Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Farmacja

Bez aptek dla aptekarza

123rf.com
Sejmowa komisja po raz kolejny nie zgodziła się na wpisanie tej zasady do nowelizacji prawa farmaceutycznego.

Posłowie opozycji wnioskowali na poczštku posiedzenia, aby w zwišzku ze œrodowš dymisjš wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandy, przesunšć dyskusję na inny termin. – Chodzi o osobę, która pilotowała ten projekt. Cała korupcjogenna atmosfera wokół ustawy pokazuje, że posiedzenie powinno zostać przełożone – mówi Maria Małgorzata Janyska z PO.

Komisja ds. Deregulacji się na to nie zgodziła, również wysłannik resortu zdrowia był przeciwny zmianie terminu. – Stanowisko resortu do ustawy nie uległo zmianie – mówi Marek Tymbarkiewicz, Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Jednak kolejne poprawki kwitował zazwyczaj jednym zdaniem, a do jednej zupełnie nie był w stanie się ustosunkować.

Utrzymane zostały ograniczenia dla powstawania nowych aptek. Nie otrzymajš zezwolenia, jeœli w gminie przypada więcej niż 3 tys. osób na aptekę. Kolejne muszš też być otwierane w odległoœci co najmniej kilometra od istniejšcych.

Komisja odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone przez opozycję, ale też częœć autorstwa PiS. Przepadła poprawka ponownie wprowadzajšca do ustawy zasadę apteka dla aptekarza czy specjalna œcieżka dla uruchamiania nowych aptek które nie spełniałyby kryteriów demograficznych czy geograficznych. Jeœli jednak z uwagi na interes pacjentów i po uzyskaniu zgód np. Ministerstwa Zdrowia, placówka mogłaby powstać. – To furtka dla osób ze znajomoœciami w urzędach – mówi Paweł Klimczak, prezes zarzšdu Izby Gospodarczej Właœcicieli Punktów Aptecznych i Aptek.

Upadła też poprawka rozszerzajšca katalog typów firm, które mogš uruchamiać apteki, na wszystkie rodzaje osób prawnych. Obecnie jest ograniczenie tylko dla jednoosobowej działalnoœci gospodarczej czy spółek cywilnych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL