Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Pozabankowe pożyczki dla firm - sprawdź jak pożyczać odpowiedzialnie

Prowadzisz własny biznes? Potrzebujesz dodatkowych œrodków na inwestycje, zakup towaru lub spłatę zadłużenia względem Urzędu Skarbowego? Jeœli bank odprawił Cię w kwitkiem, nie załamuj ršk. Korzystajšc z usług pozabankowych pożyczkodawców otrzymasz pienišdze szybko i bez formalnoœci. Poniżej podpowiemy, jak mšdrze wybrać pożyczkodawcę. Wyjaœnimy również na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy pożyczkowej.

 

Rozpoczęcie własnej działalnoœci to jeden z najważniejszych kroków do wolnoœci i niezależnoœci. Również finansowej. Nie da się jednak ukryć, że prowadzenie biznesu niesie za sobš szereg wyzwań, którym często niełatwo podołać. Już na starcie, poszukujšc zewnętrznego Ÿródła finansowania wielu przedsiębiorców trafia na „œcianę” w postaci restrykcyjnych, surowych procedur bankowych. Jak pokazujš wyniki badania „Potrzeby małych firm w zakresie finansowania”, wykonanego na zlecenie Aasa Polska, aż 10 procent ankietowanych spotkało się z odmownš decyzjš kredytowš ze strony banku.

Czy brak możliwoœci otrzymania kredytu bankowego musi oznaczać koniecznoœć rezygnacji z marzeń, planów i biznesowych celów? Na szczęœcie nie. Jeœli potrzebujesz pieniędzy na rozwój firmy zapoznaj się z ofertš pozabankowych pożyczek dla firm.

Pozabankowe pożyczki dla firm - dla mikroprzedsiębiorców i dużych przedsiębiorstw

Pozabankowe pożyczki dla firm to produkty finansowe, oferowane przez firmy pożyczkowe. Sš one dedykowane osobom prowadzšcym działalnoœć gospodarczš oraz spółkom. Z usług pozabankowych pożyczkodawców mogš skorzystać mikroprzedsiębiorcy, właœciciele œrednich firm i dużych przedsiębiorstw. Niektóre podmioty oferujš finansowanie osobom, które dopiero planujš rozpoczęcie własnego biznesu i potrzebujš dodatkowych œrodków na realizację swoich planów.

Pozabankowe pożyczki dla firm - założenia a rzeczywistoœć

Głównym celem działalnoœci pozabankowych pożyczkodawców miało być „zagospodarowanie” osób, które nie mieszczš się w tradycyjnym systemie bankowym. Np. z uwagi na brak wymaganej przez bank zdolnoœci kredytowej czy negatywnš historię kredytowš w Biurze Informacji Kredytowej. Rzeczywistoœć napisała jednak swój, nieco odmienny scenariusz. Jak pokazuje praktyka, po pożyczki pozabankowe coraz częœciej sięgajš w pełni wiarygodni klienci, posiadajšcy stabilne Ÿródło dochodu i wysokie zarobki.

Przyczyna takiego stanu rzeczy jest bardzo prosta. W konkurencji, na szybkoœć oraz wygodę pożyczenia pieniędzy, firmy pożyczkowe pozostawiajš banki daleko w tyle. A czas - zwłaszcza dla przedsiębiorców - jest obecnie towarem prawdziwie deficytowym i niezwykle cennym.

Korzystajšc z usług pozabankowych pożyczkodawców możesz otrzymać pienišdze nawet w 15 minut. Wiele firm udziela finansowania jedynie na podstawie dowodu osobistego oraz danych zawartych we wniosku pożyczkowym. W porównaniu z restrykcyjnymi, rygorystycznymi wymaganiami banków może być to Ÿródłem ogromnej ulgi.

Pienišdze z pożyczki możesz przeznaczyć na dowolny cel, zwišzany z prowadzonš działalnoœciš. Może być to sfinansowanie bieżšcych wydatków, wypłata wynagrodzeń, zakup towaru, wynajem lokalu usługowego, inwestycje czy nawet spłata zadłużenia względem Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie wszyscy wiedzš bowiem, że zdecydowana większoœć pożyczkodawców nie wymaga od swoich klientów dostarczenia zaœwiadczeń o niezaleganiu, co w przypadku banków jest standardem.

Firmy pożyczkowe zdecydowanie przychylniej patrzš również na klientów z negatywnš historiš kredytowš w BIK-u oraz tych, których dane zostały wpisane do rejestru dłużników. Niski scoring nie musi być więc już przeszkodš w zacišgnięciu pożyczki.

Ważny wybór pożyczkodawcy

Choć rynek pożyczek pozabankowych poddawany jest coraz bardziej restrykcyjnym regulacjom, wybór „pierwszego lepszego” pożyczkodawcy może okazać się bardzo ryzykowny. Chociaż oszustwa i nadużycia zdarzajš się na tej płaszczyŸnie coraz rzadziej, jedynš gwarancjš bezpieczeństwa i satysfakcji jest skorzystanie z usług sprawdzonego, kompetentnego pożyczkodawcy o ogólnopolskim zasięgu. A tych z całš pewnoœciš nie brakuje. Do liderów współczesnego rynku pożyczek pozabankowych dla firm należš:

* Aasa dla biznesu

* Iwoca

* Fellow Finance

* Caseo

* Visset

* Monument Fund

* Aforti

Ÿródło: Ranking pożyczek dla firm - Chwilowo.pl

SprawdŸmy, jak w praktyce kształtujš się warunki udzielenia pożyczki, kwoty finansowania oraz konsekwencje nieterminowej spłaty. Pod lupę weŸmiemy pożyczkę oferowanš przez Aasa dla biznesu.

Pożyczka w Aasa dla biznesu

Aasa jest jednym z najbardziej znanych i cenionych pozabankowych pożyczkodawców. Jeszcze jakiœ czas temu firma udzielała pożyczek jedynie osobom prywatnym. W odpowiedzi na zmieniajšce się potrzeby przedsiębiorców zdecydowała się na wprowadzenie do swojej oferty kolejnego produktu - pożyczek dla biznesu.

Korzystajšc z usług Aasa dla biznesu pożyczysz od 1500 do 10 000 zł, rozkładajšc spłatę na okres od 1 do 24 miesięcy. Aby ubiegać się o pożyczkę w Aasa należy posiadać zarejestrowanš działalnoœć gospodarczš oraz prawidło wypełnić wniosek. Na podstawie zawartych w nim informacji firma przeprowadza szybkš analizę kredytowš. Co ważne, pienišdze może otrzymać każdy właœciciel firmy już pierwszego dnia od zarejestrowania działalnoœci gospodarczej. Jedynym dokumentem, jakim musi dysponować jest dowód osobisty.

Aasa dla biznesu jest jednš z niewielu firm, umożliwiajšcych zacišgnięcie kolejnej pożyczki przed całkowitš spłatš aktualnego zobowišzania. Jedynym warunkiem jest spłata przynajmniej 4 rat bieżšcej pożyczki. Cechš, która wyróżnia tego pożyczkodawcę spoœród innych, jest także możliwoœć wyboru formy wypłaty œrodków. Poza tradycyjnym przelewem na konto przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę na podstawie czeku GIRO, umożliwiajšcego wypłacenie gotówki w oddziale poczty,

Konsekwencje nieterminowej spłaty

Ogromna dostępnoœć oraz łatwoœć zacišgnięcia pożyczek pozabankowych powodujš, że sięga po nie coraz szersze grono przedsiębiorców. Niestety, wielu z nich podchodzi do kwestii pożyczania pieniędzy zbyt lekkomyœlnie. Jak wynika z badania PBS „Jak Polacy zawierajš umowy i rola dziennikarstwa ekonomicznego” , przeprowadzonego na zlecenie Press Club Polska, Axa i Provident Polska, 5 procent badanych w ogóle nie czyta podpisywanych umów, a aż 41 proc. odpowiedzi wskazywało na niedokładne ich czytanie. Nie da się ukryć, że konsekwencje nieprzemyœlanych decyzji mogš być naprawdę opłakane. Omówmy je na przykładzie wspomnianej wyżej firmy Aasa dla biznesu.

W przypadku opóŸnienia pożyczkodawca jest uprawniony do podjęcia działań upominawczo-windykacyjnych, majšcych na celu wyegzekwowaniu zwrotu należnoœci. Jeœli opóŸnienie przekroczy 30 dni, może również rozwišzać umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W uzasadnionych przypadkach pożyczkodawca ma prawo przekazać sprawę zewnętrznej firmie windykacyjnej lub skierować jš na drogę postępowania sšdowo-egzekucyjnego.

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL