Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Film

Więcej niż obraz. Miesišc Fotografii w Krakowie

materiały
Trwa Miesišc Fotografii w Krakowie. Ten prestiżowy międzynarodowy festiwal zmienia miasto w wielkie fotopolis.

Do 12 czerwca można oglšdać w Krakowie w różnych lokalizacjach kilkadziesišt wystaw i wydarzeń towarzyszšcych z udziałem ponad setki artystów, zajmujšcych się fotografiš

Przewodnim tematem 14. Miesišca Fotografii w Krakowie jest pytanie „Kryzys? Jaki kryzys?!". Jak twierdzš organizatorzy z kryzysem „musimy się mierzyć właœciwie na wszystkich poziomach naszego funkcjonowania: prywatnym, publicznym i globalnym. Kryzysy polityczne, ekonomiczne, ekologiczne, migracyjne dotyczš nas tak samo, jak kryzysy tożsamoœci, zaufania czy indywidualnoœci w zglobalizowanym œwiecie"

A jednoczeœnie podkreœlajš, że kryzys nie ominšł też fotografii, która w epoce nadprodukcji obrazów próbuje odnaleŸć swoje miejsce. W efekcie artyœci dzisiaj już nie tylko koncentrujš się na problemach zbiorowego życia, jak i prywatnoœci w typowym reportażu lub dokumencie, ale intensywnie poszukajš nowych sposobów narracji, czy fotograficznych strategii, wykraczajšc poza konwencjonalne formy.

W programie głównym najpełniej oddajš to wystawy „Inżynieria obrazu - (Re) aktywowanie fotografii" w Bunkrze Sztuki, której kuratorem jest Lars Willumeit, pochodzšcy z Niemiec antropolog kultury oraz „Œwieże spojrzenie. Nowe formy narracji wizualnej" w niedawno udostępnionej j postindustrialnej przestrzeni Tytonie przy ul Dolnych Młynów (gdzie kiedyœ znajdowały się zakłady tytoniowe), przygotowana przez Iris Sikking, kuratorkę z Holandii.

Pierwsza wystawa eksponujš tak dalece zaawansowane eksperymenty, wykraczajšce poza fotograficzne medium, że chwilami ekspozycja upodabnia się do wystaw offowych, mimo że prezentowani sš tu znani w œwiecie twórcy.

W Bunkrze Sztuki oglšdamy rozbudowane instalacje przestrzenne kilku kolekywów fotograficznych. Holendersko-hiszpański Werker Magazine skupia twórców czasopisma pod tym tytułem, założonego przez artystę wizualnego Marca Roigę Blesę i grafika Rogiera Delfosa". Ich praca „Historia mówiona młodego robotnika", zaprezentowana w Krakowie, to trójwymiarowa aranżacja , składajšca się z fotografii, tekstów, dokumentów na œcianach i podłodze jednej z sal, dopełniona czytanymi wypowiedziami. Jej publicystyczna forma miesza gatunki, aby pokazać różnorodne manipulacje młodym człowiekiem – z jednej strony eksploatowanego, uciskanego i wykorzystywanego w pracy robotnika, z drugiej strony konsumenta, zwiększajšcego obroty kapitału.

Włoska Discipula - duet Mirko Smerdela i Tomasso Tanini - tworzy wideo-instalacje i fotograficzno-rzeŸbiarskie obiekty, daleko obiegajšce od klasycznej fotografii. Jedna z ich instalacji „Martwe reklamy" powstała ze znalezionej rolki negatywu z zapisem reklam telewizyjnych. Tworzy napis na œcianie „The more voices there are, the more spin tere is" (Im więcej głosów, tym większy kołowrót), prowokujšcy do zastanowienia się do nadprodukcjš banalnych obrazów w medialnym zgiełku.

Działajšcy w Sztokholmie duet grafików Klara Källström i Thobias Fäldt także zajmuje się projektami na pograniczu fotografii, tekstu i instalacji, podejmujšc najczęœciej aktualne tematy polityczne, jak np. kryzys w Grecji, czy przemiany na Kubie, a zarazem eksperymentujšc z metodami wizualnej prezentacji.

Druga wystawa „Œwieże spojrzenie. Nowe formy narracji wizualnej" kontynuuje podobne wštki, ale ma znacznie wyższš temperaturę emocji, bo jej uczestników wyróżnia temperament zaangażowanych reportażystów, nawet gdy poszukujš nowych œrodków wyrazu, bo dotychczasowe uważajš za niewystarczajšce do opisania brutalnoœci œwiata.

Thomas Kuijpers konstruuje więc instalację z fotografii i gadżetów sprzed 11 wrzeœnia 2001, na których wieże World Trade Center stojš wcišż nienaruszone. Anette Behrens miesza archiwalne zdjęcia ze współczesnš dokumentacjš, próbujšc dociec prawdy o życiu wysokiego rangš oficera SS. Punktem wyjœcia była fotografia przedstawiajšca grupę bawišcych się nazistów z wojennego albumu Karla-Friedricha Höckera. A o szlaku afgańskiej heroiny opowiadajš Roberth Knoth i Antoinette de Jong, kontrastujšc idylliczne pejzażowe zdjęcia z realistycznym filmem wideo.

Polecamy także indywidualne wystawy Paula Grahama (Galeria Starmach), Yanna Mingarda (Tytonie), Anety Grzeszykowskiej i Maxa Pinckersa (MOCAK) i zbiorowe w sekcji Showoff (Długa 72) z konkursowymi premierowymi projektami młodych twórców, XI Przeglšd Portfolio uczestników konkursu Griffin Art Space (Centrum Biurowe Lubicz), spotkania mistrzowskie i wiele innych wydarzeń. Szczegóły na: photomonth.com

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL