšcych działalnoœci gospodarczej i rolników ryczałtowych,

Obecnie nie sš jeszcze zakończone prace legislacyjne (nowela ustawy o VAT tego tematu dotyczšca nie jest jeszcze gotowa i przesłana do Sejmu) polegajšce na zastšpieniu obecnie stosowanych kas rejestrujšcych z papierowš kopiš paragonu fiskalnego na kasy elektroniczne (online).

Wdrożenie obowišzku używania kas online rozcišgnięte jest w czasie najbliższych pięciu lat, tj. do 1 stycznia 2023 r. Do końca 2018 r. na rynku będš dostępne kasy z kopiš papierowš, natomiast do końca 2022 r. kasy z kopiš elektronicznš. Zakłada się, iż producenci przez ten okres będš mieli czas na przystosowanie się do produkcji nowego typu kas spełniajšcych założenia nowego systemu.

Wczeœniej, tj. już w 2019 roku i 2020 roku zostanš wdrożone kasy elektroniczne, ale tylko w niektórych branżach.

10. Ogłoszenie przepisów obowišzujšcych od 1 lipca 2018 r. o nowej formie płatnoœci wobec kontrahentów („podzielona płatnoœć")

Podzielona płatnoœć – to szczególny rodzaj płatnoœci należnoœci dokonywany przez nabywcę towarów lub usług, będšcego czynnym podatnikiem VAT na rzecz ich dostawcy (też będšcego czynnym podatnikiem VAT), za poœrednictwem banku.

Obok odwrotnego obcišżenia jest jednym z mechanizmów walki z szarš strefš. Ma na celu skutecznš poprawę œcišgalnoœci podatku VAT.

Mechanizm „podzielonej płatnoœci" wprowadzono przepisami ogłoszonymi już w 2017 roku. Wejdš one jednak w życie dla czynnych podatników VAT z dniem 1 lipca 2018 roku. Mechanizm podzielonej płatnoœci ma zastosowanie wyłšcznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych między czynnymi podatnikami VAT.

Mechanizm ten polega na tym, że płatnoœć za nabyty towar lub usługę będzie dokonywana dwutorowo. Czyli zapłata należnoœci odpowiadajšca wartoœci sprzedaży netto będzie płacona przez nabywcę na standardowy rachunek rozliczeniowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadajšca kwocie podatku VAT, będzie płacona na specjalne nowoutworzone przez banki konto dostawcy – rachunek VAT. Dostawca będzie miał bardzo ograniczone możliwoœci dysponowania œrodkami znajdujšcymi się na jego rachunku VAT.

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatnoœci, jest dobrowolne. Inicjatywę w powyższym podejmuje samodzielnie nabywca towarów lub usług będšcy podatnikiem VAT. W celu umożliwienia wszystkim podatnikom nabywajšcym towary lub usługi dokonywania płatnoœci w ramach mechanizmu podzielonej płatnoœci, rachunek VAT będzie założony przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnoœciowo-kredytowe obowišzkowo dla każdego podatnika VAT.

W pakiecie zmian znajdujš się też stosowne przepisy, nakładajšce na banki i SKOK-i obowišzek założenia wszystkim – bez wyjštku – czynnym podatnikom VAT nowych rachunków VAT.

Elżbieta Rogala, niezależny ekspert i wykładowca VAT

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL