Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Felietony

Terlikowski: Coraz mniej cicha schizma

Fotorzepa, Rafał Guz
O podziale w Koœciele, który zarysował się po opublikowaniu przez bł. Pawła VI encykliki „Humanae vitae", wybitny, nieżyjšcy już intelektualista amerykański ks. Richard John Neuhaus wprost mówił i pisał jako o cichej schizmie.

Częœć episkopatów bowiem, o tysišcach kapłanów i teologów nie wspominajšc, nie przyjęła bowiem nauczania o antykoncepcji i moralnoœci małżeńskiej.

Obecna debata o możliwoœci udzielania rozwodnikom w ponownych zwišzkach komunii œwiętej wpisuje się w ten sam schemat, tyle że tym razem schizma jest zdecydowanie mniej cicha, a podział i zamieszanie w Koœciele widać gołym okiem.

O czym mowa? OdpowiedŸ jest prosta. Otóż częœć episkopatów (a wszystko wskazuje na to, że chciał tego papież Franciszek, który takš właœnie interpretację nakazał opublikować w „Acta Apostolicae Saedis") przyjęła, że z adhortacji „Amoris laetitia" wprost wynika zgoda na udzielanie komunii œwiętej osobom w ponownych zwišzkach, ale wielu innych przypomina, że ani papież, ani konferencje episkopatu nie mogš wydać takie zgody, bowiem jest ona sprzeczna nie tylko z nauczaniem œw. Jana Pawła II, ale także z jasnymi słowami Jezusa z Ewangelii, a wreszcie całš Tradycjš Koœcioła i jego teologiš. W efekcie mamy sytuację, w której w jednej diecezji czy kraju obowišzuje jedna wykładnia, a w drugim sprzeczna z niš całkowicie odmienna, co oznacza, że Koœciół naucza różnych rzeczy w różnych krajach i że jego nauczanie jest sprzeczne.

W tradycyjnym myœleniu należałoby przywrócić w nauczaniu porzšdek i ogłosić jednš wykładnię (co więcej, zgodnš z tym, co było w przeszłoœci, bo także w kategoriach czasowych doktryna obecna nie może być sprzeczna z poprzedniš). Wiele jednak wskazuje na to, że tak się nie stanie, bo grupa kardynałów, najbliższych współpracowników papieża, podczas ostatniego spotkania rozważała przyznanie konferencjom episkopatu „pewnego autentycznego autorytetu doktrynalnego". Słowa te, trzeba to powiedzieć zupełnie otwarcie, oznaczajš ni mniej, ni więcej doktrynalne zaaprobowanie realnej schizmy. Jeœli bowiem uznać, że konferencje episkopatu majš własny autorytet doktrynalny, to trzeba się zgodzić, że mogš one (tak się zresztš już dzieje) głosić rzeczy ze sobš sprzeczne. A to prowadzi Koœciół katolicki w kierunku Wspólnoty Anglikańskiej, w której nie tylko narodowe Koœcioły mogš głosić różne rzeczy. I jeœli pójdziemy w kierunku wyznaczonym przez grupę kardynałów, to w Koœciele katolickim będzie podobnie.

Trudno też nie zadać pytania, skšd miałby pochodzić autorytet konferencji episkopatów? Teologia katolicka, ale szerzej – cała Tradycja niepodzielonego Koœcioła, mówi wyłšcznie o autorytecie i władzy biskupów (pochodzšcej od apostołów) i papieskiej (pochodzšcej od œw. Piotra), nie ma w niej jednak ani słowa o autorytecie konferencji episkopatów, czyli struktur biurokratycznych, które rozmywajš osobistš odpowiedzialnoœć każdego z biskupów i przekształcajš absolutnie jednostkowš władzę i egzystencjalnš zależnoœć biskupa od swojej diecezji w administracyjnš władzę.

I wreszcie kwestia ostatnia. Istnieje obawa, że w całym tym projekcie chodzi o to, by za pomocš decentralizacji przeprowadzić liberalizację. Nie wszystko może zrobić Rzym (bo nie wypada, bo nie ma takiej władzy). Wygodniej więc, jak to miało miejsce z interpretacjš „Amoris laetitia", przeprowadzić to za pomocš episkopatów. Oto jeden z nich coœ wymyœla, a papież tylko to potwierdza, a potem wprowadza – tylnymi drzwiami – do „Acta Apostolicae Saedis". I zmiana gotowa. A jak jakiœ episkopat będzie sugerował, że tak nie wolno albo że u niego zmiany nie będzie, to od czego sš nuncjusze, którzy będš naciskać, żeby ustšpić Ojcu Œwiętemu? I tak pod pozorem decentralizacji otrzymamy liberalizację i anglikanizację. Niemożliwe? Obawiam się, że coraz bardziej możliwe. Czas przestać chować głowę w piasek.

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL